Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 14k
Понеделник, 10 февруари 2020 г. - Страсбург

9. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през февруари 2020 г. (PE 647.408/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане от страна на групата ID за вписване като пета точка в дневния ред следобед въпрос с искане за устен отговор относно свободата на изразяване в контекста на нарастващ религиозен фундаментализъм.

Изказаха се Jérôme Rivière, от името на групата ID, който обоснова искането, François-Xavier Bellamy, за да се включи тази точка в разискването на тема „Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа“ (точка 41 от окончателния проект на дневен ред) и Jérôme Rivière, който прие това предложение.

С електронно гласуване (150 гласа „за“, 198 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли видоизмененото предложение.

С поименно гласуване (77 гласа „за“, 278 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли първоначалното искане на групата ID.

Искане от страна на групата Renew за включване, като втора точка в дневния ред за следобеда, на изявленията на Съвета и на Комисията относно нарушението на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела - незаконно влизане на територията на държава - членка на ЕС, на включено в списъка със санкции лице.

Изказаха се Jordi Cañas, от името на групата Renew, който обоснова искането, и Javier Moreno Sánchez против искането.

С електронно гласуване (189 гласа „за“, 159 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Сряда

Искане от страна на групата Verts/ALE за отлагане на гласуването на предложението за резолюция на тема „Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам“ (точка 12 от окончателния проект на дневен ред), както и одобрението за сключването на това споразумение (точка 14 от окончателния проект на дневен ред) за следващата месечна сесия.

Искане от страна на групата GUE/NGL за премахване от дневния ред на гласуването на предложението за резолюция на тема „Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам“ (точка 12 от окончателния проект на дневен ред), както и одобрението за сключването на това споразумение (точка 14 от окончателния проект на дневен ред) и гласуването на предложението за резолюция относно Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (точка 24 от окончателния проект на дневен ред), както и одобрението за сключването на това споразумение (точка 13 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, за да поиска отлагането на гласуването, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането на групата Verts/ALE, и Geert Bourgeois (докладчик) против тези искания.

С поименно гласуване (110 гласа „за“, 246 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането на групата GUE/NGL.

С поименно гласуване (121 гласа „за“, 231 гласа „против“, 12 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането на групата Verts/ALE.

Искане от страна на групата PPE за включване, като последна точка в дневния ред, на въпрос с искане за устен отговор до Комисията относно по-добър интернет за децата.

Изказа се Jan Olbrycht, от името на групата PPE, който обоснова искането.

С поименно гласуване (283 гласа „за“, 59 гласа „против“, 23 гласа „въздържал се“), Парламентът одобри искането.

Искане от страна на групата Verts/ALE за включване като шеста точка в дневния ред на разискване относно намесата на четири държави членки във връзка с преразглеждането на политиката за конкуренция на ЕС.

Изказаха се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането, и Jonás Fernández против искането.

Парламентът отхвърли искането.

Четвъртък

Искане от страна на групата GUE/NGL за включване на изявление на Комисията относно отношенията между ЕС и САЩ като първа точка в дневния ред. В резултат на това заседанието в четвъртък да започне в 9 ч.

Изказаха се Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Christophe Hansen против искането.

С поименно гласуване (164 гласа „за“, 195 гласа „против“, 8 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

Искане от страна на групата PPE за включване, като първа точка в дневния ред, на въпрос с искане за устен отговор до Комисията относно Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони. В резултат на това заседанието в четвъртък да започне 9 ч.

Изказа се Norbert Lins, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобри искането.

Искане от страна на групата Renew за премахване от дневния ред на разискването относно „Измерението, свързано с правата на човека, при епидемията на коронавирус (точка 52 от окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се Jan Huitema, от името на групата Renew, който обоснова искането, Esther de Lange, за да поиска разискването относно „Измерението, свързано с правата на човека, при епидемията на коронавирус“ да бъде изтеглено за сряда и Jan Huitema, който даде съгласието си за това предложение.

Парламентът одобри измененото предложение.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Fabio Massimo Castaldo.

Последно осъвременяване: 22 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност