Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2549(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000012/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Συζήτηση :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

14. Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές - Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000012/2020) που κατέθεσε ο Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (B9-0008/2020)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Marie Toussaint και Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace και Marco Zullo, σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Ο Cristian-Silviu Buşoi αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Marie Toussaint παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει η Kadri Simson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria da Graça Carvalho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Markus Buchheit, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Robert Roos, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sira Rego, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe και Zdzisław Krasnodębski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Μαρία Σπυράκη, Maria Arena, Clare Daly και Eleonora Evi.

Παρεμβαίνει η Kadri Simson.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία:

- προσεχής περίοδος συνόδου (Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (B9-0008/2020))·

- σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2020 (Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού: Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου