Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

13. ΜΜΕ και βελτίωση της νομοθεσίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: ΜΜΕ και βελτίωση της νομοθεσίας (2020/2521(RSP))

Ο Thierry Breton (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Damian Boeselager, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Antonius Manders, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), Eugen Jurzyca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Antonius Manders, Gunnar Beck και Robert Roos.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tomislav Sokol, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Robert Roos, ο οποίος του απαντά, Κώστας Παπαδάκης, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss και Sandra Pereira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler και Clare Daly.

Παρεμβαίνει ο Thierry Breton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου