Index 
Protokoll
XML 148kPDF 267kWORD 74k
Onsdagen den 29 januari 2020 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Högtidligt möte - Internationella minnesdagen med anledning av förintelsen – 75 år sedan Auschwitz befriades
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 12.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen *** (debatt)
 17.Omröstning
  
17.1.Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen *** (omröstning)
 18.Röstförklaringar
 19.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Utbrottet av coronaviruset (debatt)
 22.Urfolkens rättigheter (debatt)
 23.Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019 (debatt)
 24.Den akuta humanitära situationen för migrerande barn på de grekiska öarna – garantera skydd, omplacering och familjeåterförening (debatt)
 25.EU:s strategi för de rörlighets- och transportåtgärder som behövs fram till och efter 2030 (debatt)
 26.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 27.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)
 28.Beslut om gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen)
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen 16 januari 2020 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.08.


3. Högtidligt möte - Internationella minnesdagen med anledning av förintelsen – 75 år sedan Auschwitz befriades

Kl. 15.08–16.10 samlades parlamentet till ett högtidligt möte: Internationella minnesdagen med anledning av förintelsen – 75 år sedan Auschwitz befriades.

Cellisten Mischa Maisky och pianisten Max Maisky framförde stycket ”Prayer” från ”Jewish Life” av Ernest Bloch.

Talmannen och Liliana Segre, italiensk livstidssenator och överlevande från Auschwitz, gjorde uttalanden.

Parlamentet höll en tyst minut.

Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) höll ett tal.

Kvartetten Karski och mezzosopranen Naomi Couquet framförde ”Kaddish” av Maurice Ravel.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.10.)


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.16.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga österrikiska myndigheterna hade meddelat att Christian Sagartz utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Karoline Edtstadler med verkan från och med den 23 januari 2020.

De behöriga brittiska myndigheterna hade meddelat att Heather Anderson utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Alyn Smith med verkan från och med den 27 januari 2020.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Christian Sagartz och Heather Anderson, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


7. De politiska gruppernas sammansättning

Martin Buschmann hade med verkan från den 29 januari 2020 utträtt ur GUE/NGL-gruppen.

Hans plats är därefter bland de grupplösa ledamöterna.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Renew-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

EMPL-utskottet: Atidzhe Alieva-Veli är inte längre ledamot av utskottet.

AGRI-utskottet: Atidzhe Alieva-Veli i stället för Sheila Ritchie

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


9. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att utskotten EMPL och ECON i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av parlamentets följande ståndpunkter vid första behandlingen:

EMPL-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0019;

ECON-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012 och (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA(2019)0300.


10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande innevarande dag skulle underteckna följande rättsakt, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020 (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden september 2019 finns på parlamentets webbplats.


12. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 13 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) nr 1254/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ventilationsenheter för bostäder (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den polska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller standarderna för databaser för unionsbevis för kvalifikationer, tjänstgöringsjournaler och loggböcker (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN, EMPL (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om den europeiska databasen med uppgifter om fartygsskrov (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 januari 2020

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 vad gäller närmare uppgifter om behandling av OTC-derivatkontrakt i samband med vissa enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar för risksäkringsändamål (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 december 2019, på begäran av ansvarigt utskott

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


13. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om rättelse av vissa språkversioner av förordning (EU) nr 1253/2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG avseende krav på ekodesign för ventilationsenheter (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - tidsfrist: 13 april 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den svenska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - tidsfrist: 22 april 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


14. Inkomna dokument

Följande dokument hade inkommit:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 145.1 och 146.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 322 i fördraget, höra revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

2) från parlamentets utskott

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - utskottet AFCO - Föredragande: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Betänkande om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Betänkande om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Betänkande om förslaget till utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Betänkande om förslaget till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - utskottet ECON - Föredragande: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Betänkande om prövning av behörighet (2019/2180(REG)) - utskottet JURI - Föredragande: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden januari II 2020 (PE 646.752/PDOJ) ahde delats ut.

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändringar (artikel 158 i arbetsordningen):

Onsdag

Uttalanden av rådet och kommissionen om utbrottet av coronaviruset skulle läggas till som första punkt på föredragningslistan för kvällens sammanträde, efter omröstningen. Sammanträdet skulle förlängas till kl. 24.00.

Torsdag

Följande punkter skulle läggas till under omröstningen:
- "Invändning enligt artikel 111.3: Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – titandioxid".
- Två betänkanden av
Irene Tinagli om "Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden".
- Betänkandet av
Irene Tinagli om "Utnämning av vice ordföranden för den gemensamma resolutionsnämnden".
- Betänkandet av
Irene Tinagli om "Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA)".
- Betänkandet av
Lucy Nethsingha om "Prövning av behörighet".

Parlamentet godkände dessa förslag.

Tidsfristerna i fråga om betänkandet av Lucy Nethsingha om "Prövning av behörighet" fastställdes enligt följande:
- ändringsförslag: onsdagen den 29 januari 2020 kl. 18.00.
- begäranden om särskilda och delade omröstningar: onsdagen den 29 januari 2020 kl. 21.00.

En outre, Talmannen a été saisi des demandes de modifications suivantes:

Onsdag

GUE/NGL-gruppen begärde att titeln på uttalandet av kommissionen om "EU:s strategi för för hållbara rörlighets- och transportåtgärder som behövs fram till och efter 2030" till "EU:s strategi för hållbara rörlighets- och transportåtgärder som behövs fram till och efter 2030".

Talare: Elena Kountoura, för GUE/NGL-gruppen, motiverade begäran och Barbara Thaler uttalade sig emot den.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (263 röster för, 202 röster emot, 8 nedlagda röster).

ID-gruppen begärde att debatten om "Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019" skulle strykas från föredragningslistan (punkt 16 i PDOJ).

Talare: Thierry Mariani för ID-gruppen motiverade begäran; Michael Gahler föreslog, för PPE-gruppen, att omröstningen om resolutionen om "Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019" skulle skjutas upp till sammanträdesperioden mars II 2020; Shaffaq Mohammed uttalade sig emot ID-gruppens begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (111 röster för, 356 röster emot, 12 nedlagda röster).

PPE-gruppen begärde att omröstningen om resolutionen om "Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019" skulle skjutas upp till sammanträdespeioden mars II 2020".

Talare: Scott Ainslie uttalade sig mot begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (271 röster för, 199 röster emot, 13 nedlagda röster).

GUE/NGL-gruppen begärde att man som fjärde punkt på föredragningslistan för eftermiddagens sammanträde skulle lägga till ett uttalande av vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om "Situationen i Brasilien avseende åtalet mot den amerikansk-brasilianska journalisten Glenn Greenwald".

Talare: Clare Daly, för GUE/NGL-gruppen, motiverade begäran och Kati Piri uttalade sig emot den.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (141 röster för, 313 röster emot, 28 nedlagda röster).

Torsdag

S&D-gruppen begärde att man som andra punkt på föredragningslistan för förmiddagens sammanträde skulle föra in ett uttalande av kommissionen om "Föreslagna ändringar av de rumänska vallagarna".

Talare: Simona Bonafè för S&D-gruppen motiverade begäran och Esteban González Pons uttalade sig emot den.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (136 röster för, 302 röster emot, 31 nedlagda röster).

Verts/ALE-gruppen begärde att man som andra punkt på föredragningslistan skulle föra in ett uttalande av kommissionen om "EU:s svar på förödelsen till följd av översvämningarna i Spanien".

Talare: Diana Riba i Giner, för Verts/ALE-gruppen, motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (354 röster för, 72 röster emot, 26 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Sergey Lagodinsky (talmannen gjorde förtydliganden).


16. Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt redogjorde för rekommendationen.

Talare: Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Philippe Lamberts, som yttrade sig om organisationen av debatten (talmannen gjorde förtydliganden), Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gerolf Annemans för ID-gruppen, Daniel Hannan för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage, grupplös, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood och François-Xavier Bellamy.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Michel Barnier (chef för arbetsgruppen för förbindelserna med Förenade kungariket) och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 17.1 i protokollet av den 29.1.2020.


17. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Resultaten av omröstningar med namnupprop, som bifogas protokollet, finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


17.1. Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0018)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Parlamentet godkände att utträdesavtalet ingås.

Ledamöterna framförde stående Auld Lang Syne.

Talmannen höll ett anförande och undertecknade därefter följebrevet till rådet.


18. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 30 januari 2020.


19. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster införs i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och återfinns på parlamentets webbplats.

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under de två veckor som följer på den sista dagen i en sammanträdesperiod.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.43.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

20. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 18.45.


21. Utbrottet av coronaviruset (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utbrottet av coronaviruset (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol; Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho och Milan Brglez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eugen Tomac, Manuel Pizarro och Liudas Mažylis.

Talare: Stella Kyriakides och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Urfolkens rättigheter (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Urfolkens rättigheter (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Isabel Santos för S&D-gruppen, Stéphane Bijoux för Renew-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos och Marie Toussaint.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Robert Hajšel, Sandra Pereira och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019 (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, John Howarth för S&D-gruppen, Dinesh Dhamija för Renew-gruppen, Scott Ainslie för Verts/ALE-gruppen, Thierry Mariani för ID-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Idoia Villanueva Ruiz för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eugen Tomac; Anna Bonfrisco, Phil Bennion och France Jamet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia Sardone.

Talare: Helena Dalli.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden mars II.


24. Den akuta humanitära situationen för migrerande barn på de grekiska öarna – garantera skydd, omplacering och familjeåterförening (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den akuta humanitära situationen för migrerande barn på de grekiska öarna – garantera skydd, omplacering och familjeåterförening (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (rådets tjänstgörande ordförande) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för Renew-gruppen, Erik Marquardt för Verts/ALE-gruppen, Annalisa Tardino för ID-gruppen, Emmanouil Fragkos för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Damian Boeselager; Konstantinos Arvanitis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Ioannis Lagos, grupplös, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Erik Marquardt; Anna-Michelle Asimakopoulou och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sandra Pereira och Ljudmila Novak.

Talare: Ylva Johansson och Nikolina Brnjac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. EU:s strategi för de rörlighets- och transportåtgärder som behövs fram till och efter 2030 (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU:s strategi för de rörlighets- och transportåtgärder som behövs fram till och efter 2030 (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Johan Danielsson för S&D-gruppen, José Ramón Bauzá Díaz för Renew-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Roman Haider för ID-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Elena Kountoura för GUE/NGL-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov och Maria Spyraki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca och Eugen Tomac.

Talare: Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 172 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga och Robert Rowland.


27. Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

utskott AFET, INTA

- Betänkande om det föreslagna mandatet för förhandlingar med Förenade kungariket (2020/2023(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (artikel 114 i arbetsordningen)


28. Beslut om gemensamt utskottsförfarande (artikel 58 i arbetsordningen)

- Betänkande om det föreslagna mandatet för förhandlingar med Förenade kungariket (2020/2023(INI))
utskott: AFET, INTA
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI).


29. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 646.752/OJJE).


30. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.51.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy