Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 322 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση αυτή.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των εντολών (2019/2180(REG)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου