Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

25. Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Johan Danielsson, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Roman Haider, от името на групата ID, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Ангел Джамбазки, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Петър Витанов, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Андрей Новаков и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca и Eugen Tomac.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност