Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 10k
Streda, 29. januára 2020 - Brusel

15. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej januárovej plenárnej schôdze 2020 (PE 646.752/PDOJ).

Predseda navrhol po konzulátcii s politickými skupinami tieto zmeny (článok 158 rokovacieho poriadku):

Streda

Vyhlásenia Rady a Komisie o epidémii koronavírusu budú zaradené do programu rokovania v tento večer ako prvý bod po hlasovaní. Rokovanie sa predĺži a potrvá do 24.00 hod.

Štvrtok

Na program hlasovania boli zaradené tieto body:
– Námietka podľa článku 111 ods. 3: Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí – oxid titaničitý;
– dve správy, ktoré predložila
Irene Tinagli s názvom Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;
– správa, ktorú predložila
Irene Tinagli s názvom Vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií;
– správa, ktorú predložila
Irene Tinagli s názvom Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA);
– správa, ktorú predložila
Lucy Nethsingha s názvom Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca.

Parlament vyjadril súhlasil s týmito návrhmi.

V súvislosti so správou, ktorú predložila Lucy Nethsingha, Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca, boli stanovené tieto lehoty:
– pozmeňujúce návrhy: streda 29. januára 2020 o 18.00 hod.
– žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 29. januára 2020 o 21.00 hod.

Predseda okrem toho dostal tieto žiadosti o zmeny:

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zmenu názvu vyhlásenia s názvom Stratégia EÚ v oblasti mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a neskôr. Navrhnutá zmena: Stratégia EÚ v oblasti udržateľnej mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a neskôr".

Vystúpili títo poslanci: Elena Kountoura, v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Barbara Thaler proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 263, proti: 202, zdržali sa hlasovania: 8).

Žiadosť skupiny ID o vypustenie rozpravy na tému(Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019 z programu rokovania (bod 16 konečného návrhu programu).

Vystúpili títo poslanci: Thierry Mariani v mene skupiny ID, ktorý odôvodnil žiadosť, Michael Gahler ktorý v mene skupiny PPE navrhol odložiť hlasovanie o uznesení na tému (Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019 na druhú marcovú schôdzu 2020, a Shaffaq Mohammed proti žiadosti skupiny ID.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 111, proti: 356, zdržali sa hlasovania: 12).

Žiadosť skupiny PPE o odloženie hlasovania o uznesení na tému (Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019 na druhú marcovú schôdzu 2020.

V rozprave vystúpil Scott Ainslie proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 271, proti: 199, zdržali sa hlasovania: 13).

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa do programu popoludňajšieho rokovania zaradilo ako 4. bod vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému Situácia v Brazílii v súvislosti so stíhaním americko-brazílskeho novinára Glenna Greenwalda.

Vystúpili títo poslanci: Clare Daly, v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Kati Piri proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 141, proti: 313, zdržali sa hlasovania: 28).

Štvrtok

Žiadosť skupiny S&D o zaradenie vyhlásenia na tému Navrhované zmeny v rumunskom volebnom zákone ako druhého bodu dopoludňajšieho rokovania.

Vystúpili títo poslanci: Simona Bonafè v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť, a Esteban González Pons proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 136, proti: 302, zdržali sa hlasovania: 31).

Žiadosť skupiny Verts/ALE o zaradenie vyhlásenia Reakcia EÚ na spúšť po povodniach v Španielsku ako druhého bodu programu rokovania.

V rozprave vystúpila Diana Riba i Giner v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 354, proti: 72, zdržali sa hlasovania: 26).

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Sergey Lagodinsky (predseda poskytol spresnenia).

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia