Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 8k
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

5.9. Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Ιανουαρίου 2020 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.1.2020).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol και Maria da Graça Carvalho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020

—   Christel Schaldemose και Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak και Pär Holmgren, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon και Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με κοινού τύπου φορτιστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Αλέξης Γεωργούλης, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Younous Omarjee, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γιώργος Γεωργίου, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ και Anne Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020

—   Adam Bielan και Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0070/2020

(αντικαθιστά τις B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 και B9-0085/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev και Kris Peeters, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Christel Schaldemose και Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Dita Charanzová και Liesje Schreinemacher, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Adam Bielan και Andżelika Anna Możdżanowska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0024)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου