Index 
Notulen
XML 167kPDF 306kWORD 82k
Donderdag 30 januari 2020 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Werkprogramma van de Commissie voor 2020 (debat)
 3.EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  
5.1.Vergaderrooster van het Parlement - 2021 (stemming)
  
5.2.Vergaderrooster van het Parlement - 2022 (stemming)
  
5.3.Onderzoek geloofsbrieven (stemming)
  
5.4.Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  
5.5.Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  
5.6.Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)
  
5.7.Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  
5.8.Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide (stemming)
  
5.9.Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (stemming)
  
5.10.Loonkloof tussen mannen en vrouwen (stemming)
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Ingekomen stukken
 11.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)
 12.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 13.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Sluiting van de vergadering
 16.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 3 - Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
 Bijlage 4 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)


VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Werkprogramma van de Commissie voor 2020 (debat)

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie voor 2020 (2020/2965(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Dacian Cioloş, namens de Renew-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicolaus Fest en Jérôme Rivière, over de gedragsnormen in de plenaire vergadering (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Harald Vilimsky, namens de ID-Fractie, Lucia Ďuriš Nicholsonová, namens de ECR-Fractie, Manon Aubry, namens de GUE/NGL-Fractie, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Angelika Niebler, Simona Bonafè, Malik Azmani, Heather Anderson, Jérôme Rivière, Peter Lundgren (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Malin Björk, John David Edward Tennant, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Iskra Mihaylova, Petra De Sutter, Mara Bizzotto, Hermann Tertsch, Márton Gyöngyösi, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Andreas Schwab, Nuno Melo, Heléne Fritzon, Valerie Hayer, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Maria Grapini, Sven Giegold, Guido Reil, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Eric Andrieu, Dita Charanzová, Karima Delli, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Sunčana Glavak, Tonino Picula, Luis Garicano, Tineke Strik, Nicolaus Fest (de Voorzitter geeft nadere toelichting), Alexandr Vondra en Bernd Lange.

VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Pedro Marques en Paul Tang.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Traian Băsescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tudor Ciuhodaru, Domènec Ruiz Devesa, Margarida Marques, Juan Fernando López Aguilar, Leszek Miller, Mónica Silvana González, Marek Belka, Sandra Pereira, Mick Wallace en Robert Hajšel.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het woord wordt gevoerd door Nuno Melo (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het debat wordt gesloten.


3. EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje (2020/2537(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dolors Montserrat, namens de PPE-Fractie, Cristina Maestre Martín De Almagro, namens de S&D-Fractie, Susana Solís Pérez, namens de Renew-Fractie, Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Dreosto, namens de ID-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Antoni Comín i Oliveres, niet-fractiegebonden lid, Esteban González Pons, Inma Rodríguez-Piñero en Jiří Pospíšil.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, Alicia Homs Ginel, Ellie Chowns en Mazaly Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.45 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki, Sophia in 't Veld en Sergey Lagodinsky (de Voorzitter geeft nadere toelichting naar aanleiding van hun woorden), Isabel Wiseler-Lima en Brian Monteith.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslag van de hoofdelijke stemming, die als bijlage bij de notulen wordt gevoegd, is beschikbaar op de website van het Parlement.


5.1. Vergaderrooster van het Parlement - 2021 (stemming)

Vergaderrooster van het Parlement - 2021 (2020/2508(RSO)): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 11 van de notulen van 16.1.2020)

(Gewone meerderheid voor de vaststelling van amendementen)

Als gewijzigd aangenomen

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” punt 1)

Het rooster van de vergaderperioden van het Europees Parlement voor 2021 is als volgt vastgesteld:

- van 18 tot 21 januari

- 8 t/m 11 februari

- 8 t/m 11 maart

- 24 en 25 maart

- 26 t/m 29 april

- 17 t/m 20 mei

- 7 t/m 10 juni

- 23 en 24 juni

- 5 t/m 8 juli

- 13 t/m 16 september

- 4 t/m 7 oktober

- 18 t/m 21 oktober

- 10 en 11 november

- 22 t/m 25 november

- 13 t/m 16 december


5.2. Vergaderrooster van het Parlement - 2022 (stemming)

Vergaderrooster van het Parlement - 2022 (2020/2509(RSO)): zie het voorstel van de Conferentie van voorzitters (punt 11 van de notulen van 16.1.2020)

Aangenomen

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

Het rooster van de vergaderperioden van het Europees Parlement voor 2022 is als volgt vastgesteld:

- 17 t/m 20 januari

- 14 t/m 17 februari

- 7 t/m 10 maart

- 23 en 24 maart

- 4 t/m 7 april

- 2 t/m 5 mei

- 18 en 19 mei

- 6 t/m 9 juni

- 22 en 23 juni

- 4 t/m 7 juli

- 12 t/m 15 september

- 3 t/m 6 oktober

- 17 t/m 20 oktober

- 9 en 10 november

- 21 t/m 24 november

- 12 t/m 15 december


5.3. Onderzoek geloofsbrieven (stemming)

Verslag over het onderzoek van de geloofsbrieven [2019/2180(REG)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2020)0019)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)


5.4. Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)

Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad [N9-0005/2020 - C9-0009/2020- 2020/0902(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN PEDRO MACHADO

Aangenomen (P9_TA(2020)0020)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 30.1.2020)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming: Evelyn Regner.


5.5. Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)

Verslag over het voorstel tot benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad [N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN JESÚS SAURINA

Aangenomen (P9_TA(2020)0021)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 30.1.2020)


5.6. Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (stemming)

Verslag over het voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad [N9-0006/2020 - C9-0011/2020- 2020/0904(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN JAN DE CARPENTIER

Aangenomen (P9_TA(2020)0022)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 3 van de notulen van 30.1.2020)


5.7. Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit [N9-0003/2020 - C9-0006/2020- 2020/0901(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN GERRY CROSS

Verworpen (P9_TA(2020)0023)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 4 van de notulen van 30.1.2020)


5.8. Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend door Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, overeenkomstig artikel 111, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 4 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)


(Meerderheid van de leden van het Parlement)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)


5.9. Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 januari 2020 (punt 15 van de notulen van 13.1.2020).

Ontwerpresoluties die op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement, zijn ingediend ter afsluiting van het debat:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol en Maria da Graça Carvalho, namens de PPE-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose en Alex Agius Saliba, namens de S&D-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak en Pär Holmgren, namens de Verts/ALE-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon en Karen Melchior, namens de Renew-Fractie, over een universele oplader zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a), van de richtlijn inzake radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek en Anne Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan en Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0070/2020

(ter vervanging van B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 en B9-0085/2020):

ingediend door de volgende leden:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev en Kris Peeters, namens de PPE-Fractie;

—   Christel Schaldemose en Alex Agius Saliba, namens de S&D-Fractie;

—   Dita Charanzová en Liesje Schreinemacher, namens de Renew-Fractie;

—   David Cormand, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Adam Bielan en Andżelika Anna Możdżanowska, namens de ECR-Fractie;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis en Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2020)0024)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)


5.10. Loonkloof tussen mannen en vrouwen (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 januari 2020 (punt 16 van de notulen van 13.1.2020).

Ontwerpresoluties die op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement, zijn ingediend ter afsluiting van het debat:

—   Jadwiga Wiśniewska en Elżbieta Rafalska, namens de ECR-Fractie, over de loonkloof tussen mannen en vrouwen (2019/2870(RSP)) (B9-0069/2020);

—   Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Maria Manuel Leitão Marques, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Jackie Jones, Alessandra Moretti, Robert Biedroń en Monika Beňová, namens de S&D-Fractie, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jane Brophy, Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Naomi Long, Radka Maxová, Karen Melchior, Shaffaq Mohammed, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Yana Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Molly Scott Cato, Henrike Hahn, Sven Giegold, Katrin Langensiepen, Ciarán Cuffe, Kira Marie Peter-Hansen, Kim Van Sparrentak, Ville Niinistö, Anna Cavazzini, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Heidi Hautala, Tilly Metz, Alexandra Geese, Mounir Satouri, Yannick Jadot, Gwendoline Delbos-Corfield en Pierrette Herzberger-Fofana, namens de Verts/ALE-Fractie, over de loonkloof tussen mannen en vrouwen (2019/2870(RSP)) (B9-0073/2020);

—   Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest en Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, over de loonkloof tussen mannen en vrouwen (2019/2870(RSP)) (B9-0083/2020);

—   Sandra Pereira, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Alexis Georgoulis, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Konstantinos Arvanitis, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marc Botenga, Manu Pineda, Sira Rego, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Giorgos Georgiou en Niyazi Kizilyürek, namens de GUE/NGL-Fractie, over de loonkloof tussen mannen en vrouwen (2019/2870(RSP)) (B9-0084/2020).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0069/2020

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0073/2020

Aangenomen (P9_TA(2020)0025)

(De ontwerpresoluties B9-0083/2020 en B9-0084/2020 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

De Voorzitter dankt de Britse leden voor hun werk.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.)


6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.13 uur hervat.


7. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Renew-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie CULT: Vlad-Marius Botoş in plaats van Shaffaq Mohammed

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina’s van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 29 januari 2020)

Aanbeveling Guy Verhofstadt - A9-0004/2020
Michaela Šojdrová, Sheila Ritchie, Barbara Ann Gibson, Jane Brophy, Matthew Patten, Julie Ward, Belinda De Lucy, Claire Fox, Billy Kelleher, Antony Hook, Ilhan Kyuchyuk, Rory Palmer, Łukasz Kohut, Samira Rafaela, Gilles Lebreton, Leszek Miller, Juan Fernando López Aguilar, Irena Joveva, Henrik Overgaard Nielsen, Eugen Tomac, Radosław Sikorski, Miapetra Kumpula-Natri, Mick Wallace, Antonio López-Istúriz White, Veronika Vrecionová, Catherine Rowett, Robert Rowland, Jiří Pospíšil, Clare Daly, Frances Fitzgerald, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Saryusz-Wolski, Jackie Jones, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki en Brian Monteith

(Stemmingen van donderdag 30 januari 2020)

Vergaderrooster van het Parlement - 2021
Jiří Pospíšil

Vergaderrooster van het Parlement - 2022
Jiří Pospíšil

Universele oplader voor mobiele radioapparatuur (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 en B9-0085/2020)
Michaela Šojdrová, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Billy Kelleher, Antonio López-Istúriz White, Anne-Sophie Pelletier, Veronika Vrecionová, Sunčana Glavak, Mick Wallace, Seán Kelly en Gianna Gancia

Loonkloof tussen mannen en vrouwen (B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020 en B9-0084/2020)
Michaela Šojdrová, Elena Lizzi, Matthew Patten, Jadwiga Wiśniewska, Leszek Miller, Julie Ward, Billy Kelleher, Antony Hook, Antonio López-Istúriz White, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Guido Reil, Clare Daly, Mick Wallace, Frances Fitzgerald, Marcel Kolaja, Jackie Jones, John Howarth en Claire Fox.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden opgenomen in het document “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”, dat als bijlage bij de notulen van de vergadering wordt gevoegd en beschikbaar is op de website van het Parlement.

De elektronische versie wordt regelmatig tot uiterlijk twee weken na de laatste dag van de plenaire vergaderperiode bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag afgesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn van de leden ontvangen:

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over de situatie van christenen in Burkina Faso (B9-0033/2020)

verwezen naar

bevoegd :

DEVE

advies :

AFET

- Viktor Uspaskich. Ontwerpresolutie over een harmonisatie van de rechtstreekse betalingen aan landbouwers (B9-0034/2020)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI


11. Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement)

commissie PETI

- Turkije - Jaarlijks voortgangsverslag 2019 (2019/2176(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: PETI


12. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 2, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 27/2019 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 31, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving DEC 27/2019 - Afdeling III – Commissie.


13. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement bij de hervatting van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


14. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 10 februari 2020 t/m 13 februari 2020.


15. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 13.40 uur gesloten.


16. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Matias Marisa, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Benoeming van Pedro Machado

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Benoeming van Jesús Saurina

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Meuthen, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Cioloş, Cseh, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karlsbro, Katainen, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 3 - Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Benoeming van Jan de Carpentier

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Tice, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Bunting, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Scott Cato, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Bijlage 4 - Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)

Benoeming van Gerry Cross

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ECR:
Aguilar, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Czarnecki, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Jaki, Jurgiel, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Legutko, Lundgren, McIntyre, Mazurek, Melbārde, Mobarik, Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Saryusz-Wolski, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Waszczykowski, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Anderson Martina, Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kountoura, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Meuthen, Panza, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Bullock, Buschmann, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Daubney, De Lucy, Dodds, England Kerr, Evi, Ferrara, Fox, Gemma, Giarrusso, Gill Nathan, Glancy, Gyöngyösi, Heaver, Jordan, Kolakušić, Lagos, Lowe, Monteith, Mummery, Overgaard Nielsen, Patten, Pedicini, Phillips Alexandra Lesley, Pignedoli, Pugh, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rowland, Sinčić, Sonneborn, Tennant, Wells, Widdecombe, Zullo

PPE:
Ademov, Alexandrov Yordanov, Arias Echeverría, Arimont, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berger, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Buda, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, Christoforou, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Ferber, Fitzgerald, Fourlas, Franssen, Gahler, Gál, Gieseke, Glavak, González Pons, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Lutgen, McAllister, McGuinness, Maldeikienė, Manders, Mandl, Marinescu, Martusciello, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Montserrat, Morano, Mortler, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Thaler, Thun und Hohenstein, Tomac, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winzig, Wiseler-Lima, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko

Renew:
Alieva-Veli, Ansip, Armand, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Bearder, Beer, Bennion, Bijoux, Bilbao Barandica, Boyer, Brophy, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cioloş, Cseh, Davies, Decerle, Dhamija, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Ghinea, Gibson, Goerens, Grošelj, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Hook, Horwood, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Mohammed, Müller, Nagtegaal, Nart, Nethsingha, Newton Dunn, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Porritt, Rafaela, Ries, Riquet, Ritchie, Schreinemacher, Séjourné, Šimečka, Solís Pérez, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Vedrenne, Verhofstadt, Voaden, Von Wiese, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Arena, Avram, Balt, Barley, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Carvalhais, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Corbett, Crețu, Cutajar, Dalli, Dance, Danielsson, Danti, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gill Neena, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Griffin, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Howarth, Hristov, Incir, Jones, Jongerius, Kaili, Kammerevert, Kirton-Darling, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Mavrides, Mikser, Miller, Moraes, Moreno Sánchez, Moretti, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Palmer, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Spurek, Tang, Tarabella, Tax, Terheş, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Ward, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Ainslie, Alfonsi, Allard, Anderson Heather, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Buchner, Cavazzini, Chowns, Cormand, Cuffe, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Dowding, Eickhout, Evans, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, McLeod, Marquardt, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Reintke, Riba i Giner, Rivasi, Roose, Ropė, Rowett, Satouri, Semsrott, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid