Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 12k
Trešdiena, 2020. gada 29. janvāris - Brisele

14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)). Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 322. panta 1. punkta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai :

REGI

atzinums :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Vienotā noregulējuma valdes locekļa iecelšana (N9-0005/2020 [01] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Vienotā noregulējuma valdes locekļa iecelšana (N9-0005/2020 [02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu (12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO komiteja - Referents: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšanai (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0008/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0009/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanai (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0010/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0011/2020).

- Ziņojums par pilnvaru pārbaudi (2019/2180(REG)) - JURI komiteja - Referente: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika