Показалец 
Протокол
XML 164kPDF 288kWORD 78k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Тържествено заседание - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от освобождаването на Аушвиц
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (гласуване)
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Епидемията от коронавирус (разискване)
 22.Правата на коренното население (разискване)
 23.Законът от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство (разискване)
 24.Извънредното хуманитарно положение на децата – мигранти на гръцките острови – осигуряване на закрила, преместване и събиране на семейството (разискване)
 25.Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (разискване)
 26.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 27.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)
 28.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 16 януари 2020 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 15.08 ч.


3. Тържествено заседание - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от освобождаването на Аушвиц

От 15.08 ч. до 16.10 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай Международния ден в памет на жертвите на Холокоста и 75-ата годишнина от освобождаването на Аушвиц.

Виолончелистът Миша Майски и пианистът Макс Майски изпълниха „Еврейски живот: Молитва“ от Ърнест Блох.

Председателят и Лиляна Сегре, италиански пожизнен сенатор, оцеляла от Аушвиц, направиха изказвания.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Урсула фон дер Лайен (председател на Комисията) се обърна към присъстващите с кратка реч.

Квартетът „Карски“ и Наоми Куке (мецо-сопрано) изпълниха „Kaddish“ от Морис Равел.

(Заседанието беше прекъснато в 16.10 ч.)


4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 16.16 ч.


5. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


6. Състав на Парламента

Австрийските компетентни органи уведомиха за избирането на Christian Sagartz за член на Европейския парламент на мястото на Karoline Edtstadler, считано от 23 януари 2020 г.

Компетентните органи на Обединеното кралство уведомиха за избирането на Heather Anderson за член на Европейския парламент на мястото на Alyn Smith, считано от 27 януари 2020 г.

Парламентът взе под внимание тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор, Christian Sagartz и Heather Anderson заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че преди това са подали писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с качеството на член на Европейския парламент.


7. Състав на политическите групи

Martin Buschmann вече не e член на групата GUE/NGL, считано от 29 януари 2020 г.

Той се присъединява към независимите членове на ЕП.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата Renew следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия EMPL: Атидже Алиева-Вели вече не е член на комисията

комисия AGRI: Атидже Алиева-Вели на мястото на Sheila Ritchie

Тези решения влизат в сила днес.


9. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на комисиите EMPL и ECON за започване на междуинституционални преговори в съответствие с член 72 от Правилника за дейността въз основа на следните становища на Парламента на първо четене:

комисия EMPL

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2020)0019;

комисия ECON

—   Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0300.


10. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че заедно с председателя на Съвета ще подпише днес следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия през септември 2019 г., се намира на сайта на Парламента.


12. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни правила за производството на биологични продукти (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран регламент (ЕС) № 1254/2014 за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на вентилационните агрегати за жилищни помещения (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на полски език на Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за базите данни за свидетелствата за квалификация, моряшките служебни книжки и корабните дневници в Съюза (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN, EMPL (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията относно Европейската база данни за корабните корпуси (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 20 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 по отношение на определянето на третирането на извънборсовите деривати във връзка с някои опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации с цел хеджиране (C(2019) 8950 - 2019/3011(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г. по искане на водещата комисия

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


13. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕС) № 1253/2014 за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - срок: 13 април 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на шведски език на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - срок: 22 април 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI


14. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще проведе консултации с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагащи :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще проведе консултации с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 322, параграф 1 от Договора председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO - Докладчик: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Доклад относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Доклад относно предложението за назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Доклад относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON - Докладчик: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Доклад относно проверката на пълномощия (2019/2180(REG)) - JURI - Докладчик: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за втората месечна сесия през януари 2020 г. (PE 646.752/PDOJ) беше раздаден.

След консултация с политическите групи председателят предложи следните промени (член 158 от Правилника за дейността):

Сряда

Изявленията на Съвета и Комисията относно епидемията от коронавирус да бъдат добавени като първа точка от дневния ред за вечерната част от заседанието, след времето за гласуване. Заседанието да бъде удължено до 24.00 ч.

Четвъртък

Да бъдат добавени следните точки към времето за гласуване:
- Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси - титанов диоксид;
- двата доклада на
Irene Tinagli относно назначаването на член на Единния съвет за преструктуриране;
- докладът на
Irene Tinagli относно назначаването на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране;
- докладът на
Irene Tinagli относно назначаването на изпълнителен директор на Европейския банков орган;
- докладът на
Lucy Nethsingha относно проверката на пълномощията.

Парламентът изрази съгласието си с направените предложения.

Сроковете във връзка с доклада на Lucy Nethsingha относно проверката на пълномощията бяха определени както следва:
- предложения за изменение: сряда 29 януари 2020 г. 18.00 ч.
- искания за отделно и разделно гласуване: сряда 29 януари 2020 г., 21.00 ч.

Освен това председателят получи следните искания за промени:

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за промяна на заглавието на изявлението на Комисията от „Стратегия на ЕС за мобилност и транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това“ на „Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това“.

Изказаха се Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, коята обоснова искането, и Barbara Thaler против искането.

С електронно гласуване (263 гласа „за“, 202 гласа „против“, 8 гласа „въздържал се“) Парламентът одобри искането.

Искане на групата ID за оттегляне от дневния ред разискването относно закона от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство (точка 16 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Thierry Mariani, от името на групата ID, който обоснова искането, Michael Gahler, който предложи, от името на групата PPE, гласуването на резолюцията относно закона от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство да се отложи за втората месечна сесия през март 2020 г. и Shaffaq Mohammed против искането на групата ID.

С поименно гласуване (111 гласа „за“, 356 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата PPE за отлагане за втората месечна сесия през март 2020 г. на гласуването на резолюцията относно закона от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство.

Изказа се Scott Ainslie против искането.

С електронно гласуване (271 гласа „за“, 199 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Искане на групата GUE/NGL за включване като четвърта точка в дневния ред за следобедната част от заседанието изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно ситуацията в Бразилия във връзка с обвиненията, повдигнати срещу живеещия в Бразилия американски журналист Глен Грийнуолд.

Изказаха се Clare Daly, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Kati Piri против искането.

С поименно гласуване (141 гласа „за“, 313 гласа „против“, 28 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Искане на групата S&D за включване като втора точка от двевния ред за сутрешната част от заседанието изявление на Комисията относно предложените промени в румънския избирателен закон.

Изказаха се Simona Bonafè, от името на групата S&D, която обоснова искането, и Esteban González Pons против искането.

С поименно гласуване (136 гласа „за“, 302 гласа „против“, 31 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане на групата Verts/ALE за включване, като втора точка от дневния ред, изявление на Комисията относно отговора на ЕС на пораженията, причинени от наводненията в Испания.

Изказа се Diana Riba i Giner, от името на групата Verts/ALE, коята обоснова искането.

С електронно гласуване (354 гласа „за“, 72 гласа „против“, 26 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

С това редът на работа беше определен.

°
° ° °

Изказа се Sergey Lagodinsky (председателят направи уточнения).


16. Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt представи препоръката.

Изказаха се Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията).

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Philippe Lamberts, относно организацията на разискването (председателят направи уточнения), Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Gerolf Annemans, от името на групата ID, Daniel Hannan, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, независим член на ЕП, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood и François-Xavier Bellamy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Изказаха се Michel Barnier (ръководител на работната група за отношенията с Обединеното кралство) и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 17.1 от Протокола от 29 януари 2020 г.


17. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименните гласувания, приложени към протокола, се намират на интернет сайта на Парламента.


17.1. Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0018)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Парламентът даде своето одобрение за сключването на споразумението за оттегляне.

Членовете на ЕП станаха на крака и заедно изпяха песента Auld Lang Syne.

След кратка реч, председателят подписа придружителното писмо до Съвета.


18. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

Устните обяснения на вот ще се проведат в четвъртък, 30 януари 2020 г.


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към протокола от заседанието, и се намира на интернет сайта на Парламента.

Електронната версия се актуализира редовно през двете седмици след последния ден от дадена месечна парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на ЕС.

(Заседанието беше прекъснато в 18.43 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

20. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 18.45 ч.


21. Епидемията от коронавирус (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Епидемията от коронавирус (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Stella Kyriakides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Silvia Sardone, от името на групата ID, Joanna Kopcińska, от името на групата ECR, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, който също така отговори на въпрос „синя карта“ от Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho и Milan Brglez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eugen Tomac, Manuel Pizarro и Liudas Mažylis.

Изказаха се Stella Kyriakides и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.


22. Правата на коренното население (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Правата на коренното население (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Isabel Santos, от името на групата S&D, Stéphane Bijoux, от името на групата Renew, Anna Cavazzini, от името на групата Verts/ALE, Nicolaus Fest, от името на групата ID, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos и Marie Toussaint.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказа се Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Robert Hajšel, Sandra Pereira и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Helena Dalli.

Разискването приключи.


23. Законът от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Законът от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, John Howarth, от името на групата S&D, Dinesh Dhamija, от името на групата Renew, Scott Ainslie, от името на групата Verts/ALE, Thierry Mariani, от името на групата ID, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion и France Jamet.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Silvia Sardone.

Изказа се Helena Dalli.

Предложенията за резолюция, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат съобщени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на втората месечна сесия през март.


24. Извънредното хуманитарно положение на децата – мигранти на гръцките острови – осигуряване на закрила, преместване и събиране на семейството (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Извънредното хуманитарно положение на децата – мигранти на гръцките острови – осигуряване на закрила, преместване и събиране на семейството (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Ylva Johansson (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Maite Pagazaurtundúa, от името на групата Renew, Erik Marquardt, от името на групата Verts/ALE, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Emmanouil Fragkos, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, независим член на ЕП, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sandra Pereira и Ljudmila Novak.

Изказаха се Ylva Johansson и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.


25. Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (разискване)

Изявление на Комисията: Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Johan Danielsson, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Roman Haider, от името на групата ID, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Elena Kountoura, от името на групата GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić, независим член на ЕП, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Ангел Джамбазки, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Петър Витанов, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Андрей Новаков и Maria Spyraki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca и Eugen Tomac.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.


26. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 172 от Правилника за дейността:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Радан Кънев, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Цветелина Пенкова, Marc Botenga и Robert Rowland.


27. Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

комисии AFET, INTA

- Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство (2020/2023(INI))
(подпомагащи: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (член 114 от Правилника за дейността)


28. Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

- Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство (2020/2023(INI))
комисии: AFET, INTA
(подпомагащи: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 646.752/OJJE).


30. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.51 ч.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Слабаков  Андрей, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Станишев Сергей, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност