Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

13. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1253/2014 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού μονάδων εξαερισμού (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - προθεσμία: 13 Απριλίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της σουηδικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013 όσον αφορά τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - προθεσμία: 22 Απριλίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου