Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 12k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - commissie AFCO - Rapporteur: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Verslag over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N9-0005/2020[[01]] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Verslag over het voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N9-0005/2020[[02]] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven (2019/2180(REG)) - commissie JURI - Rapporteur: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid