Index 
Notulen
XML 149kPDF 270kWORD 75k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Plechtige vergadering - Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust - 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 11.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (debat)
 17.Stemmingen
  17.1.Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (stemming)
 18.Stemverklaringen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Uitbraak van het coronavirus (debat)
 22.De rechten van inheemse volkeren (debat)
 23.Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (debat)
 24.Urgente humanitaire situatie op Griekse eilanden, met name van migrantenkinderen - bescherming, herplaatsing en gezinshereniging waarborgen (debat)
 25.EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna (debat)
 26.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 27.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)
 28.Besluiten om een procedure met gezamenlijke commissievergaderingen toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 16 januari 2020 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 15.08 uur geopend.


3. Plechtige vergadering - Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust - 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz

Van 15.08 uur tot 16.10 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de internationale dag voor de herdenking van de Holocaust en 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz.

Celliste Mischa Maisky en pianist Max Maisky spelen het stuk “Prayer” uit “Jewish Life” van Ernest Bloch.

De Voorzitter en Liliana Segre, senator voor het leven van de Republiek Italië en overlevende van Auschwitz, houden een toespraak.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.

Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) houdt een toespraak.

Het Karski-kwartet en mezzosopraan Naomi Couquet vertolken “Kaddisj” van Maurice Ravel.

(De vergadering wordt om 16.10 uur onderbroken.)


4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.16 uur hervat.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


6. Samenstelling Parlement

De bevoegde Oostenrijkse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Christian Sagartz tot lid van het Parlement, ter vervanging van Karoline Edtstadler, met ingang van 23 januari 2020.

De bevoegde Britse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Heather Anderson tot lid van het Parlement, ter vervanging van Alyn Smith, met ingang van 27 januari 2020.

Het Parlement neemt kennis van hun benoeming.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Christian Sagartz en Heather Anderson, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Samenstelling fracties

Martin Buschmann is met ingang van 29 januari 2020 geen lid meer van de GUE/NGL-Fractie.

Hij maakt deel uit van de niet-fractiegebonden leden.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Renew-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie EMPL: Atidzhe Alieva-Veli is niet langer lid

commissie AGRI: Atidzhe Alieva-Veli in plaats van Sheila Ritchie

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten van de commissies EMPL en ECON mee om overeenkomstig artikel 72 van het Reglement interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende standpunten van het Parlement in eerste lezing:

commissie EMPL

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0019;

commissie ECON

—   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2019 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0300.


10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter laat weten dat hij, samen met de voorzitter van de Raad, die dag de volgende volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 – 2019/0253(COD)).


11. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september 2019 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op de website van het Parlement.


12. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van residentiële ventilatie-eenheden (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Poolse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen voor gegevensbanken voor EU-kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en logboeken (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN, EMPL (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de Europese scheepsrompendatabank (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 wat betreft de specificatie van de behandeling van otc-derivaten in verband met bepaalde eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties voor afdekkingsdoeleinden (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden, vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON


13. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EU) nr. 1253/2014 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - termijn : 13 april 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Zweedse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - termijn : 22 april 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Overeenkomstig artikel 145, lid 1, en artikel 146, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 322, lid 1, van het Verdrag zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - commissie AFCO - Rapporteur: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Verslag over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N9-0005/2020[[01]] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Verslag over het voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (N9-0005/2020[[02]] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven (2019/2180(REG)) - commissie JURI - Rapporteur: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari II 2020 (PE 646.752/PDOJ) is verspreid.

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor (artikel 158 van het Reglement):

Woensdag

Verklaringen van de Raad en de Commissie over de coronavirusepidemie worden als eerste agendapunt van de avond na de stemmingen toegevoegd. De vergadering wordt verlengd tot 24.00 uur.

Donderdag

De volgende punten worden aan de stemmingen toegevoegd:
- Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide”;
- twee verslagen van
Irene Tinagli over de “Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad”;
- het verslag van
Irene Tinagli over de “Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad”;
- het verslag van
Irene Tinagli over de “Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)”;
- het verslag van
Lucy Nethsingha over het “Onderzoek geloofsbrieven”.

Het Parlement stemt in met die voorstellen.

De indieningstermijnen voor het verslag van Lucy Nethsingha over het “Onderzoek geloofsbrieven” zijn als volgt vastgesteld:
- amendementen: woensdag 29 januari 2020 om 18.00 uur.
- verzoeken om afzonderlijke stemmingen en stemming in onderdelen: woensdag 29 januari 2020 om 21.00 uur.

Voorts heeft de Voorzitter de volgende wijzigingsverzoeken gekregen:

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de titel van de verklaring van de Commissie over de “EU-strategie voor mobiliteit en vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna” te wijzigen in “EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna.

Het woord wordt gevoerd door Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Barbara Thaler, die tegen het verzoek is.

Bij ES (263 voor, 202 tegen, 8 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de ID-Fractie om het debat over de Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (punt 16 van de PDOJ) van de agenda af te voeren.

Het woord wordt gevoerd door Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, die het verzoek toelicht, door Michael Gahler, die namens de PPE-Fractie voorstelt de stemming over de resolutie over de Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap uit te stellen tot de vergaderperiode van maart II 2020, en door Shaffaq Mohammed, die tegen het verzoek van de ID-Fractie is.

Bij HS (111 voor, 356 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de PPE-Fractie om de stemming over de resolutie van de Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap uit te stellen tot de vergaderperiode van maart II 2020.

Het woord wordt gevoerd door Scott Ainslie, die tegen het verzoek is.

Bij ES (271 voor, 199 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als vierde agendapunt in de namiddag een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op te nemen over de “Situatie in Brazilië betreffende de vervolging van de Amerikaans-Braziliaanse journalist Glenn Greenwald”.

Het woord wordt gevoerd door Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Kati Piri, die tegen het verzoek is.

Bij HS (141 voor, 313 tegen, 28 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als tweede agendapunt in de ochtend een verklaring van de Commissie over de “Voorgestelde wijzigingen in het Roemeense kiesrecht” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Esteban González Pons, die tegen het verzoek is.

Bij HS (136 voor, 302 tegen, 31 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om als tweede agendapunt een verklaring van de Commissie over de EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (354 voor, 72 tegen, 26 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sergey Lagodinsky (de Voorzitter geeft een toelichting).


16. Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, over de opzet van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ID-Fractie, Daniel Hannan, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, niet-fractiegebonden lid, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood en François-Xavier Bellamy.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofd van de taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk) en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.1 van de notulen van 29.1.2020.


17. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslag van de hoofdelijke stemming, die als bijlage bij de notulen wordt gevoegd, is beschikbaar op de website van het Parlement.


17.1. Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0018)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het terugtrekkingsakkoord.

De leden zingen staande “Auld Lang Syne”.

Na een toespraak gehouden te hebben, ondertekent de Voorzitter de begeleidende brief aan de Raad.


18. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

De mondelinge stemverklaringen vinden plaats op donderdag 30 januari 2020.


19. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden opgenomen in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement.

De elektronische versie wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de laatste dag van de plenaire vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 18.43 uur geschorst.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

20. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 18.45 uur hervat.


21. Uitbraak van het coronavirus (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Uitbraak van het coronavirus (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Stella Kyriakides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, Véronique Trillet-Lenoir, namens de Renew-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Sardone, namens de ID-Fractie, Joanna Kopcińska, namens de ECR-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho en Milan Brglez.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Eugen Tomac, Manuel Pizarro en Liudas Mažylis.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.


22. De rechten van inheemse volkeren (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De rechten van inheemse volkeren (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Isabel Santos, namens de S&D-Fractie, Stéphane Bijoux, namens de Renew-Fractie, Anna Cavazzini, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolaus Fest, namens de ID-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos en Marie Toussaint.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Neena Gill.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Robert Hajšel, Sandra Pereira en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.


23. Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, John Howarth, namens de S&D-Fractie, Dinesh Dhamija, namens de Renew-Fractie, Scott Ainslie, namens de Verts/ALE-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, niet-fractiegebonden lid, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion en France Jamet.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia Sardone.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van maart II.


24. Urgente humanitaire situatie op Griekse eilanden, met name van migrantenkinderen - bescherming, herplaatsing en gezinshereniging waarborgen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Urgente humanitaire situatie op Griekse eilanden, met name van migrantenkinderen - bescherming, herplaatsing en gezinshereniging waarborgen (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ylva Johansson (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Maite Pagazaurtundúa, namens de Renew-Fractie, Erik Marquardt, namens de Verts/ALE-Fractie, Annalisa Tardino, namens de ID-Fractie, Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, niet-fractiegebonden lid, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou en Jiří Pospíšil.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Sandra Pereira en Ljudmila Novak.

Het woord wordt gevoerd door Ylva Johansson en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.


25. EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Johan Danielsson, namens de S&D-Fractie, José Ramón Bauzá Díaz, namens de Renew-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Roman Haider, namens de ID-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov en Maria Spyraki.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca en Eugen Tomac.

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean.

Het debat wordt gesloten.


26. Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 172 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga en Robert Rowland.


27. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

commissies AFET, INTA

- Verslag over het voorgestelde mandaat voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2020/2023(INI))
(advies: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (artikel 114 van het Reglement)


28. Besluiten om een procedure met gezamenlijke commissievergaderingen toe te passen (artikel 58 van het Reglement)

- Verslag over het voorgestelde mandaat voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (2020/2023(INI))
commissies: AFET, INTA
(advies: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 646.752/OJJE).


30. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.51 uur gesloten.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid