Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 149kPDF 264kWORD 75k
Keskiviikko 29. tammikuuta 2020 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Juhlaistunto - Holokaustissa menehtyneiden kansainvälinen muistopäivä – Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivä
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 11.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 13.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus *** (keskustelu)
 17.Äänestykset
  17.1.Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus *** (äänestys)
 18.Äänestysselitykset
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Koronavirusepidemia (keskustelu)
 22.Alkuperäiskansojen oikeudet (keskustelu)
 23.Intian kansalaisuuslain muutos 2019 (keskustelu)
 24.Maahanmuuttajalapsia koskeva kiireellinen humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla – suojelun, siirtämisen ja perheenyhdistämisen varmistaminen (keskustelu)
 25.Kestävää liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen (keskustelu)
 26.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 27.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)
 28.Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 16. tammikuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 15.08.


3. Juhlaistunto - Holokaustissa menehtyneiden kansainvälinen muistopäivä – Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivä

Parlamentti kokoontui klo 15.08–16.10 juhlaistuntoon holokaustissa menehtyneiden kansainvälisen muistopäivän ja Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivän johdosta.

Sellisti Mischa Maisky ja pianisti Max Maisky avasivat tilaisuuden tulkitsemalla kappaleen ”Prayer” Ernest Blochin teoksesta ”Jewish Life”.

Puhemies sekä Italian tasavallan senaatin ainaisjäsen ja entinen Auschwitzin vanki Liliana Segre pitivät puheet.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) piti puheen.

Karski-kvartetti ja mezzosopraano Naomi Couquet tulkitsivat Maurice Ravelin kappaleen ”Kaddish”.

(Istunto keskeytettiin klo 16.10.)


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 16.16.


5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


6. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Christian Sagartz on nimitetty parlamentin jäseneksi Karoline Edtstadlerin tilalle 23. tammikuuta 2020 alkaen.

Toimivaltaiset Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Heather Anderson on nimitetty parlamentin jäseneksi Alyn Smithin tilalle 27. tammikuuta 2020 alkaen.

Parlamentti pani merkille nämä nimitykset.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Christian Sagartz ja Heather Anderson osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenille kuuluvat oikeudet edellyttäen, että he ovat ensin allekirjoittaneet ilmoituksen siitä, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Martin Buschmann ei enää ole GUE/NGL-ryhmän jäsen 29. tammikuuta 2020 alkaen.

Hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin.


8. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Renew-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

EMPL-valiokunta: Atidzhe Alieva-Veli ei ole enää jäsen

AGRI-valiokunta: Atidzhe Alieva-Veli Sheila Ritchien tilalle

Päätökset tulevat voimaan tänään.


9. Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 72 artiklan mukaisesti EMPL- ja ECON-valiokuntien päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut parlamentin seuraavien ensimmäisen käsittelyn kantojen pohjalta:

EMPL-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. tammikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) (FEM) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – kanta ensimmäisessä käsittelyssä (P8_TA(2019)0019)

ECON-valiokunta

—   Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012 ja (EU) 2015/2365 muuttamisesta (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – kanta ensimmäisessä käsittelyssä (P8_TA(2019)0300).


10. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa tänään yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse rahoituskurista varainhoitovuodesta 2021 alkaen sekä asetuksen (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pilareiden välisestä joustavuudesta kalenterivuoden 2020 osalta (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2019 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteen II muuttamisesta luonnonmukaisten tuotteiden tiettyjen yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen osalta (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä asuinrakennuksiin tarkoitettujen ilmanvaihtokoneiden energiamerkinnän osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1254/2014 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 puolankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä unionin pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskeviin tietokantoihin liittyvien vaatimusten osalta (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN, EMPL (työjärjestyksen 57 artikla)

- Komission delegoitu asetus eurooppalaisesta alusrunkotietokannasta (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. tammikuuta 2020

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta tarkentamalla suojaustarkoituksessa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten käsittelyä tiettyjen yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten yhteydessä (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. joulukuuta 2019 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


13. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimusten osalta annetun asetuksen (EU) N:o 1253/2014 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - määräaika: 13. huhtikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 ruotsinkielisen toisinnon oikaisemisesta (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - määräaika: 22. huhtikuuta 2020)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 322 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

REGI

lausuntoa varten :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimitysehdotuksesta (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Mietintö valtakirjojen tarkastuksesta (2019/2180(REG)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Käsittelyjärjestys

Tammikuun 2020 II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 646.752/PDOJ) on jaettu.

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Keskiviikko

Koronavirusepidemiaa koskevat neuvoston ja komission julkilausumat otetaan esityslistalle illan ensimmäiseksi kohdaksi äänestysten jälkeen. Istuntoa jatketaan klo 24.00 asti.

Torstai

Äänestyksiin lisätään seuraavat kohdat:
- "Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - titaanioksidi"
-
Irene Tinaglin kaksi mietintöä aiheesta "Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen"
-
Irene Tinaglin mietintö aiheesta "Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen"
-
Irene Tinaglin mietintö aiheesta "Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen"
-
Lucy Nethsinghan mietintö aiheesta "Valtakirjojen tarkastus".

Parlamentti hyväksyi nämä pyynnöt.

Lucy Nethsinghan mietintöä aiheesta "Valtakirjojen tarkastus" koskevat määräajat vahvistettiin seuraavasti:
-
tarkistukset: keskiviikko 29. tammikuuta 2020 klo 18.00.
-
erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 29. tammikuuta 2020 klo 21.00.

Puhemiehelle oli lisäksi toimitettu seuraavat pyynnöt esityslistan muuttamiseksi:

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmän pyyntö aihetta "Liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen" koskevan komission julkilausuman otsikon muuttamiseksi muotoon "Kestävää liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen".

Puheenvuorot: Elena Kountoura GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Barbara Thaler vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (263 puolesta, 202 vastaan, 8 tyhjää).

ID-ryhmän pyyntö aiheesta "Intian kansalaisuuslain muutos 2019" käytävän keskustelun poistamiseksi esityslistalta (PDOJ:n kohta 16).

Puheenvuorot: Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön, Michael Gahler, joka ehdotti PPE-ryhmän puolesta aihetta "Intian kansalaisuuslain muutos 2019" koskevasta päätöslauselmasta toimitettavan äänestyksen siirtämistä maaliskuun 2020 II istuntojaksoon, ja Shaffaq Mohammed, joka vastusti ID-ryhmän pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (111 puolesta, 356 vastaan, 12 tyhjää).

PPE-ryhmän pyyntö aihetta "Intian kansalaisuuslain muutos 2019" koskevasta päätöslauselmasta toimitettavan äänestyksen siirtämiseksi maaliskuun 2020 II istuntojaksoon.

Scott Ainslie käytti puheenvuoron vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (271 puolesta, 199 vastaan, 13 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmän pyyntö komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman "Tilanne Brasiliassa: yhdysvaltalais-brasilialaista toimittajaa Glenn Greenwaldia vastaan nostettu syyte" ottamiseksi iltapäivän esityslistalle neljänneksi kohdaksi.

Puheenvuorot: Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Kati Piri vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (141 puolesta, 313 vastaan, 28 tyhjää).

Torstai

S&D-ryhmän pyyntö aihetta "Romanian vaalilainsäädäntöön ehdotetut muutokset" koskevan komission julkilausuman ottamiseksi aamupäivän esityslistalle toiseksi kohdaksi.

Puheenvuorot: Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Esteban González Pons vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (136 puolesta, 302 vastaan, 31 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmän pyyntö aihetta "EU:n vastaus Espanjan tulvien aiheuttamiin tuhoihin" koskevan komission julkilausuman ottamiseksi esityslistalle toiseksi kohdaksi.

Diana Riba i Giner käytti Verts/ALE-ryhmän puolesta puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (354 puolesta, 72 vastaan, 26 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Sergey Lagodinsky käytti puheenvuoron (puhemies täsmensi asiaa).


16. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt esitteli suosituksen.

Puheenvuorot: Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja).

Manfred Weber käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Philippe Lamberts keskustelun järjestämisestä (puhemies selvensi asiaa), Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ID-ryhmän puolesta, Daniel Hannan ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nigel Farage, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood ja François-Xavier Bellamy.

Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Michel Barnier (suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän johtaja) ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.1.2020, kohta 17.1.


17. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


17.1. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0018)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä erosopimuksen tekemiselle.

Parlamentin jäsenet lauloivat seisten laulun ”Auld Lang Syne”.

Puhemies piti puheen ja allekirjoitti sen jälkeen kirjeen, jolla erosopimus välitetään neuvostolle.


18. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset annetaan torstaina 30. tammikuuta 2020.


19. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti kahden viikon ajan istuntojakson viimeisestä päivästä alkaen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 18.43.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

20. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 18.45.


21. Koronavirusepidemia (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Koronavirusepidemia (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Stella Kyriakides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta, Véronique Trillet-Lenoir Renew-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Joanna Kopcińska ECR-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho ja Milan Brglez.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eugen Tomac, Manuel Pizarro ja Liudas Mažylis.

Puheenvuorot: Stella Kyriakides ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Alkuperäiskansojen oikeudet (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Alkuperäiskansojen oikeudet (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Stéphane Bijoux Renew-ryhmän puolesta, Anna Cavazzini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicolaus Fest ID-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos ja Marie Toussaint.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Neena Gill käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Robert Hajšel, Sandra Pereira ja Fabio Massimo Castaldo.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Intian kansalaisuuslain muutos 2019 (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Intian kansalaisuuslain muutos 2019 (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, John Howarth S&D-ryhmän puolesta, Dinesh Dhamija Renew-ryhmän puolesta, Scott Ainslie Verts/ALE-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion ja France Jamet.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Silvia Sardone.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuun II istuntojakso.


24. Maahanmuuttajalapsia koskeva kiireellinen humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla – suojelun, siirtämisen ja perheenyhdistämisen varmistaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maahanmuuttajalapsia koskeva kiireellinen humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla – suojelun, siirtämisen ja perheenyhdistämisen varmistaminen (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Ylva Johansson (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Renew-ryhmän puolesta, Erik Marquardt Verts/ALE-ryhmän puolesta, Annalisa Tardino ID-ryhmän puolesta, Emmanouil Fragkos ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, sitoutumaton Ioannis Lagos, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou ja Jiří Pospíšil.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Sandra Pereira ja Ljudmila Novak.

Puheenvuorot: Ylva Johansson ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Kestävää liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Kestävää liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Johan Danielsson S&D-ryhmän puolesta, José Ramón Bauzá Díaz Renew-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roman Haider ID-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Elena Kountoura GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ivan Vilibor Sinčić, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov ja Maria Spyraki.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca ja Eugen Tomac.

Adina-Ioana Vălean käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Seuraavat jäsenet, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan, käyttivät työjärjestyksen 172 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga ja Robert Rowland.


27. Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)

valiokunnat: AFET, INTA

- Mietintö ehdotetusta valtuutuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytäviä neuvotteluja varten (2020/2023(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (työjärjestyksen 114 artikla)


28. Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)

- Mietintö ehdotetusta valtuutuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytäviä neuvotteluja varten (2020/2023(INI))
valiokunnat: AFET, INTA
(lausuntoa varten: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 646.752/OJJE).


30. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö