Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2915(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000008/2020 (B9-0007/2020)

Συζήτηση :

PV 10/02/2020 - 12
CRE 10/02/2020 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

12. Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000008/2020) που κατέθεσε η Petra de Sutter, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (B9-0007/2020)

Η Petra de Sutter αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Thierry Breton (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Pablo Arias Echeverría, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Manuel Leitão Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Virginie Joron, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Alexandra Geese, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Stéphane Séjourné, Edina Tóth, Evelyne Gebhardt, Karen Melchior, Jiří Pospíšil και Brando Benifei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Valter Flego και Patrick Breyer.

Παρεμβαίνει ο Thierry Breton.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra de Sutter, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, σχετικά με τις διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (2019/2915(RSP)) (B9-0094/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου