Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2549(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000012/2020

Ingediende teksten :

O-000012/2020 (B9-0008/2020)

Debatten :

PV 10/02/2020 - 14
CRE 10/02/2020 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 6k
Maandag 10 februari 2020 - Straatsburg

14. Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur - Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000012/2020) van Cristian-Silviu Buşoi, namens de commissie ITRE, aan de Commissie: Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (B9-0008/2020)

Ontwerpresolutie ingediend door Marie Toussaint en Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace en Marco Zullo, overeenkomstig artikel 111, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 31 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Cristian-Silviu Buşoi licht de vraag toe.

Marie Toussaint geeft toelichting bij de ontwerpresolutie

Het woord wordt gevoerd door Kadri Simson (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria da Graça Carvalho, namens de PPE-Fractie, Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Morten Petersen, namens de Renew-Fractie, Markus Buchheit, namens de ID-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Roos, namens de ECR-Fractie, Sira Rego, namens de GUE/NGL-Fractie, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe en Zdzisław Krasnodębski.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly en Eleonora Evi.

Het woord wordt gevoerd door Kadri Simson.

De overeenkomstig artikel 136, lid 5, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming:

- volgende vergaderperiode (Herziening van de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (B9-0008/2020));

- punt 11.5 van de notulen van 12.2.2020 (Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang).

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid