Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 326kWORD 87k
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (συζήτηση)
 3.Η απόκριση της ΕΕ στις καταστροφικές πλημμύρες της Ισπανίας (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021 (ψηφοφορία)
  5.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022 (ψηφοφορία)
  5.3.Έλεγχος της εντολής (ψηφοφορία)
  5.4.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
  5.5.Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
  5.6.Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)
  5.7.Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)
  5.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων - διοξείδιο του τιτανίου (ψηφοφορία)
  5.9.Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (ψηφοφορία)
  5.10.Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (ψηφοφορία)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 12.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Λήξη της συνεδρίασης
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Παράρτηµα 3 - Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
 Παράρτηµα 4 - Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Katarina BARLEY
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (2020/2965(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolaus Fest και Jérôme Rivière, σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς στην Ολομέλεια (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Lucia Ďuriš Nicholsonová, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Angelika Niebler, Simona Bonafè, Malik Azmani, Anderson Heather, Jérôme Rivière, Peter Lundgren (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Malin Björk, John David Edward Tennant, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Iskra Mihaylova, Petra De Sutter, Mara Bizzotto, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Nuno Melo, Heléne Fritzon, Valerie Hayer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Sven Giegold, Guido Reil, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Eric Andrieu, Dita Charanzová, Karima Delli, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Sunčana Glavak, Tonino Picula, Luis Garicano, Tineke Strik, Nicolaus Fest (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Alexandr Vondra και Bernd Lange.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Pedro Marques και Paul Tang.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Traian Băsescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tudor Ciuhodaru, Domènec Ruiz Devesa, Margarida Marques, Juan Fernando López Aguilar, Leszek Miller, Mónica Silvana González, Marek Belka, Sandra Pereira, Mick Wallace και Robert Hajšel.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Παρεμβαίνει ο Nuno Melo (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Η απόκριση της ΕΕ στις καταστροφικές πλημμύρες της Ισπανίας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η απόκριση της ΕΕ στις καταστροφικές πλημμύρες της Ισπανίας (2020/2537(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Dolors Montserrat, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Susana Solís Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Diana Riba i Giner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Dreosto, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, μη εγγεγραμμένος, Esteban González Pons, Inma Rodríguez-Piñero και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Rosa Estaràs Ferragut, Alicia Homs Ginel, Ellie Chowns και Mazaly Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.45.

Παρεμβαίνουν οι Angel Dzhambazki, Sophia in 't Veld και Sergey Lagodinsky (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με αυτές τις παρεμβάσεις), Isabel Wiseler-Lima και Brian Monteith.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, τα οποία επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


5.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021 (2020/2508(RSO)): βλ. την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2021 καθορίζεται συνεπώς ως εξής:

- από τις 18 έως τις 21 Ιανουαρίου

- από τις 8 έως τις 11 Φεβρουαρίου

- από τις 8 έως τις 11 Μαρτίου

- στις 24 και 25 Μαρτίου

- από τις 26 έως τις 29 Απριλίου

- από τις 17 έως τις 20 Μαΐου

- από τις 7 έως τις 10 Ιουνίου

- στις 23 και 24 Ιουνίου

- από τις 5 έως τις 8 Ιουλίου

- από τις 13 έως τις 16 Σεπτεμβρίου

- από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου

- από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου

- στις 10 και 11 Νοεμβρίου

- από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου

- από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου


5.2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022 (2020/2509(RSO)): βλ. την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2020)

Εγκρίνεται

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2022 καθορίζεται συνεπώς ως εξής:

- από τις 17 έως τις 20 Ιανουαρίου

- από τις 14 έως τις 17 Φεβρουαρίου

- από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου

- στις 23 και 24 Μαρτίου

- από τις 4 έως τις 7 Απριλίου

- από τις 2 έως τις 5 Μαΐου

- στις 18 και 19 Μαΐου

- από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου

- στις 22 και 23 Ιουνίου

- από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου

- από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου

- από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου

- από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου

- στις 9 και 10 Νοεμβρίου

- από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου

- από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου


5.3. Έλεγχος της εντολής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των εντολών [2019/2180(REG)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0019)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)


5.4. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N9-0005/2020 - C9-0009/2020- 2020/0902(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PEDRO MACHADO

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0020)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2020)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία: Evelyn Regner.


5.5. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)] – Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ JESÚS SAURINA

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0021)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2020)


5.6. Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N9-0006/2020 - C9-0011/2020- 2020/0904(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ JAN DE CARPENTIER

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0022)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2020)


5.7. Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [N9-0003/2020 - C9-0006/2020- 2020/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GERRY CROSS

Απορρίπτεται (P9_TA(2020)0023)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2020)


5.8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων - διοξείδιο του τιτανίου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)


(Απαιτείται πλειοψηφία των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)


5.9. Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 13 Ιανουαρίου 2020 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.1.2020).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol και Maria da Graça Carvalho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020

—   Christel Schaldemose και Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak και Pär Holmgren, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon και Karen Melchior, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με κοινού τύπου φορτιστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Αλέξης Γεωργούλης, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Younous Omarjee, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γιώργος Γεωργίου, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ και Anne Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020

—   Adam Bielan και Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον κοινό φορτιστή γαι κινητό ραδιοεξοπλισμό (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0070/2020

(αντικαθιστά τις B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 και B9-0085/2020):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev και Kris Peeters, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Christel Schaldemose και Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Dita Charanzová και Liesje Schreinemacher, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Adam Bielan και Andżelika Anna Możdżanowska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0024)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)


5.10. Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις13 Ιανουαρίου 2020 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.1.2020).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jadwiga Wiśniewska και Elżbieta Rafalska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020

—   Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń και Monika Beňová, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne και Chrysoula Zacharopoulou, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield και Pierrette Herzberger-Fofana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest και Joachim Kuhs, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Αλέξης Γεωργούλης, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Στέλιος Κούλογλου, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Δημήτριος Παπαδημούλης, Mick Wallace, Clare Daly, Γιώργος Γεωργίου και Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0069/2020

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0073/2020

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0025)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0083/2020 και B9-0084/2020 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

Η Πρόεδρος εκφράζει τις ευχαριστίες του στους Βρετανούς βουλευτές για το έργο τους.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.13.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα Renew την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή CULT: Ο Vlad-Marius Botoş αντί του Shaffaq Mohammed

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2020)

Σύσταση Guy Verhofstadt - A9-0004/2020
Michaela Šojdrová, Sheila Ritchie, Barbara Ann Gibson, Jane Brophy, Matthew Patten, Julie Ward, Belinda De Lucy, Claire Fox, Billy Kelleher, Antony Hook, Ilhan Kyuchyuk, Rory Palmer, Łukasz Kohut, Samira Rafaela, Gilles Lebreton, Leszek Miller, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva, Henrik Overgaard Nielsen, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miapetra Kumpula-Natri, Mick Wallace, Antonio López-Istúriz White, Veronika Vrecionová, Catherine Rowett, Robert Rowland, Jiří Pospíšil, Clare Daly, Frances Fitzgerald, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Saryusz-Wolski, Jackie Jones, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki και Brian Monteith

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου 2020)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2021
Jiří Pospíšil

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2022
Jiří Pospíšil

Κοινός φορτιστής για κινητό ραδιοεξοπλισμό (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 και B9-0085/2020)
Michaela Šojdrová, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Billy Kelleher, Antonio López-Istúriz White, Anne-Sophie Pelletier, Veronika Vrecionová, Sunčana Glavak, Mick Wallace, Seán Kelly και Gianna Gancia

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020 και B9-0084/2020)
Michaela Šojdrová, Elena Lizzi, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Leszek Miller, Julie Ward, Billy Kelleher, Antony Hook, Antonio López-Istúriz White, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Guido Reil, Clare Daly, Mick Wallace, Frances Fitzgerald,Marcel Kolaja, Jackie Jones, John Howarth, John Howarth και Claire Fox.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου εισάγονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται τακτικά για δύο εβδομάδες από την τελευταία ημέρα μιας περιόδου συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από τους βουλευτές:

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των χριστιανών στην Μπουρκίνα Φάσο (B9-0033/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

γνωμοδότηση :

AFET

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εναρμόνιση των άμεσων ενισχύσεων προς τους γεωργούς (B9-0034/2020)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI


11. Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή PETI

- Τουρκία - Ετήσια έκθεση προόδου 2019 (2019/2176(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: PETI


12. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2019 – τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε την έγκριση της μεταφροάς πιστώσεων DEC 27/2019 – τμήμα III – Επιτροπή.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο νωρίς το απόγευμα της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


14. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 10 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2020.


15. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 13.40.


16. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Fox Claire, Φράγκος Εμμανουήλ, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Καϊλή Εύα, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco

Δικαιολογημένα απόντες:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Matias Marisa, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia


Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Διορισμός του Pedro Machado

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κουντουρά, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Λαγός, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Χριστοφόρου, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Φουρλάς, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Ανδρουλάκης, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 2 - Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Διορισμός του Jesús Saurina

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Konečná, Κουντουρά, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Meuthen, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Λαγός, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arimont, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Χριστοφόρου, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Φουρλάς, Franssen, Gahler, Gál, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Cioloş, Cseh, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Ανδρουλάκης, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 3 - Διορισμός του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Διορισμός του Jan de Carpentier

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κουντουρά, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Κωνσταντίνου, Λαγός, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Χριστοφόρου, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Φουρλάς, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Άνδρουλάκης, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Παράρτηµα 4 - Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)

Διορισμός του Gerry Cross

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Φράγκος, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Αρβανίτης, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Γεωργίου, Γεωργούλης, Gusmão, Hazekamp, Κιζιλγιουρέκ, Κόκκαλης, Konečná, Κουντουρά, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Παπαδημούλης, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Λαγός, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Ασημακοπούλου, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Χριστοφόρου, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Κεφαλογιάννης, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Σπυράκη, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Schreinemacher, Séjourné, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Ανδρουλάκης, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Καϊλή, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Μαυρίδης, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου