Indeks 
Protokol
XML 147kPDF 268kWORD 74k
Onsdag den 29. januar 2020 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Højtideligt møde - Den internationale mindedag for holocaust - 75-året for befrielsen af Auschwitz
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Parlamentets sammensætning
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 11.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)
 13.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab *** (forhandling)
 17.Afstemningstid
  17.1.Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab *** (afstemning)
 18.Stemmeforklaringer
 19.Stemmerettelser og -intentioner
 20.Genoptagelse af mødet
 21.Udbrud af coronavirus (forhandling)
 22.Oprindelige folks rettigheder (forhandling)
 23.Ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019 (forhandling)
 24.Presserende humanitær situation for migrantbørn på græske øer - sikring af beskyttelse, omfordeling og familiesammenføring (forhandling)
 25.EU-strategi for bæredygtig mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige inden 2030 og derefter (forhandling)
 26.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 27.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)
 28.Afgørelser om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 16. januar 2020, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 15.08.


3. Højtideligt møde - Den internationale mindedag for holocaust - 75-året for befrielsen af Auschwitz

Fra kl. 15.08 til 16.10 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af den internationale mindedag for holocaust - 75-året for befrielsen af Auschwitz.

Cellisten Mischa Maisky og pianisten Max Maisky fortolkede ouverturen til stykket ”Prayer” fra ”Jewish Life” af Ernest Bloch.

Formanden og Liliana Segre, senator på livstid i Italien og overlevende fra Auschwitz, holdt taler.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) holdt en tale.

Kvartetten Karski og mezzosopranen Naomi Couquet fortolkede ”Kaddish” af Maurice Ravel.

(Mødet udsat kl. 16.10.)


4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 16.16.


5. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


6. Parlamentets sammensætning

De kompetente østrigske myndigheder havde meddelt, at Christian Sagartz var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Karoline Edtstadler med virkning fra den 23. januar 2020.

De kompetente britiske myndigheder havde meddelt, at Heather Anderson var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Alyn Smith med virkning fra den 27. januar 2020.

Parlementet tog valget af dem til efterretning.

Christian Sagartz og Heather Anderson deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. De politiske gruppers sammensætning

Martin Buschmann var ikke længere medlem af GUE/NGL-Gruppen med virkning fra den 29. januar 2020.

Han var at finde blandt løsgængerne.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra Renew-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

EMPL: Atidzhe Alieva-Veli var ikke længere medlem

AGRI: Atidzhe Alieva-Veli i stedet for Sheila Ritchie

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


9. Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 72 gav formanden meddelelse om afgørelserne fra EMPL og ECON om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende holdninger vedtaget af Parlamentet ved førstebehandling:

EMPL

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – holdning ved førstebehandling P8_TA(2019)0019;

ECON

—   Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 og (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) - holdning ved førstebehandling P8_TA(2019)0300.


10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)

Formanden meddelte, at han samme dag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibilitet mellem søjlerne i kalenderåret 2020 (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i september 2019 forelå på Parlamentets websted.


12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 13. januar 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ventilationsaggregater til boliger (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. januar 2020

henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den polske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. januar 2020

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår standarder for databaser for EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. januar 2020

henvist til kor. udv.: TRAN, EMPL (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om den europæiske skrogdatabase (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. januar 2020

henvist til kor. udv.: TRAN

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/2251 for så vidt angår præcisering af behandlingen af OTC-derivater i forbindelse med visse simple, transparente og standardiserede securitiseringer med henblik på afdækning - (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019 på anmodning fra det kompetente udvalg

henvist til kor. udv.: ECON


13. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om berigtigelse af visse sprogudgaver af forordning (EU) nr. 1253/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - frist: 13. april 2020)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den svenske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - frist: 22. april 2020)
henvist til kor. udv.: AGRI


14. Modtagne dokumenter

Der var modtaget følgende dokumenter:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 145, stk. 1, og artikel 146, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
I overensstemmelse med traktatens artikel 322, stk. 1, ville formanden høre Revisionsretten om dette forslag

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Udnævnelse af næstformanden for Den Fælles Afviklingsinstans (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

2) fra udvalgene

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO udvalg - Ordfører: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Betænkning om forslag om udnævnelse af den administrerende direktør for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Betænkning om forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Betænkning om forslag om udnævnelse af næstformanden for Den Fælles Afviklingsinstans (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Betænkning om forslag om udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON udvalg - Ordfører: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Betænkning om valgs prøvelse (2019/2180(REG)) - JURI udvalg - Ordfører: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar II 2020 (PE 646.752/PDOJ) var omdelt.

Efter at have hørt de politiske grupper foreslog formanden følgende ændringer (forretningsordenens artikel 158):

Onsdag

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen om udbruddet af coronavirus ville blive opført som første punkt på aftenens dagsorden, efter afstemningstiden. Mødet ville blive forlænget til kl. 24.

Torsdag

Følgende punkter ville blive tilføjet under afstemningstiden:
- "Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - titandioxid";
- to betænkninger af
Irene Tinagli om "Udnævnelse af et medlem af Den Fælles Afviklingsinstans";
- betænkningen af
Irene Tinagli om "Udnævnelse af næstformanden for Den Fælles Afviklingsinstans";
- betænkningen af
Irene Tinagli om"Udnævnelse af den administrerende direktør for for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)";
- betænkningen af
Lucy Nethsingha om"Valgs prøvelse".

Parlementet godkendte disse forslag.

Indgivelsesfristerne i forbindelse med Lucy Nethsinghas betænkning om "Valgs prøvelse" var blevet fastsat som følger:
- ændringsforslag: onsdag den 29. januar 2020 kl. 18
- anmodninger om særskilte og delte afstemninger: onsdag den 29. januar 2020 kl. 21.

Derudover havde formanden modtaget anmodning om følgende ændringer:

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om, at ændre titlen på redegørelsen ved Kommissionen med titlen "EU-strategi for mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige inden 2030 og derefter" til "EU-strategi for bæredygtig mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige inden 2030 og derefter".

Talere: Elena Kountoura, for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Barbara Thaler, der talte imod den.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (263 for, 202 imod, 8 hverken/eller).

Anmodning fra ID-Gruppen om at fjerne forhandlingen om "Ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019" fra dagsordenen (punkt 16 i PDOJ).

Talere: Thierry Mariani for ID-Gruppen, der begrundede anmodningen, Michael Gahler, der for PPE-Gruppen foreslog at udsætte afstemningen om beslutningen om "Ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019" til mødeperioden marts II 2020 og Shaffaq Mohammed, der talte imod anmodningen fra ID-Gruppen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (111 for, 356 imod, 12 hverken/eller).

Anmodning fra PPE-Gruppen om at udsætte afstemningen om beslutningen om "Ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019" til mødeperioden marts II 2020.

Taler: Scott Ainslie, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (271 for, 199 imod, 13 hverken/eller).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som fjerde punkt på eftermiddagens dagsorden at opføre en redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om "Situationen i Brasilien vedrørende retsforfølgningen af den amerikansk-brasilianske journalist Glenn Greenwald".

Talere: Clare Daly, for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Kati Piri, der talte imod den.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (141 for, 313 imod, 28 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om som andet punkt på formiddagens dagsorden at opføre en redegørelse ved Kommissionen om "Foreslåede ændringer af den rumænske valglov".

Talere: Simona Bonafè for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Esteban González Pons, der talte imod den.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (136 for, 302 imod, 31 hverken/eller).

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen at opføre en redegørelse ved Kommissionen om "EU's reaktion på ødelæggelserne som følge af oversvømmelser i Spanien".

Taler: Diana Riba i Giner for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (354 for, 72 imod, 26 hverken/eller).

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Taler: Sergey Lagodinsky (formanden gav præciserende oplysninger).


16. Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt forelagde henstillingen.

Talere: Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen).

Taler: Manfred Weber for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Philippe Lamberts, om tilrettelæggelsen af forhandlingen(formanden gav præciserende oplysninger), Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Nathalie Loiseau for Renew-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Gerolf Annemans for ID-Gruppen, Daniel Hannan for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage, løsgænger, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood og François-Xavier Bellamy.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

Talere: Michel Barnier (Chef for Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige) og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 17.1 i protokollen af 29.1.2020.


17. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedlagt protokollen, er tilgængelige på Parlamentets hjemmeside.


17.1. Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0018)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlementet godkendte indgåelsen af udtrædelsesaftalen.

Medlemmerne sang ”Auld Lang Syne” stående.

Efter at have holdt en tale undertegnede formanden skrivelsen om overdragelse til Rådet.


18. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

De mundtlige stemmeforklaringer ville blive afgivet torsdag den 30. januar 2020.


19. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner indsættes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside.

Den elektroniske udgave bliver ajourført regelmæssigt i en periode på to uger efter den sidste dag i en mødeperiode.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 18.43.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

20. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 18.45.


21. Udbrud af coronavirus (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Udbrud af coronavirus (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Jytte Guteland for S&D-Gruppen, Véronique Trillet-Lenoir for Renew-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Silvia Sardone for ID-Gruppen, Joanna Kopcińska for ECR-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho og Milan Brglez.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eugen Tomac, Manuel Pizarro og Liudas Mažylis.

Talere: Stella Kyriakides og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Oprindelige folks rettigheder (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Oprindelige folks rettigheder (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik .

Talere: Isabel Santos for S&D-Gruppen, Stéphane Bijoux for Renew-Gruppen, Anna Cavazzini for Verts/ALE-Gruppen, Nicolaus Fest for ID-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos og Marie Toussaint.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Taler: Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Robert Hajšel, Sandra Pereira og Fabio Massimo Castaldo.

Taler: Helena Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019 (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019 (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik .

Talere: , Michael Gahler for PPE-Gruppen, John Howarth for S&D-Gruppen, Dinesh Dhamija for Renew-Gruppen, Scott Ainslie for Verts/ALE-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion og France Jamet.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Silvia Sardone.

Taler: Helena Dalli.

Der ville blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der skulle fremsættes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2, på et senere tidspunkt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden marts II.


24. Presserende humanitær situation for migrantbørn på græske øer - sikring af beskyttelse, omfordeling og familiesammenføring (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Presserende humanitær situation for migrantbørn på græske øer - sikring af beskyttelse, omfordeling og familiesammenføring (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Ylva Johansson (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for Renew-Gruppen, Erik Marquardt for Verts/ALE-Gruppen, Annalisa Tardino for ID-Gruppen, Emmanouil Fragkos for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, løsgænger, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sandra Pereira og Ljudmila Novak.

Talere: Ylva Johansson og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. EU-strategi for bæredygtig mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige inden 2030 og derefter (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: EU-strategi for bæredygtig mobilitet og transport: foranstaltninger, der er nødvendige inden 2030 og derefter (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Johan Danielsson for S&D-Gruppen, José Ramón Bauzá Díaz for Renew-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Roman Haider for ID-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Elena Kountoura for GUE/NGL-Gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, løsgænger, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov og Maria Spyraki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca og Eugen Tomac.

Taler: Adina-Ioana Vălean.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


26. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 172:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga og Robert Rowland.


27. Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 54)

udvalg AFET, INTA

- Betænkning om det foreslåede mandat for forhandlinger med Det Forenede Kongerige (2020/2023(INI))
(rådg.udv.: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (forretningsordenens artikel 114)


28. Afgørelser om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58)

- Betænkning om det foreslåede mandat for forhandlinger med Det Forenede Kongerige (2020/2023(INI))
udvalg: AFET, INTA
(rådg.udv.: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 646.752/OJJE).


30. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik