Seznam 
Zápis
XML 146kPDF 267kWORD 75k
Středa, 29. ledna 2020 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Slavnostní zasedání – Mezinárodní den památky obětí holocaustu – 75. výroční osvobození Osvětimi
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 11.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)
 14.Předložení dokumentů
 15.Plán práce
 16.Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii *** (rozprava)
 17.Hlasování
  
17.1.Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii *** (hlasování)
 18.Vysvětlení hlasování
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 20.Pokračování denního zasedání
 21.Epidemie koronaviru (rozprava)
 22.Práva původních obyvatel (rozprava)
 23.(Pozměněný) zákon o státním občanství Indie z roku 2019 (rozprava)
 24.Naléhavá humanitární situace dětí migrantů na řeckých ostrovech – zajištění ochrany, přemístění a sloučení rodin (rozprava)
 25.Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období (rozprava)
 26.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 27.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)
 28.Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)
 29.Pořad jednání příštího denního zasedání
 30.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 16. ledna 2020, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:08.


3. Slavnostní zasedání – Mezinárodní den památky obětí holocaustu – 75. výroční osvobození Osvětimi

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a 75. výroční osvobození Osvětimi se od 15:08 do 16:10 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.

Na úvod zazněla „Modlitba“ ze suity „Ze židovského života“ Ernesta Blocha v podání violoncellisty Miši Majského a klavíristy Maxe Majského.

Předseda a Liliana Segreová, která je doživotní senátorkou Italské republiky a která prošla koncentračním táborem v Osvětimi, učinili prohlášení.

Parlament držel minutu ticha.

Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Poté zazněl „Kadiš“ Maurice Ravela v podání kvarteta Karski a mezzo-sopranistky Naomi Couquetové.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 16:10.)


4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 16:16.


5. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


6. Složení Parlamentu

Příslušné rakouské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Christian Sagartz, kterým je nahrazena Karoline Edtstadler, byl s platností od 23. ledna 2020 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné britské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Heather Anderson, kterou je nahrazen Alyn Smith, byla s platností od 27. ledna 2020 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Christian Sagartz a Heather Anderson v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


7. Členství v politických skupinách

Martin Buschmann již není členem skupiny GUE/NGL s platností od 29. ledna 2020.

Zasedá mezi nezařazenými poslanci.


8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny Renew tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor EMPL: Atidzhe Alieva-Veli již není členkou

výbor AGRI: Atidzhe Alieva-Veli, kterou je nahrazena Sheila Ritchie

Tato rozhodnutí nabývají účinnost dnešním dnem.


9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbory EMPL a ECON v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodly, že zahájí interinstitucionální jednání na základě těchto postojů Parlamentu přijatých v prvním čtení:

výbor EMPL

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0019;

výbor ECON

—   Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – postoj v prvním čtení P8_TA(2019)0300.


10. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady v tento den podepíše níže uvedený akt přijatý řádným legislativním postupem:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na loňském zářijovém dílčím zasedání bylo zveřejněno na internetových stránkách Parlamentu.


12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o opravě některých jazykových znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 21. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN, EMPL (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o Evropské databázi trupů plavidel (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o upřesnění zacházení s OTC deriváty v souvislosti s určitými jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi pro účely zajištění (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2019 na žádost příslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON


13. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise o opravě některých jazykových znění nařízení (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - lhůta: 13. dubna 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - lhůta: 22. dubna 2020)
předáno příslušnému výboru: AGRI


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) jinými orgány

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 145 odst. 1 a čl. 146 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Jmenování místopředsedy Jednotného výboru pro řešení krizí (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) parlamentními výbory

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Zpráva o návrhu na jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Zpráva o návrhu na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Zpráva o návrhu na jmenování místopředsedy Jednotného výboru pro řešení krizí (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Zpráva o návrhu na jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Zpráva o ověřování pověřovacích listin (2019/2180(REG)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého lednového dílčího zasedání (PE 646.752/PDOJ).

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tyto změny (článek 158 jednacího řádu):

Středa

Prohlášení Rady a Komise o epidemii koronaviru budou zařazena za hlasování jako první bod večerního pořadu jednání. Denní zasedání potrvá do 24:00.

Čtvrtek

Do hlasování byly zařazeny tyto body:
- námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: klasifikace, označování a balení látek a směsí - oxid titaničitý;
- dvě zprávy, které předkládá
Irene Tinagli, o jmenování člena Jednotného výboru pro řešení krizí;
- zpráva, kterou předkládá
Irene Tinagli, o jmenování místopředsedy Jednotného výboru pro řešení krizí;
- zpráva, kterou předkládá
Irene Tinagli, jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA);
- zpráva, kterou předkládá
Lucy Nethsingha, o ověřování pověřovacích listin.

Parlament s návrhy vyslovil souhlas.

Lhůty pro předložení týkající se zprávy, kterou předkládá Lucy Nethsingha, o ověřování pověřovacích listin byly stanoveny takto:
- pozměňovací návrhy: středa 29. ledna 2020 v 18:00.
- žádosti o oddělené a dílčí hlasování: středa 29. ledna 2020 ve 21:00.

Předseda mimo jiné obdržel tyto žádosti o změnu:

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byl název prohlášení Komise o strategii EU pro mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období změněn na „Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období.

Vystoupili: Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Barbara Thaler proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (pro: 263, proti: 202, zdrželo se: 8).

Žádost skupiny ID, aby byla z pořadu jednání stažena rozprava o (pozměněném) zákonu o státním občanství Indie z roku 2019" (bod 16 PDOJ).

Vystoupili: Thierry Mariani za skupinu ID s odůvodněním žádosti, Michael Gahler, který za skupinu PPE navrhl, aby bylo hlasování o usnesení o (pozměněném) zákonu o státním občanství Indie z roku 2019 odloženo na letošní druhé březnové zasedání, a Shaffaq Mohammed proti žádosti skupiny ID.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 111, proti: 356, zdrželo se: 12).

Žádost skupiny PPE, aby bylo hlasování o usnesení o (pozměněném) zákonu o státním občanství Indie z roku 2019 odloženo na letošní druhé březnové zasedání.

Vystoupil Scott Ainslie proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (pro: 271, proti: 199, zdrželo se: 13).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Brazílii v souvislosti se stíháním amerického novináře působícího v Brazílii Glenna Greenwalda zařazeno jako čtvrtý bod odpoledního pořadu jednání.

Vystoupily: Clare Daly za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Kati Piri proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 141, proti: 313, zdrželo se: 28).

Čtvrtek

Žádost skupiny S&D, aby bylo prohlášení Komise o navrhované změně rumunského volebního zákona zařazeno jako druhý bod dopoledního pořadu jednání.

Vystoupili: Simona Bonafè za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a Esteban González Pons proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 136, proti: 302, zdrželo se: 31).

Žádost skupiny Verts/ALE, aby bylo prohlášení Komise o reakci EU na škody, které ve Španělsku způsobily povodně, zařazeno jako druhý bod dopoledního pořadu jednání.

Vystoupila Diana Riba i Giner za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (pro: 354, proti: 72, zdrželo se: 26).

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil Sergey Lagodinsky (předseda poskytl upřesnění).


16. Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt uvedl doporučení.

Vystoupily: Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise).

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Philippe Lamberts k organizaci rozpravy (předsedající poskytla upřesnění), Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Gerolf Annemans za skupinu ID, Daniel Hannan za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage – nezařazený poslanec, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood a François-Xavier Bellamy.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

Vystoupili: Michel Barnier (vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím) a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 17.1 zápisu ze dne 29.1.2020.


17. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování, které jsou přílohou zápisu, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


17.1. Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0018)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

Parlament udělil svůj souhlas s uzavřením dohody o vystoupení.

Poslanci vestoje zazpívali „Auld Lang Syne“.

Předseda vystoupil s prohlášením a poté podepsal průvodní dopis Radě.


18. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování se budou konat ve čtvrtek 30. ledna 2020.


19. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou zahrnuty do dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Elektronická verze se pravidelně aktualizuje po dobu dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 18:43.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

20. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 18:45.


21. Epidemie koronaviru (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Epidemie koronaviru (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Stella Kyriakides (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Véronique Trillet-Lenoir za skupinu Renew, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Silvia Sardone za skupinu ID, Joanna Kopcińska za skupinu ECR, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho a Milan Brglez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eugen Tomac, Manuel Pizarro a Liudas Mažylis.

Vystoupily: Stella Kyriakides a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.


22. Práva původních obyvatel (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Práva původních obyvatel (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Isabel Santos za skupinu S&D, Stéphane Bijoux za skupinu Renew, Anna Cavazzini za skupinu Verts/ALE, Nicolaus Fest za skupinu ID, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos a Marie Toussaint.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupila Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Robert Hajšel, Sandra Pereira a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Helena Dalli.

Rozprava skončila.


23. (Pozměněný) zákon o státním občanství Indie z roku 2019 (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: (Pozměněný) zákon o státním občanství Indie z roku 2019 (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (členka Komise) učinila prohlášení jménem místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, John Howarth za skupinu S&D, Dinesh Dhamija za skupinu Renew, Scott Ainslie za skupinu Verts/ALE, Thierry Mariani za skupinu ID, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion a France Jamet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Silvia Sardone.

Vystoupila Helena Dalli.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: druhé březnové dílčí zasedání.


24. Naléhavá humanitární situace dětí migrantů na řeckých ostrovech – zajištění ochrany, přemístění a sloučení rodin (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Naléhavá humanitární situace dětí migrantů na řeckých ostrovech – zajištění ochrany, přemístění a sloučení rodin (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Ylva Johansson (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Maite Pagazaurtundúa za skupinu Renew, Erik Marquardt za skupinu Verts/ALE, Annalisa Tardino za skupinu ID, Emmanouil Fragkos za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos – nezařazený poslanec, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásily: Sandra Pereira a Ljudmila Novak.

Vystoupily: Ylva Johansson a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.


25. Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období (rozprava)

Prohlášení Komise: Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Johan Danielsson za skupinu S&D, José Ramón Bauzá Díaz za skupinu Renew, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Roman Haider za skupinu ID, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov a Maria Spyraki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca a Eugen Tomac.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava skončila.


26. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament zejména na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 172 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga a Robert Rowland.


27. Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 54 jednacího řádu)

výbory AFET, INTA

- Zpráva o navrhovaném mandátu pro jednání se Spojeným královstvím (2020/2023(INI))
(stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (článek 114 jednacího řádu)


28. Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu)

- Zpráva o navrhovaném mandátu pro jednání se Spojeným královstvím (2020/2023(INI))
výbory: AFET, INTA
(stanovisko: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 646.752/OJJE).


30. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí