Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 12k
Streda, 29. januára 2020 - Brusel

14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

REGI

stanovisko:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
V súlade s článkom 145 ods. 1 a článkom 146 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.
V súlade s ustanoveniami článku 322 ods. 1 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

– Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N9-0005/2020 [01] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N9-0005/2020 [02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

ECON

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz (12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

AFET

2) parlamentných výborov

– *** Odporúčanie v súvislosti s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (21105/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE)) – výbor AFCO – Spravodajca: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

– Správa o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) (N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

– Správa o návrhu na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N9-0005/2020[01] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

– Správa o návrhu na vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

– Správa o návrhu na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)) – výbor ECON – Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

– Správa o preskúmaní osvedčení o zvolení za poslanca (2019/2180(REG)) – výbor JURI – Spravodajkyňa: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia