Indeks 
Protokół
XML 147kPDF 274kWORD 75k
Środa, 29 stycznia 2020 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Uroczyste posiedzenie ‒ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 13.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (debata)
 17.Głosowanie
  
17.1.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (głosowanie)
 18.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 19.Korekty i zamiary głosowania
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Ognisko epidemiczne koronawirusa (debata)
 22.Prawa ludów tubylczych (debata)
 23.Nowelizacja indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. (debata)
 24.Nagląca sytuacja humanitarna na wyspach greckich, zwłaszcza sytuacja dzieci – działania na rzecz ochrony, relokacji i łączenia rodzin (debata)
 25.Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i zrównoważonego transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie (debata)
 26.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 27.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)
 28.Decyzje o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu)
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 16 stycznia 2020 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 15.08.


3. Uroczyste posiedzenie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz

Od godz. 15.08 do godz. 16.10 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz.

Na rozpoczęcie posiedzenia wiolonczelista Mischa Maisky i pianista Max Maisky wykonali szkic „Prayer” z cyklu „From Jewish Life” Ernesta Blocha.

Przewodniczący i Liliana Segre, dożywotnia senator Republiki Włoskiej i ocalała z obozu w Auschwitz, wygłosili przemówienia.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.

Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiła przemówienie.

Kwartet Karski i mezzosopranistka Naomi Couquet wykonali „Kaddisch” Maurice'a Ravela.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.10.)


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16.16.


5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


6. Skład Parlamentu

Właściwe organy austriackie powiadomiły o wyborze Christiana Sagartza w miejsce Karoline Edtstadler na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 23 stycznia 2020 r.

Właściwe organy brytyjskie powiadomiły o wyborze Heather Anderson w miejsce Alyn Smith na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 27 stycznia 2020 r.

Parlament przyjął do wiadomości fakt ich wyboru na posłów.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Christian Sagartz i Heather Anderson biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


7. Skład grup politycznych

Martin Buschmann przestał być członkiem grupy GUE/NGL ze skutkiem od dnia 29 stycznia 2020 r.

Zasiada wśród posłów niezrzeszonych.


8. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy Renew następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja EMPL: Atidzhe Alieva-Veli przestała być członkinią

komisja AGRI: Atidzhe Alieva-Veli zamiast Sheili Ritchie

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisje EMPL i ECON postanowiły o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących stanowisk Parlamentu w pierwszym czytaniu:

komisja EMPL

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (FEM) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) - stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0019;

komisja ECON

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0300.


10. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady podpisze tego dnia następujący akt przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020 (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas wrześniowej sesji miesięcznej w 2019 r. jest dostępny na stronie internetowej Parlamentu.


12. Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 13 stycznia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1254/2014 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 20 stycznia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania polskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/208 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów rolniczych i leśnych (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 21 stycznia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 w odniesieniu do norm dotyczących baz danych na temat unijnych świadectw kwalifikacji, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 20 stycznia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN, EMPL (art. 57 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie europejskiej bazy danych o jednostkach pływających (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 20 stycznia 2020 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego na wniosek właściwej komisji termin zgłoszenia sprzeciwu zmieniono z 1 na 3 miesiące:

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 w odniesieniu do ustalenia sposobu traktowania instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w związku z określonymi prostymi, przejrzystymi i standardowymi sekurytyzacjami do celów zabezpieczeń - C(2019) 8950 - 2019/3011(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia wpłynięcia, tj. od dnia 17 grudnia 2019 r., na wniosek właściwej komisji

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


13. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - termin: 13 kwietnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - termin: 22 kwietnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mianowanie członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mianowanie wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0005/2020[[01]] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (N9-0005/2020[[02]] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Sprawozdanie w sprawie weryfikacji mandatów (2019/2180(REG)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Porządek obrad

Ostateczny projekt porządku obrad na posiedzeniach plenarnych w drugiej sesji styczniowej w 2020 r. (PE 646.752/PDOJ) został rozdany.

Po konsultacji z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Środa

Oświadczenia Rady i Komisji w sprawie ogniska epidemicznego koronawirusa zostałyby dodane jako pierwszy punkt porządku wieczornych obrad, po turze głosowań. Posiedzenie zostałoby przedłużone do godz. 24.00.

Czwartek

Do tury głosowania dodano następujące punkty:
- sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin - ditlenek tytanu;
- dwa sprawozdania
Irene Tinagli w sprawie mianowania członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;
- sprawozdanie
Irene Tinagli w sprawie mianowania wiceprzewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;
- sprawozdanie
Irene Tinagli w sprawie mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB);
- sprawozdanie Lucy Nethsinghi w sprawie weryfikacji mandatów.

Parlament wyraził zgodę na te propozycje.

Terminy składania dotyczące sprawozdania Lucy Nethsinghi w sprawie weryfikacji mandatów zostały ustalone następująco:
- poprawki: środa 29 stycznia 2020 r., godz. 18.00.
- wnioski o głosowania odrębne i głosowania podzielone: środa 29 stycznia 2020 r., godz. 21.00.

Ponadto do Przewodniczącego wpłynęły następujące wnioski o zmiany:

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL o zmianę tytułu oświadczenia Komisji Strategia UE na rzecz mobilności i transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie na Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i zrównoważonego transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie.

Głos zabrały Elena Kountoura, w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Barbara Thaler przeciw wnioskowi.

W GE (przy 263 głosach za, 202 głosach przeciw i 8 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy ID o usunięcie z porządku obrad debaty w sprawie nowelizacji indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. (pkt 16 PDOJ).

Głos zabrali Thierry Mariani w imieniu grupy ID, który uzasadnił wniosek, Michael Gahler który zaproponował w imieniu grupy PPE, by przełożyć głosowanie nad rezolucją w sprawie nowelizacji indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. na drugą marcową sesję miesięczną w 2020 r., i Shaffaq Mohammed przeciw wnioskowi grupy ID.

W GI (przy 111 głosach za, 356 głosach przeciw, 12 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy PPE o przełożenie głosowania nad rezolucją w sprawie nowelizacji indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. na drugą sesję marcową w 2020 r.

Głos zabrał Scott Ainslie przeciw wnioskowi.

W GE (przy 271 głosach za, 199 głosach przeciw i 13 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie jako czwartego punktu porządku popołudniowych obrad oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Brazylii w odniesieniu do aktu oskarżenia wobec amerykańsko-brazylijskiego dziennikarza Glenna Greenwalda.

Głos zabrały Clare Daly, w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Kati Piri przeciw wnioskowi.

W GI (przy 141 głosach za, 313 głosach przeciw, 28 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy S&D o wpisanie jako drugiego punktu porządku obrad rano oświadczenia Komisji w sprawie proponowanych zmian w rumuńskim prawie wyborczym.

Głos zabrali Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Esteban González Pons ‒ przeciwko wnioskowi.

W GI (przy 136 głosach za, 302 głosach przeciw, 31 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie jako drugiego punktu porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie reakcji UE wobec zniszczeń wywołanych powodziami w Hiszpanii.

Głos zabrała Diana Riba i Giner w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek.

W GE (przy 354 głosach za, 72 głosach przeciw i 26 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

°
° ° °

Głos zabrał Sergey Lagodinsky (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).


16. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt przedstawił zalecenie.

Głos zabrały Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji).

Głos zabrał Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Philippe Lamberts, w sprawie organizacji debaty (Przewodnicząca udzielił wyjaśnień), Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Gerolf Annemans w imieniu grupy ID, Daniel Hannan w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood i François-Xavier Bellamy.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

Głos zabrali Michel Barnier (przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem) i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 17.1 protokołu z dnia 29.1.2020.


17. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych, załączone do protokołu, są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


17.1. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0018)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy o wystąpieniu.

Posłowie na stojąco odśpiewali Auld Lang Syne.

Po wygłoszeniu przemówienia Przewodniczący podpisał pismo przewodnie skierowane do Rady.


18. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione w czwartek 30 stycznia 2020 r.


19. Korekty i zamiary głosowania

Korekty i zamiary głosowania znajdują się w dokumencie „Wyniki głosowań imiennych” załączonym do protokołu posiedzenia i dostępnym na stronie internetowej Parlamentu.

Wersja elektroniczna jest regularnie aktualizowana przez dwa tygodnie od ostatniego dnia sesji plenarnej.

Po upływie tego terminu lista korekt i zamiarów głosowania zostaje zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.43.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

20. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 18.45.


21. Ognisko epidemiczne koronawirusa (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ognisko epidemiczne koronawirusa (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Stella Kyriakides (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Sardone w imieniu grupy ID, Joanna Kopcińska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho i Milan Brglez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Eugen Tomac, Manuel Pizarro i Liudas Mažylis.

Głos zabrały Stella Kyriakides i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.


22. Prawa ludów tubylczych (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Prawa ludów tubylczych (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Isabel Santos w imieniu grupy S&D, Stéphane Bijoux w imieniu grupy Renew, Anna Cavazzini w imieniu grupy Verts/ALE, Nicolaus Fest w imieniu grupy ID, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos i Marie Toussaint.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Robert Hajšel, Sandra Pereira i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrała Helena Dalli.

Debata została zamknięta.


23. Nowelizacja indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Nowelizacja indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali Michael Gahler w imieniu grupy PPE, John Howarth w imieniu grupy S&D, Dinesh Dhamija w imieniu grupy Renew, Scott Ainslie w imieniu grupy Verts/ALE, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Eugena Tomaca, Anna Bonfrisco, Phil Bennion i France Jamet.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Silvia Sardone.

Głos zabrała Helena Dalli.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja marcowa.


24. Nagląca sytuacja humanitarna na wyspach greckich, zwłaszcza sytuacja dzieci – działania na rzecz ochrony, relokacji i łączenia rodzin (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Nagląca sytuacja humanitarna na wyspach greckich, zwłaszcza sytuacja dzieci – działania na rzecz ochrony, relokacji i łączenia rodzin (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ylva Johansson (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Maite Pagazaurtundúa w imieniu grupy Renew, Erik Marquardt w imieniu grupy Verts/ALE, Annalisa Tardino w imieniu grupy ID, Emmanouil Fragkos w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Damiana Boeselagera, Konstantinos Arvanitis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Ioannis Lagos niezrzeszony, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Erika Marquardta, Anna-Michelle Asimakopoulou i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrały Sandra Pereira i Ljudmila Novak.

Głos zabrały Ylva Johansson i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.


25. Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i zrównoważonego transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie (debata)

Oświadczenie Komisji: Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i zrównoważonego transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Johan Danielsson w imieniu grupy S&D, José Ramón Bauzá Díaz w imieniu grupy Renew, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Roman Haider w imieniu grupy ID, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Elena Kountoura w imieniu grupy GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov i Maria Spyraki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca i Eugen Tomac.

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean.

Debata została zamknięta.


26. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 172 Regulaminu następujący posłowie w wystąpieniach jednominutowych zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga i Robert Rowland.


27. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)

komisje AFET, INTA

- Sprawozdanie w sprawie proponowanego mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2020/2023(INI))
(opinia: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (art. 114 Regulaminu)


28. Decyzje o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu)

- Sprawozdanie w sprawie proponowanego mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (2020/2023(INI))
komisje: AFET, INTA
(opinia: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 646.752/OJJE).


30. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności