Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Pondelok, 10. februára 2020 - Štrasburg

8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Sven Schulze (A9-0005/2020)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Ferber (A9-0006/2020)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje rokovať so Švajčiarskom o dohode, ktorou sa povoľuje kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami, a uzavrieť ju (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Markus Ferber (A9-0007/2020)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie (2018/0358M(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2018 (2019/2129(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (2018/0356M(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou Horou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej Hore (06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia