Indekss 
Protokols
XML 143kPDF 269kWORD 75k
Trešdiena, 2020. gada 29. janvāris - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Svinīgā sēde – Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena — Aušvicas atbrīvošanas 75. gadadiena
 4.Sēdes atsākšana
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 11.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)
 13.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Darba kārtība
 16.Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas *** (debates)
 17.Balsošanas laiks
  17.1.Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas *** (balsošana)
 18.Balsojumu skaidrojumi
 19.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 20.Sēdes atsākšana
 21.Koronavīrusa uzliesmojums (debates)
 22.Pirmiedzīvotāju tiesības (debates)
 23.2019. gadā grozītais Indijas Pilsonības likums (debates)
 24.Ārkārtējais jo īpaši bērnu humanitārais stāvoklis Grieķijas salās: aizsardzības, pārvietošanas un ģimenes atkalapvienošanās nodrošināšana (debates)
 25.ES ilgtspējīgas mobilitātes un transporta stratēģija: līdz 2030. gadam un pēc tam nepieciešamie pasākumi (debates)
 26.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 27.Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)
 28.Lēmumi par komiteju kopīgo sanāksmju pocedūras piemērošanu (Reglamenta 58. pants)
 29.Nākamās sēdes darba kārtība
 30.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2020. gada 16. janvārī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.08.


3. Svinīgā sēde – Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena — Aušvicas atbrīvošanas 75. gadadiena

No plkst. 15.08 līdz plkst. 16.10 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Starptautiskajai holokausta upuru piemiņas dienai un Aušvicas atbrīvošanas 75. gadadienai.

Čellists Mischa Maisky un pianists Max Maisky atskaņoja uvertīru “Lūgšana” no Ernest Bloch skaņdarba “No ebreju dzīves”.

Klātesošos uzrunāja sēdes vadītājs un Itālijas Republikas Senāta mūža senatore un Aušvicā izdzīvojusī Liliana Segre.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.

Klātesošos uzrunāja Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja).

Karski kvartets un mecosoprāns Naomi Couquet izpildīja Maurice Ravel skaņdarbu “Kadišs”.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.10.)


4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 16.16.


5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


6. Parlamenta sastāvs

Austrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Christian Sagartz ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Karoline Edtstadler vietā, sākot ar 2020. gada 23. janvāri.

Lielbritānijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Heather Anderson ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Alyn Smith vietā, sākot ar 2020. gada 27. janvāri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Christian Sagartz un Heather Anderson pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Politisko grupu sastāvs

Martin Buschmann vairs nav GUE/NGL grupas loceklis, sākot ar 2020. gada 29. janvāri.

Viņš ir pievienojies pie politiskajām grupām nepiederošajiem deputātiem.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis turpmāk minētos grupas “Renew” lēmumus, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

EMPL komiteja: Atidzhe Alieva-Veli vairs nav šīs komitejas loceklis.

AGRI komiteja: Atidzhe Alieva-Veli aizstāj Sheila Ritchie.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


9. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par EMPL komitejas un ECON komitejas saskaņā ar Reglamenta 72. pantu pieņemto lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādām Parlamenta nostājām pirmajā lasījumā:

EMPL komiteja

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0019;

ECON komiteja

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0300.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka kopā ar Padomes priekšsēdētāju šodien parakstīs šo tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz finanšu disciplīnu no 2021. finanšu gada groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 un attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā groza Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2019. gada septembra sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē.


12. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu (C(2020)00051 – 2020/2516(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 13. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) Nr. 1254/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu, atsevišķu valodu versijas (C(2020)00142 – 2020/2526(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai, poļu valodas versiju (C(2020)00187 – 2020/2530(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 21. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kvalifikācijas sertifikātu, darba uzskaites grāmatiņu un kuģa žurnālu datubāzu standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/2397 (C(2020)00248 – 2020/2528(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajām komitejām: TRAN, EMPL (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas kuģu korpusu datubāzi (C(2020)00255 – 2020/2527(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/2251 groza attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem piemērotās procedūras specifikāciju saistībā ar dažiem vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem riska ierobežošanas nolūkā (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri, kā to pieprasījusi atbildīgā komiteja.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


13. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 112. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru labo Regulas (ES) Nr. 1253/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām, atsevišķu valodu versijas (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - termiņš: 2020. gada 13. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru, zviedru valodas versiju (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - termiņš: 2020. gada 22. aprīlis)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)). Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 322. panta 1. punkta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai :

REGI

atzinums :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Vienotā noregulējuma valdes locekļa iecelšana (N9-0005/2020 [01] – C9-0009/2020 – 2020/0902(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Vienotā noregulējuma valdes locekļa iecelšana (N9-0005/2020 [02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana (N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu (12362/2019 – C9-0013/2020 – 2019/0182(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO komiteja - Referents: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšanai (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0008/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0009/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanai (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0010/2020).

- Ziņojums par priekšlikumu Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanai (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON komiteja - Referente: Irene Tinagli (A9-0011/2020).

- Ziņojums par pilnvaru pārbaudi (2019/2180(REG)) - JURI komiteja - Referente: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020).


15. Darba kārtība

Tika izdalīts 2020. gada janvāra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 646.752/PDOJ).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja turpmāk minētās izmaiņas (Reglamenta 158. pants).

Trešdiena

Sēdes vakara darba kārtībā uzreiz pēc balsošanas laika tiek iekļauts jauns pirmais punkts – Padomes un Komisijas paziņojumi par koronavīrusa epidēmiju. Plenārsēde tiek pagarināta līdz plkst. 24.00.

Ceturtdiena

Balsošanas laiks tiek papildināts ar šādiem punktiem:
- "Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana — titāna dioksīds";
- divi
Irene Tinagli ziņojumi "Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana";
-
Irene Tinagli ziņojums "Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana";
-
Irene Tinagli ziņojums "Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana";
-
Lucy Nethsingha ziņojums "Pilnvaru pārbaude".

Parlaments šiem ierosinājumiem piekrita.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi Lucy Nethsingha ziņojumam "Pilnvaru pārbaude":
- grozījumi: trešdiena, 2020. gada 29. janvāris, plkst. 18.00;
- pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdiena, 2020. gada 29. janvāris, plkst. 21.00.

Sēdes vadītājs ir saņēmis arī vēl šādus pieprasījumus izdarīt izmaiņas.

Trešdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums Komisijas paziņojuma "ES mobilitātes un transporta stratēģija: līdz 2030. gadam un pēc tam nepieciešamie pasākumi" punktā virsrakstu mainīt uz "ES ilgtspējīgas mobilitātes un transporta stratēģija: līdz 2030. gadam un pēc tam nepieciešamie pasākumi".

Uzstājās Elena Kountoura GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, un Barbara Thaler, kas pret to iebilda.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (263 par, 202 pret, 8 atturas).

ID grupas pieprasījums no darba kārtības svītrot debates par punktu "2019. gadā grozītais Indijas Pilsonības likums" (GDKP 16. punkts).

Uzstājās Thierry Mariani ID grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, Michael Gahler, kas PPE grupas vārdā ierosināja balsošanu par rezolūciju "2019. gadā grozītais Indijas Pilsonības likums" pārcelt uz 2020. gada marta II sesiju, un Shaffaq Mohammed, kurš iebilda pret ID grupas pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (111 par, 356 pret, 12 atturas).

PPE grupas pieprasījums balsošanu par rezolūciju "2019. gadā grozītais Indijas Pilsonības likums" pārcelt uz 2020. gada marta II sesiju.

Uzstājas: Scott Ainslie, kas pret to iebilda.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (271 par, 199 pret, 13 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturto punktu iekļaut Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu "Stāvoklis Brazīlijā attiecībā uz ASV izcelsmes brazīliešu žurnālista Glenn Greenwald kriminālvajāšanu".

Uzstājās Clare Daly GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, un Kati Piri, kas pret to iebilda.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (141 par, 313 pret, 28 atturas).

Ceturtdiena

S&D grupas pieprasījums rīta darba kārtībā kā otro punktu iekļaut Komisijas paziņojumu "Ierosinātās izmaiņas Rumānijas vēlēšanu likumā".

Uzstājās Simona Bonafè S&D grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, un Esteban González Pons, kas pret to iebilda.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (136 par, 302 pret, 31 atturas).

Verts/ALE grupas pieprasījums darba kārtībā kā otro punktu iekļaut Komisijas paziņojumu "ES reakcija uz plūdu izraisītajiem postījumiem Spānijā".

Uzstājas: Diana Riba i Giner Verts/ALE grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (354 par, 72 pret, 26 atturas).

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Sergey Lagodinsky (sēdes vadītājs sniedza precizējumus).


16. Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020).

Guy Verhofstadt iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Philippe Lamberts par debašu norisi (sēdes vadītāja sniedza precizējumus), Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Nathalie Loiseau grupas “Renew” vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Gerolf Annemans ID grupas vārdā, Daniel Hannan ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage, pie grupām nepiederošs deputāts, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood un François-Xavier Bellamy.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Michel Barnier (Darba grupas attiecībām ar Apvienoto Karalisti vadītājs) un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.1.2020. protokola 17.1. punkts.


17. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


17.1. Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0018).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Parlaments sniedza piekrišanu izstāšanās līguma noslēgšanai.

Deputāti, piecēlušies kājās, nodziedāja dziesmu “Auld Lang Syne”.

Sēdes vadītājs uzrunāja klātesošos un pēc tam parakstīja pavadvēstuli Padomei.


18. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2020. gada 30. janvārī.


19. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir iekļauti dokumentā “Rezultāti balsošanai pēc saraksta”, kas pievienots sēdes protokolam un pieejams Parlamenta tīmekļa vietnē. Tie ir publicēti tikai informatīvā nolūkā un nekādi nemaina plenārsēdē paziņoto balsošanas rezultātu.

Dokumentu pastāvīgi atjaunina ne ilgāk kā divu nedēļu laikā pēc sesijas.

Pēc tam sagatavo balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 18.43.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

20. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 18.45.


21. Koronavīrusa uzliesmojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Koronavīrusa uzliesmojums (2020/2511(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Stella Kyriakides (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Véronique Trillet-Lenoir grupas “Renew” vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Silvia Sardone ID grupas vārdā, Joanna Kopcińska ECR grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho un Milan Brglez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eugen Tomac, Manuel Pizarro un Liudas Mažylis.

Uzstājās Stella Kyriakides un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.


22. Pirmiedzīvotāju tiesības (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pirmiedzīvotāju tiesības (2019/3015(RSP)).

Helena Dalli (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Isabel Santos S&D grupas vārdā, Stéphane Bijoux grupas “Renew” vārdā, Anna Cavazzini Verts/ALE grupas vārdā, Nicolaus Fest ID grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos un Marie Toussaint.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Robert Hajšel, Sandra Pereira un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Helena Dalli.

Debates tika slēgtas.


23. 2019. gadā grozītais Indijas Pilsonības likums (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: 2019. gadā grozītais Indijas Pilsonības likums (2019/2519(RSP)).

Helena Dalli (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētājas vietnieka/ Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, John Howarth S&D grupas vārdā, Dinesh Dhamija grupas “Renew” vārdā, Scott Ainslie Verts/ALE grupas vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo, pie grupām nepiederošs deputāts, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion un France Jamet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia Sardone.

Uzstājās Helena Dalli.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: marta II sesijā.


24. Ārkārtējais jo īpaši bērnu humanitārais stāvoklis Grieķijas salās: aizsardzības, pārvietošanas un ģimenes atkalapvienošanās nodrošināšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtējais jo īpaši bērnu humanitārais stāvoklis Grieķijas salās: aizsardzības, pārvietošanas un ģimenes atkalapvienošanās nodrošināšana (2020/2520(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Ylva Johansson (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa grupas “Renew” vārdā, Erik Marquardt Verts/ALE grupas vārdā, Annalisa Tardino ID grupas vārdā, Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, pie grupām nepiederošs deputāts, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sandra Pereira un Ljudmila Novak.

Uzstājās Ylva Johansson un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.


25. ES ilgtspējīgas mobilitātes un transporta stratēģija: līdz 2030. gadam un pēc tam nepieciešamie pasākumi (debates)

Komisijas paziņojums: ES ilgtspējīgas mobilitātes un transporta stratēģija: līdz 2030. gadam un pēc tam nepieciešamie pasākumi (2020/2518(RSP)).

Adina-Ioana Vălean (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Johan Danielsson S&D grupas vārdā, José Ramón Bauzá Díaz grupas “Renew” vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Roman Haider ID grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Elena Kountoura GUE/NGL grupas vārdā, Ivan Vilibor Sinčić, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov un Maria Spyraki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca un Eugen Tomac.

Uzstājās Adina-Ioana Vălean.

Debates tika slēgtas.


26. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 172. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga un Robert Rowland.


27. Lēmumi sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 54. pants)

komitejas: AFET, INTA

- Ziņojums par ierosināto mandātu sarunām ar Apvienoto Karalisti (2020/2023(INI))
(atzinumi: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (Reglamenta 114. pants)


28. Lēmumi par komiteju kopīgo sanāksmju pocedūras piemērošanu (Reglamenta 58. pants)

- Ziņojums par ierosināto mandātu sarunām ar Apvienoto Karalisti (2020/2023(INI))
komitejas: AFET, INTA
(atzinumi: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 646.752/OJJE).


30. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika