Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 12k
Kolmapäev, 29. jaanuar 2020 - Brüssel

14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teised institutsioonid

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 145 lõikele 1 ja artikli 146 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.
President konsulteerib kooskõlas aluslepingu artikli 322 lõikega 1 selle ettepaneku asjus kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametisse nimetamine (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ühtse Kriisilahendusnõukogu liikme ametisse nimetamine (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ühtse Kriisilahendusnõukogu aseesimehe ametisse nimetamine (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

2) parlamendikomisjonid

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimist (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO komisjon - Raportöör: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu aseesimees (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Raport ettepaneku kohta nimetada ametisse Ühtse Kriisilahendusnõukogu liige (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Raport volituste kontrollimise kohta (2019/2180(REG)) - JURI komisjon - Raportöör: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika