Kazalo 
Zapisnik
XML 143kPDF 262kWORD 75k
Sreda, 29. januar 2020 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Slavnostna seja - Mednarodni dan spomina na holokavst – 75. obletnica osvoboditve Auschwitza
 4.Nadaljevanje seje
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Sestava Parlamenta
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 11.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 12.Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
 13.Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
 14.Predložitev dokumentov
 15.Razpored dela
 16.Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo *** (razprava)
 17.Čas glasovanja
  17.1.Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo *** (glasovanje)
 18.Obrazložitve glasovanja
 19.Popravki in namere glasovanj
 20.Nadaljevanje seje
 21.Izbruh koronavirusa (razprava)
 22.Pravice domorodnih ljudstev (razprava)
 23.Sprememba indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 (razprava)
 24.Nujne humanitarne razmere na grških otokih, zlasti otrok – zagotavljanje zaščite, premestitve in združitve družine (razprava)
 25.Strategija EU za trajnostno mobilnost in promet: ukrepi, potrebni do leta 2030 in naprej (razprava)
 26.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 27.Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 54 Poslovnika)
 28.Odločitev o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 58 Poslovnika)
 29.Dnevni red naslednje seje
 30.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 16. januarja 2020.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 15.08.


3. Slavnostna seja - Mednarodni dan spomina na holokavst – 75. obletnica osvoboditve Auschwitza

Parlament se je od 15.08 do 16.10 sestal na slavnostni seji, da bi obeležil mednarodni dan spomina na holokavst in 75. obletnico osvoboditve Auschwitza.

Violončelist Mischa Maisky in pianist Max Maisky sta zaigrala Molitev iz Judovskega življenja Ernesta Blocha.

Predsednik in doživljenjska senatorka Republike Italije Liliana Segre, ki je preživela grozote Auschwitza, sta nagovorila prisotne.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

Ursula von der Leyen (predsednica Komisije) je imela kratek govor.

Kvartet Karski in mezzosopranistka Naomi Couquet so zaigrali in zapeli «Kaddish» Maurica Ravela.

(Seja je bila prekinjena ob 16.10.)


4. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 16.16.


5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Sestava Parlamenta

Pristojni avstrijski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Karoline Edtstadler za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Christian Sagartz z začetkom veljavnosti dne 23. januarja 2020.

Pristojni britanski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Alyn Smith za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Heather Anderson z začetkom veljavnosti od dne 27. januarja 2020.

Parlament se je seznanil z njuno izvolitvijo.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanca Christian Sagartz in Heather Anderson polnopravno udeležujeta sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da sta predhodno podala izjavo o tem, da ne opravljata funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Članstvo v političnih skupinah

Martin Buschmann ni več član skupine GUE/NGL z veljavo od 29. januarja 2020.

Pridružil se je samostojnim poslancem.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine Renew prejel sklep o naslednjih spremembah v sestavi odborov in delegacij:

odbor EMPL: Atidzhe Alieva-Veli ni več članica

odbor AGRI: Atidzhe Alieva-Veli namesto Sheile Ritchie

Te odločitve začnejo veljati na današnji dan.


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu (člen 72 Poslovnika)

Predsednik je razglasil odločitve odborov EMPL in ECON o začetku poganjaj z drugimi institucijami v skladu s členom 72 Poslovnika:

Odbor EMPL

—   Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0019;

Odbor ECON

—    Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – stališče v prvi obravnavi P8_TA(2019)0300.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je dejal, da bo skupaj s predsednikom Sveta isti dan podpisal naslednji akt, sprejet po rednem zakonodajnem postopku:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020 (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem septembra 2019, je na voljo na spletišču Parlamenta.


12. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Delegirane uredbe (EU) št. 1254/2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o popravku poljske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2017/2397 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov za podatkovne zbirke za potrdila Unije o usposobljenosti, pomorske knjižice in ladijske dnevnike (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN, EMPL (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o evropski zbirki podatkov o ladijskih trupih (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. januarja 2020

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Osnutek delegiranega akta, za katerega je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 17. decembra 2019 na zahtevo pristojnega odbora

posredovano pristojnemu odboru: ECON


13. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (EU) št. 1253/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - rok: 13. aprila 2020)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku švedske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - rok: 22. aprila 2020)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI


14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo v skladu s členom 322 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- N- Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - odbor AFCO - Poročevalec: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Poročilo o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev (2019/2180(REG)) - odbor JURI - Poročevalka: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo januarsko plenarno zasedanje 2020 (PE 646.752/PDOJ).

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe (člen 158 Poslovnika):

Sreda

Izjavi Sveta in Komisije o izbruhu koronavirusa bi se dodali kot prva točka dnevnega reda, takoj po času glasovanja. Seja se podaljša do polnoči.

Četrtek

K času glasovanja se dodajo naslednje točke:
- "Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi – titanov dioksid";
- dve poročili
Irene Tinagli na temo "Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje";
- poročilo
Irene Tinagli na temo "Imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje";
- poročilo
Irene Tinagli na temo "Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)";
- poročilo
Lucy Nethsingha na temo "Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev".

Parlament se je strinjal s predlogi.

Roki za vložitev v zvezi s poročilom Lucy Nethsingha na temo "Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev" so bili določeni takole:
- predlogi sprememb: sreda, 29. januarja 2020, do 18.00.
- zahteve za ločeno glasovanje in zahteve za glasovanje po delih: sreda, 29. januarja 2020, do 21.00.

Predsednik je prejel tudi naslednje zahteve za spremembe:

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL za spremembo naslova izjave Komisije o strategiji Unije za mobilnost in promet: ukrepi, potrebni do leta 2030 in naprej" z naslovom "Strategija EU za trajnostno mobilnost in promet: ukrepi, potrebni do leta 2030 in naprej".

Govorila je Elena Kountoura, v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, in Barbara Thaler, ki ji je nasprotovala.

Parlament je z eletronskim glasovanjem zahtevo odobril (263 glasov za, 202 glasova proti, 8 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine ID, da se z dnevnega reda umakne razprava o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 (točka 16 osnutka dnevnega reda).

Govorili so Thierry Mariani v imenu skupine ID, ki je obrazložil zahtevo, Michael Gahler ki je v imenu skupine PPE predlagal, naj se glasovanje o resoluciji o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 preloži na drugo marčevsko zasedanje 2020, in Shaffaq Mohammed, ki je nasprotoval zahtevi skupine ID.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (111 za, 356 proti, 12 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine PPE, da se glasovanje o resoluciji o spremembi indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 preloži na drugo marčevsko zasedanje 2020.

Govoril je Scott Ainslie, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je z eletronskim glasovanjem zahtevo odobril (271 glasov za, 199 glasov proti, 13 vzdržanih glasov).

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot četrta točka na popoldanski dnevni red uvrsti izjava podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Braziliji v zvezi s pregonom ameriško-brazilskega novinarja Glenna Greenwalda.

Govorili sta Clare Daly v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, in Kati Piri, ki ji je nasprotovala.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (141 za, 313 proti, 28 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Četrtek

Zahteva skupine S&D, da se kot druga točka na jutrišnji dnevni red uvrsti izjava Komisije o predlaganih spremembah romunske volilne zakonodaje.

Govorila sta Simona Bonafè v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, in Esteban González Pons, ki ji je nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (136 za, 302 proti, 31 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se kot druga točka na dnevni red uvrsti izjava Komisije o odzivu EU na opustošenje zaradi poplav v Španiji.

Govorila je Diana Riba i Giner v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je z eletronskim glasovanjem zahtevo odobril (354 glasov za, 72 glasov proti, 26 vzdržanih glasov).

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Sergey Lagodinsky (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo).


16. Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt je predstavil priporočilo.

Govorili so Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Ursula von der Leyen (predsednica Komisije).

Govoril je Manfred Weber v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Philippe Lamberts o organizaciji razprave (predsedujoča je podrobneje obrazložila zadevo), Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Nathalie Loiseau v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Gerolf Annemans v imenu skupine ID, Daniel Hannan v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage samostojni poslanec, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood in François-Xavier Bellamy.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

Govorila sta Michel Barnier (vodja projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom) in Nikolina Brnjac.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 17.1 zapisnika z dne 29.1.2020.


17. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskega glasovanja, ki so priloga zapisnika, so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


17.1. Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0018)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma o izstopu.

Poslanci so vstali in zapeli pesem Auld Lang Syne.

Predsednik je imel kratek govor, nato pa je podpisal pismo za predložitev Svetu.


18. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja bodo potekale v četrtek, 30. januarja 2020.


19. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se vstavijo v dokument “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Elektronska različica se redno posodablja še dva tedna po zadnjem dnevu plenarnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 18.43.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

20. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 18.45.


21. Izbruh koronavirusa (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izbruh koronavirusa (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Stella Kyriakides (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Jytte Guteland v imenu skupine S&D, Véronique Trillet-Lenoir v imenu skupine Renew, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, Silvia Sardone v imenu skupine ID, Joanna Kopcińska v imenu skupine ECR, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho in Milan Brglez.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Eugen Tomac, Manuel Pizarro in Liudas Mažylis.

Govorili sta Stella Kyriakides in Nikolina Brnjac.

Razprava se je zaključila.


22. Pravice domorodnih ljudstev (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Pravice domorodnih ljudstev (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (članica Komisije) je podala izjavo v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Govorili so Isabel Santos v imenu skupine S&D, Stéphane Bijoux v imenu skupine Renew, Anna Cavazzini v imenu skupine Verts/ALE, Nicolaus Fest v imenu skupine ID, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos in Marie Toussaint.

PREDSEDSTVO: Ewa KOPACZ
podpredsednica

Govorila je Neena Gill.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Robert Hajšel, Sandra Pereira in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Helena Dalli.

Razprava se je zaključila.


23. Sprememba indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 (razprava)

Izjava podpresednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politko: Sprememba indijskega zakona o državljanstvu iz leta 2019 (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (članica Komisije) je podala izjavo v imenu podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, John Howarth v imenu skupine S&D, Dinesh Dhamija v imenu skupine Renew, Scott Ainslie v imenu skupine Verts/ALE, Thierry Mariani v imenu skupine ID, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Idoia Villanueva Ruiz v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion in France Jamet.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govorila Silvia Sardone.

Govorila je Helena Dalli.

Predlogi resolucije, ki se vložijo v skladu s členom 132(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: drugo marčevsko delno zasedanje.


24. Nujne humanitarne razmere na grških otokih, zlasti otrok – zagotavljanje zaščite, premestitve in združitve družine (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nujne humanitarne razmere na grških otokih, zlasti otrok – zagotavljanje zaščite, premestitve in združitve družine (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (predsedujoča Svetu) in Ylva Johansson (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Elissavet Vozemberg-Vrionidi v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, Maite Pagazaurtundúa v imenu skupine Renew, Erik Marquardt v imenu skupine Verts/ALE, Annalisa Tardino v imenu skupine ID, Emmanouil Fragkos v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos samostojni poslanec, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou in Jiří Pospíšil.

Po postopku pritegnitve pozornosti sta govorili Sandra Pereira in Ljudmila Novak.

Govorili sta Ylva Johansson in Nikolina Brnjac.

Razprava se je zaključila.


25. Strategija EU za trajnostno mobilnost in promet: ukrepi, potrebni do leta 2030 in naprej (razprava)

Izjava Komisije: Strategija EU za trajnostno mobilnost in promet: ukrepi, potrebni do leta 2030 in naprej (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Johan Danielsson v imenu skupine S&D, José Ramón Bauzá Díaz v imenu skupine Renew, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Roman Haider v imenu skupine ID, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Elena Kountoura v imenu skupine GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić samostojni poslanec, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov in Maria Spyraki.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca in Eugen Tomac.

Govorila je Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je zaključila.


26. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Enominutni govori v skladu s členom 172 Poslovnika, s katerimi želijo poslanci Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga in Robert Rowland.


27. Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 54 Poslovnika)

odbora AFET, INTA

- Poročilo o predlaganem mandatu za pogajanja z Združenim kraljestvom (2020/2023(INI))
(mnenje: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (člen 114 Poslovnika)


28. Odločitev o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 58 Poslovnika)

- Poročilo o predlaganem mandatu za pogajanja z Združenim kraljestvom (2020/2023(INI))
odbori: AFET, INTA
(mnenje: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 646.752/OJJE).


30. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov