Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2549(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000012/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Keskustelut :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
XML 6k
Maanantai 10. helmikuuta 2020 - Strasbourg

14. Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen - Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000012/2020) – Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen (B9-0008/2020)

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys – Marie Toussaint ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace ja Marco Zullo – 31. lokakuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Cristian-Silviu Buşoi esitteli kysymyksen.

Marie Toussaint esitteli päätöslauselmaesityksen.

Kadri Simson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Morten Petersen Renew-ryhmän puolesta, Markus Buchheit ID-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Robert Roos ECR-ryhmän puolesta, Sira Rego GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe ja Zdzisław Krasnodębski.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly ja Eleonora Evi.

Kadri Simson käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys:

- seuraava istuntojakso: Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen (B9-0008/2020)

- istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.5 (työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista).

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö