Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 196kPDF 416kWORD 103k
Maanantai 10. helmikuuta 2020 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Nimitykset valiokuntiin
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Komission tiedonanto talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta (keskustelu)
 11.Tarkistettua laajentumismenettelyä koskevan komission ehdotuksen arviointi (keskustelu)
 12.Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (keskustelu)
 13.Pk-yritykset ja parempi sääntely (keskustelu)
 14.Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen - Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (keskustelu)
 15.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Nimitykset valiokuntiin


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 30. tammikuuta 2020 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.06.


3. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies piti Italian ”Giorno del ricordo”-muistopäivän johdosta puheen luoliin (”foibe”) surmattujen sekä toisen maailmansodan jälkeen maanpakoon joutuneiden Dalmatian, Fiumen ja Istrian asukkaiden muiston kunniaksi.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.


4. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

29. tammikuuta 2020 ja 30. tammikuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


5. Parlamentin kokoonpano

Yhdistyneen kuningaskunnan erottua Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti seuraavien Yhdistyneestä kuningaskunnasta valittujen jäsenten toimikausi päättyi 31. tammikuuta 2020:

Scott Ainslie, Christian Allard, Heather Anderson, Martina Anderson, Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, David Bull, Jonathan Bullock, Judith Bunting, Ellie Chowns, Richard Corbett, Seb Dance, Martin Edward Daubney, Chris Davies, Belinda de Lucy, Dinesh Dhamija, Diane Dodds, Gina Dowding, Andrew England Kerr, Jill Evans, Nigel Farage, Lance Forman, Claire Fox, Barbara Ann Gibson, Nathan Gill, Neena Gill, James Alexander Glancy, Theresa Griffin, Ben Habib, Daniel Hannan, Lucy Elizabeth Harris, Michael Heaver, Antony Hook, Martin Horwood, John Howarth, Jackie Jones, Christina Sheila Jordan, Jude Kirton-Darling, Naomi Long, John Longworth, Rupert Lowe, Magid Magid, Anthea Mcintyre, Aileen Mcleod, Nosheena Mobarik, Shaffaq Mohammed, Brian Monteith, Claude Moraes, June Alison Mummery, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Henrik Overgaard Nielsen, Rory Palmer, Matthew Patten, Alexandra Lesley Phillips, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Luisa Porritt, Jake Pugh, Annunziata Mary Rees-Mogg, Sheila Ritchie, Catherine Rowett, Robert Rowland, Molly Scott Cato, Louis Stedman-Bryce, John David Edward Tennant, Richard Tice, Geoffrey Van Orden, Caroline Voaden, Irina Von Wiese, Julie Ward, James Wells ja Ann Widdecombe.

Eurooppa-neuvoston 28. kesäkuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti ja Yhdistyneen kuningaskunnan erottua Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 kolmentoista jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet Euroopan parlamentille, että seuraavat jäsenet ovat tulleet valituiksi 1. helmikuuta 2020 alkaen:

Tanska: Linea Søgaard-Lidell
Viro: Riho Terras
Irlanti: Barry Andrews, Deirdre Clune
Espanja: Marcos Ros Sempere, Margarita de la Pisa Carrión, Gabriel Mato Adrover, Adrián Vázquez Lázara ja Clara Ponsatí i Obiols
Ranska: Ilana Cicurel, Sandro Gozi, Claude Gruffat, Jean-Lin Lacapelle ja Nora Mebarek
Kroatia: Romana Jerković
Italia: Sergio Antonio Berlato, Salvatore De Meo ja Vincenzo Sofo
Itävalta: Thomas Waitz
Puola: Dominik Tarczyński
Romania: Victor Negrescu
Slovakia: Miriam Lexmann
Suomi: Alviina Alametsä
Ruotsi: Jakop Dalunde.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin näiden jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, he osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenille kuuluvat oikeudet edellyttäen, että he ovat ensin allekirjoittaneet ilmoituksen siitä, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Nimitykset valiokuntiin

Parlamentin uuden kokoonpanon (istunnon pöytäkirja 10.2.2020, kohta 5) ja valiokuntien jäsenmääristä 15. tammikuuta 2020 tehdyn päätöksen (istunnon pöytäkirja 15.1.2020, kohta 10.1) johdosta puhemies ilmoitti vastaanottaneensa poliittisilta ryhmiltä ja sitoutumattomien jäsenten sihteeristöltä nimitykset valiokuntiin työjärjestyksen 209 artiklan mukaisesti.

Luettelo nimityksistä valiokuntiin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla ja tämän istunnon pöytäkirjan liitteenä (istunnon pöytäkirja 10.2.2020, liite 1).

°
° ° °

Puheenvuorot: Manon Aubry viitaten työjärjestyksen 125 artiklaan ja liitteeseen 7 (puhemies vastasi, että hänen pyyntönsä toimitetaan parlamentin puhemiehelle) ja Sandra Pereira.


7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

—   O-000010/2020 – Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta (B9-0003/2020)

—   O-000011/2020 – Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta (B9-0004/2020)

—   O-000006/2020 – Evelyn Regner FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n painopisteet YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 64. istuntoa varten (B9-0005/2020)

—   O-000007/2020 – Tomas Tobé DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi kattava EU-Afrikka-strategia (B9-0006/2020)

—   O-000008/2020 – Petra de Sutter IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (B9-0007/2020)

—   O-000012/2020 – Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen (B9-0008/2020).


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen investointisuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Sven Schulze (A9-0005/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A9-0006/2020)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla (COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Markus Ferber (A9-0007/2020)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2018/0358M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2018 (2019/2129(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (2018/0356M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Montenegron välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä (06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Bettina Vollath (A9-0019/2020).


9. Käsittelyjärjestys

Helmikuun 2020 (PE 647.408/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 158 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

ID-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan viidenneksi kohdaksi lisätään suullinen kysymys sananvapaudesta ääriuskonnollisuuden lisääntyessä.

Puheenvuorot: Jérôme Rivière, joka perusteli pyynnön, ID-ryhmän puolesta, François-Xavier Bellamy, joka ehdotti, että tämä aihe sisällytettäisiin keskusteluun antisemitismin, rasismin ja vihan torjunnasta Euroopassa (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 41), ja Jérôme Rivière, joka hyväksyi tämän ehdotuksen.

Parlamentti hylkäsi muutetun ehdotuksen KÄ:ssä (150 puolesta, 198 vastaan, 4 tyhjää).

Parlamentti hylkäsi ID-ryhmän alkuperäisen ehdotuksen NHÄ:ssä (77 puolesta, 278 vastaan, 7 tyhjää).

Renew-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi otetaan neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 rikkominen luetteloon merkityn henkilön laiton tulo EU:n jäsenvaltion alueelle”.

Puheenvuorot: Jordi Cañas, joka perusteli pyynnön, Renew-ryhmän puolesta ja Javier Moreno Sánchez, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (189 puolesta, 159 vastaan, 10 tyhjää).

Keskiviikko

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että äänestys EU:n ja Vietnamin välistä vapaakauppasopimusta koskevasta päätöslauselmaesityksestä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 12) sekä sopimuksen tekemisen hyväksyminen (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 14) siirretään seuraavalle istuntojaksolle.

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalta poistetaan äänestys EU:n ja Vietnamin välistä vapaakauppasopimusta koskevasta päätöslauselmaesityksestä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 12) ja sopimuksen tekemisen hyväksyminen (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 14) sekä äänestys EU:n ja Vietnamin välistä sijoitussuojasopimusta koskevasta päätöslauselmaesityksestä (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 24) sekä sopimuksen tekemisen hyväksyminen (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 13).

Puheenvuorot: GUE/NGL-ryhmän puolesta Emmanuel Maurel, joka pyysi äänestysten siirtämistä,Verts/ALE-ryhmän puolesta Ska Keller, joka perusteli Verts/ALE-ryhmän pyynnön, ja Geert Bourgeois (esittelijä), joka vastusti pyyntöjä.

Parlamentti hylkäsi GUE/NGL-ryhmän pyynnön NHÄ:ssä (110 puolesta, 246 vastaan, 9 tyhjää).

Parlamentti hylkäsi Verts/ALE-ryhmän pyynnön NHÄ:ssä (121 puolesta, 231 vastaan, 12 tyhjää).

PPE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan viimeiseksi kohdaksi otetaan suullinen kysymys komissiolle internetin parantamisesta lasten näkökulmasta.

Jan Olbrycht käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (283 puolesta, 59 vastaan, 23 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan kuudenneksi kohdaksi otetaan keskustelu neljän jäsenvaltion aloitteesta, joka koskee EU:n kilpailupolitiikan muuttamista.

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka perusteli pyynnön, Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Jonás Fernández, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Torstai

GUE/NGL-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi otetaan komission julkilausuma EU:n ja Yhdysvaltojen suhteista. Tällöin torstain istunto alkaisi klo 9.00.

Puheenvuorot: Anja Hazekamp, joka perusteli pyynnön, GUE/NGL-ryhmän puolesta, ja Christophe Hansen, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (164 puolesta, 195 vastaan, 8 tyhjää).

PPE-ryhmä on pyytänyt, että esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi otetaan suullinen kysymys komissiolle aiheesta ”Pellolta pöytään -strategia - viljelijöiden ja maaseutualueiden keskeinen asema. Tällöin torstain istunto alkaisi klo 9.00.

Norbert Lins käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta ja perusteli pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Renew-ryhmä on pyytänyt, että esityslistalta poistetaan keskustelu koronaviruksen leviämisen ihmisoikeusulottuvuudesta (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 52).

Puheenvuorot: Jan Huitema, joka perusteli pyynnön, Renew-ryhmän puolesta, Esther de Lange, joka pyysi että keskustelu koronaviruksen leviämisen ihmisoikeusulottuvuudesta siirretään keskiviikolle, ja Jan Huitema, joka kannatti tätä ehdotusta.

Parlamentti hyväksyi muutetun ehdotuksen.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Fabio Massimo Castaldo käytti puheenvuoron.


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

10. Komission tiedonanto talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission tiedonanto talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelusta (2020/2553(RSP))

Paolo Gentiloni (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Caroline Nagtegaal Renew-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, Manon Aubry GUE/NGL-ryhmän puolesta, Luděk Niedermayer, Evelyn Regner, Sven Giegold, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Damien Carême ja Pedro Marques.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Spyraki, Juozas Olekas, Mauri Pekkarinen, João Ferreira, Jutta Paulus, Fabio Massimo Castaldo, Maria Grapini, Clare Daly ja Mick Wallace.

Paolo Gentiloni käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Tarkistettua laajentumismenettelyä koskevan komission ehdotuksen arviointi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Tarkistettua laajentumismenettelyä koskevan komission ehdotuksen arviointi (2020/2554(RSP))

Olivér Várhelyi (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk Renew-ryhmän puolesta, Anna Bonfrisco ID-ryhmän puolesta, Viola Von Cramon-Taubadel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jessica Stegrud ECR-ryhmän puolesta, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, Tineke Strik, Ruža Tomašić, Željana Zovko, Andreas Schieder, Petras Auštrevičius, Nicolaus Fest, Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Klemen Grošelj, Andrius Kubilius ja Andor Deli.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Tomislav Sokol, Milan Brglez, Valter Flego, Mick Wallace, Traian Băsescu, Robert Hajšel, Katalin Cseh, Clare Daly, Domènec Ruiz Devesa ja Irena Joveva.

Olivér Várhelyi käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA


12. Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000008/2020) – Petra de Sutter IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (B9-0007/2020)

Petra de Sutter esitteli kysymyksen.

Thierry Breton (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Pablo Arias Echeverría PPE-ryhmän puolesta, Maria Manuel Leitão Marques S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová Renew-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Alexandra Geese Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Miroslav Radačovský, Tomislav Sokol, Christel Schaldemose, Stéphane Séjourné, Edina Tóth, Evelyne Gebhardt, Karen Melchior, Jiří Pospíšil ja Brando Benifei.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Valter Flego ja Patrick Breyer.

Thierry Breton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Petra de Sutter IMCO-valiokunnan puolesta automatisoiduista päätöksentekoprosesseista: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (2019/2915(RSP)) (B9-0094/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.8.


13. Pk-yritykset ja parempi sääntely (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pk-yritykset ja parempi sääntely (2020/2521(RSP))

Thierry Breton (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Henna Virkkunen PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová Renew-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ID-ryhmän puolesta, Damian Boeselager Verts/ALE-ryhmän puolesta, Antonius Manders keskustelun johtamisesta (puhemies selvensi asiaa), Eugen Jurzyca ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, Liesje Schreinemacher, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Antonius Manders, Gunnar Beck ja Robert Roos.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Tomislav Sokol, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Robert Roos vastasi, Kostas Papadakis, Markus Pieper, Josianne Cutajar, Vlad-Marius Botoş, Gianantonio Da Re, Beata Kempa, Pilar del Castillo Vera, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Damian Boeselager, Maria Manuel Leitão Marques, Markus Buchheit, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, Johan Danielsson, Ruža Tomašić, Ivan Štefanec, Marek Paweł Balt, Jörgen Warborn, Enikő Győri, Pernille Weiss ja Sandra Pereira.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Radan Kanev, Robert Hajšel, Mick Wallace, Angelika Niebler ja Clare Daly.

Thierry Breton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen - Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000012/2020) – Cristian-Silviu Buşoi ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen (B9-0008/2020)

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys – Marie Toussaint ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace ja Marco Zullo – 31. lokakuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA)) (B9-0091/2020)

Cristian-Silviu Buşoi esitteli kysymyksen.

Marie Toussaint esitteli päätöslauselmaesityksen.

Kadri Simson (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria da Graça Carvalho PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Morten Petersen Renew-ryhmän puolesta, Markus Buchheit ID-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Robert Roos ECR-ryhmän puolesta, Sira Rego GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao, Markus Pieper, Patrizia Toia, Christophe Grudler, Jutta Paulus, Izabela-Helena Kloc, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Tom Berendsen, Robert Hajšel, Martin Hojsík, Bronis Ropė, Manuel Bompard, Angelika Niebler, Mohammed Chahim, Ville Niinistö, Mick Wallace, Pernille Weiss, Nicolás González Casares, Henrike Hahn, Ciarán Cuffe ja Zdzisław Krasnodębski.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Spyraki, Maria Arena, Clare Daly ja Eleonora Evi.

Kadri Simson käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys:

- seuraava istuntojakso: Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistaminen (B9-0008/2020)

- istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.5 (työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista).


15. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Seuraavat jäsenet, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan, käyttivät työjärjestyksen 172 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron:

Tomislav Sokol, Gabriel Mato, Traian Băsescu, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, César Luena, Robert Hajšel, Sara Cerdas, Juan Fernando López Aguilar, Adrian-Dragoş Benea, Costas Mavrides, Tudor Ciuhodaru, Juozas Olekas, Victor Negrescu, Klemen Grošelj, Nicolae Ştefănuță, José Ramón Bauzá Díaz, Irena Joveva, André Rougé, Gilles Lebreton, Carlo Fidanza, Mick Wallace, Clare Daly, Lefteris Nikolaou-Alavanos ja Eugen Tomac.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 647.408/OJMA).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Clune Deirdre, Comín i Oliveres Antoni, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros


Liite 1 - Nimitykset valiokuntiin

C01 AFET

Комисия по външни работи   

Comisión de Asuntos Exteriores

Výbor pro zahraniční věci

Udenrigsudvalget

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

Väliskomisjon   

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Committee on Foreign Affairs

Commission des affaires étrangères

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

Odbor za vanjske poslove

Commissione per gli affari esteri

Ārlietu komiteja

Užsienio reikalų komitetas

Külügyi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Commissie buitenlandse zaken

Komisja Spraw Zagranicznych

Comissão dos Assuntos Externos

Comisia pentru afaceri externe

Výbor pre zahraničné veci

Odbor za zunanje zadeve

Ulkoasiainvaliokunta

Utskottet för utrikesfrågor

(71 jäsentä)   

Varsinaiset jäsenet

PPE (19)

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

BĂSESCU Traian

BERLUSCONI Silvio

GAHLER Michael

GÁL Kinga

GLAVAK Sunčana

KALNIETE Sandra

KUBILIUS Andrius

LEGA David

LEXMANN Miriam

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

MCALLISTER David (puheenjohtaja)

MANDL Lukas

MEIMARAKIS Vangelis

MILLÁN MON Francisco José

NISTOR Gheorghe-Vlad

SIKORSKI Radosław

WISELER-LIMA Isabel

ZOVKO Željana

S&D (15)

ARENA Maria

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

FAJON Tanja

GLUCKSMANN Raphaël

KÖSTER Dietmar

MANDA Claudiu

MIKSER Sven

PAPADAKIS Demetris

PICULA Tonino

PIRI Kati

PISAPIA Giuliano

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SANTOS Isabel

SCHIEDER Andreas

STANISHEV Sergei

Renew (8)

AUŠTREVIČIUS Petras

GROŠELJ Klemen

GUETTA Bernard

KYUCHYUK Ilhan

LOISEAU Nathalie

NART Javier

PAET Urmas

VAUTMANS Hilde

ID (7)

BERG Lars Patrick

BONFRISCO Anna

CECCARDI Susanna

MADISON Jaak

MARIANI Thierry

RIVIÈRE Jérôme

VILIMSKY Harald

Verts/ALE (7)

ALAMETSÄ Alviina

BÜTIKOFER Reinhard

RIBA I GINER Diana

STRIK Tineke

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

WAITZ Thomas

YENBOU Salima

ECR (6)

FOTYGA Anna

KARSKI Karol

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

TERTSCH Hermann

WASZCZYKOWSKI Witold Jan (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

WEIMERS Charlie

GUE/NGL (4)

GEORGIOU Giorgos

KOULOGLOU Stelios

PINEDA Manu

VILLANUEVA RUIZ Idoia

NI (3)

CASTALDO Fabio Massimo

GYÖNGYÖSI Márton

PAPADAKIS Kostas

C02 DEVE

Комисия по развитие

Comisión de Desarrollo

Výbor pro rozvoj

Udviklingsudvalget

Entwicklungsausschuss

Arengukomisjon

Επιτροπή Ανάπτυξης

Committee on Development

Commission du développement

An Coiste um Fhorbairt

Odbor za razvoj

Commissione per lo sviluppo

Attīstības komiteja

Vystymosi komitetas

Fejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Iżvilupp

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Komisja Rozwoju

Comissão do Desenvolvimento

Comisia pentru dezvoltare

Výbor pre rozvoj

Odbor za razvoj

Kehitysvaliokunta

Utskottet för utveckling

(26 jäsentä)   

Varsinaiset jäsenet   

PPE (6)

BENTELE Hildegard

HÖLVÉNYI György

JUKNEVIČIENĖ Rasa

MANDL Lukas

OCHOJSKA Janina

TOBÉ Tomas (puheenjohtaja)

S&D (5)

BULLMANN Udo

GONZÁLEZ Mónica Silvana

MAJORINO Pierfrancesco

NEUSER Norbert (toinen varapuheenjohtaja)

TARABELLA Marc

Renew (3)

CHABAUD Catherine

GOERENS Charles

ZACHAROPOULOU Chrysoula (kolmas varapuheenjohtaja)

ID (3)

BILDE Dominique

GANCIA Gianna

ZIMNIOK Bernhard

Verts/ALE (3)

HERZBERGER-FOFANA Pierrette (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

MARQUARDT Erik (neljäs varapuheenjohtaja)

RIVASI Michèle

ECR (2)

CZARNECKI Ryszard

KEMPA Beata

GUE/NGL (1)

URBÁN CRESPO Miguel

NI (1)

COMÍN I OLIVERES Antoni

C03 INTA

Комисия по международна търговия

Comisión de Comercio Internacional

Výbor pro mezinárodní obchod

Udvalget om International Handel

Ausschuss für internationalen Handel

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Committee on International Trade

Commission du commerce international

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Odbor za međunarodnu trgovinu

Commissione per il commercio internazionale

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Tarptautinės prekybos komitetas

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Commissie internationale handel

Komisja Handlu Międzynarodowego

Comissão do Comércio Internacional

Comisia pentru comerț internațional

Výbor pre medzinárodný obchod

Odbor za mednarodno trgovino

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Utskottet för internationell handel   

(43 jäsentä)   

Varsinaiset jäsenet   

PPE (11)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle (kolmas varapuheenjohtaja)

CASPARY Daniel

DANJEAN Arnaud

GYŐRI Enikő

HANSEN Christophe

HÜBNER Danuta Maria

MATO Gabriel

SALINI Massimiliano

SIMON Sven

WARBORN Jörgen

WINKLER Iuliu (toinen varapuheenjohtaja)

S&D (8)

ČÍŽ Miroslav

DANTI Nicola

DE CASTRO Paolo

GLUCKSMANN Raphaël

LANGE Bernd (puheenjohtaja)

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

TUDOSE Mihai

VAN BREMPT Kathleen

Renew (6)

ANDREWS Barry

CAÑAS Jordi

KARLSBRO Karin

RAFAELA Samira

SCHREINEMACHER Liesje

VEDRENNE Marie-Pierre (neljäs varapuheenjohtaja)

ID (5)

HAIDER Roman

JUVIN Herve

KRAH Maximilian

LANCINI Danilo Oscar

PIRBAKAS Maxette

Verts/ALE (4)

BRICMONT Saskia

CAVAZZINI Anna

GREGOROVÁ Markéta

HAUTALA Heidi

ECR (4)

BOURGEOIS Geert

FRAGKOS Emmanouil

TARCZYŃSKI Dominik

ZAHRADIL Jan (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (2)

MAUREL Emmanuel

SCHOLZ Helmut

NI (2)

BEGHIN Tiziana

PUIGDEMONT I CASAMAJÓ Carles

C04 BUDG

Комисия по бюджети

Comisión de Presupuestos

Rozpočtový výbor

Budgetudvalget

Haushaltsausschuss

Eelarvekomisjon

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Committee on Budgets

Commission des budgets

An Coiste um Buiséid

Odbor za proračune

Commissione per i bilanci

Budžeta komiteja

Biudžeto komitetas

Költségvetési Bizottság

Kumitat għall-Baġits

Begrotingscommissie

Komisja Budżetowa

Comissão dos Orçamentos

Comisia pentru bugete

Výbor pre rozpočet

Odbor za proračun

Budjettivaliokunta

Budgetutskottet

(41 jäsentä)   

Varsinaiset jäsenet   

PPE (11)

CHRISTOFOROU Lefteris

FERNANDES José Manuel

HERBST Niclas (neljäs varapuheenjohtaja)

HOHLMEIER Monika

LEWANDOWSKI Janusz (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

MUREŞAN Siegfried

NOVAKOV Andrey

OLBRYCHT Jan

RESSLER Karlo

WIELAND Rainer

WINZIG Angelika

S&D (7)

BIEDROŃ Robert

DE CASTRO Paolo

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GUALMINI Elisabetta

LARROUTUROU Pierre

MARQUES Margarida (kolmas varapuheenjohtaja)

UŠAKOVS Nils

Renew (6)

ARMAND Clotilde

CHASTEL Olivier (toinen varapuheenjohtaja)

HAYER Valerie

KÖRNER Moritz

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TORVALDS Nils

ID (4)

BONFRISCO Anna

GRANT Valentino

KUHS Joachim

LAPORTE Hélène

Verts/ALE (4)

ANDRESEN Rasmus

CORMAND David

GEESE Alexandra

GUERREIRO Francisco

ECR (3)

KUŹMIUK Zbigniew

RZOŃCA Bogdan

VAN OVERTVELDT Johan (puheenjohtaja)

GUE/NGL (2)

MODIG Silvia

PAPADIMOULIS Dimitrios

NI (2)

KOLAKUŠIĆ Mislav

LAGOS Ioannis

C05 CONT

Комисия по бюджетен контрол

Comisión de Control Presupuestario

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Budgetkontroludvalget

Haushaltskontrollausschuss

Eelarvekontrollikomisjon

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Committee on Budgetary Control

Commission du contrôle budgétaire

An Coiste um Rialú Buiséadach

Odbor za proračunski nadzor

Commissione per il controllo dei bilanci

Budžeta kontroles komiteja

Biudžeto kontrolės komitetas

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Commissie begrotingscontrole

Komisja Kontroli Budżetowej

Comissão do Controlo Orçamental

Comisia pentru control bugetar

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Odbor za proračunski nadzor

Talousarvion valvontavaliokunta

Budgetkontrollutskottet   

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

CHRISTOFOROU Lefteris

DEUTSCH Tamás (neljäs varapuheenjohtaja)

HOHLMEIER Monika (puheenjohtaja)

PIEPER Markus

SARVAMAA Petri

WINZIG Angelika

ZDECHOVSKÝ Tomáš

S&D (6)

CHINNICI Caterina (toinen varapuheenjohtaja)

CREȚU Corina

GARCÍA MUÑOZ Isabel (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

MANDA Claudiu

PENKOVA Tsvetelina

WOLTERS Lara

Renew (3)

CHASTEL Olivier

DLABAJOVÁ Martina (kolmas varapuheenjohtaja)

GHINEA Cristian

ID (3)

ADINOLFI Matteo

JALKH Jean-François

KUHS Joachim

Verts/ALE (3)

FREUND Daniel

RIVASI Michèle

SEMSROTT Nico

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard

FITTO Raffaele

LEGUTKO Ryszard Antoni

GUE/NGL (2)

FLANAGAN Luke Ming

OMARJEE Younous

NI (1)

PIGNEDOLI Sabrina

C06 ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Hospodářský a měnový výbor

Økonomi- og Valutaudvalget

Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Majandus- ja rahanduskomisjon

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Committee on Economic and Monetary Affairs

Commission des affaires économiques et monétaires

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Commissione per i problemi economici e monetari

Ekonomikas un monetārā komiteja

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Commissie economische en monetaire zaken

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Výbor pre hospodárske a menové veci

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Utskottet för ekonomi och valutafrågor   

(60 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (15)

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BERGER Stefan

FERBER Markus

FITZGERALD Frances

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GYŐRI Enikő

HÜBNER Danuta Maria

KARAS Othmar

KYRTSOS Georgios

MALDEIKIENĖ Aušra

MUREŞAN Siegfried

NIEDERMAYER Luděk (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

PEREIRA Lídia

PIETIKÄINEN Sirpa

VAIDERE Inese

S&D (13)

BELKA Marek

FERNÁNDEZ Jonás

HEINÄLUOMA Eero

LALUCQ Aurore

MARQUES Pedro

MAVRIDES Costas

MOLNÁR Csaba

REGNER Evelyn

SANT Alfred

SCHUSTER Joachim

SILVA PEREIRA Pedro

TANG Paul

TINAGLI Irene (puheenjohtaja)

Renew (7)

BOYER Gilles

EROGLU Engin

GARICANO Luis

KELLEHER Billy

KOVAŘÍK Ondřej

PÎSLARU Dragoş

YON-COURTIN Stéphanie (toinen varapuheenjohtaja)

ID (7)

BECK Gunnar

DONATO Francesca

GRANT Valentino

JUVIN Herve

MEUTHEN Jörg

RINALDI Antonio Maria

ZANNI Marco

Verts/ALE (6)

GIEGOLD Sven

GRUFFAT Claude

JAKELIŪNAS Stasys

LAMBERTS Philippe

PETER-HANSEN Kira Marie

URTASUN Ernest

ECR (5)

EPPINK Derk Jan (kolmas varapuheenjohtaja)

FITTO Raffaele

LEGUTKO Ryszard Antoni

VAN OVERTVELDT Johan

ZĪLE Roberts

GUE/NGL (3)

GUSMÃO José (neljäs varapuheenjohtaja)

PAPADIMOULIS Dimitrios

SCHIRDEWAN Martin

NI (2)

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PEDICINI Piernicola

C07 EMPL

Комисия по заетост и социални въпроси

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Committee on Employment and Social Affairs

Commission de l'emploi et des affaires sociales

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

(55 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (15)

BOCSKOR Andrea

CASA David

DUDA Jarosław

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FOURLAS Loucas

FRANSSEN Cindy

KANEV Radan

KÓSA Ádám

KYMPOUROPOULOS Stelios

LEXMANN Miriam

RADTKE Dennis

TOMAC Eugen

TOMC Romana

WALSH Maria

ZDECHOVSKÝ Tomáš (kolmas varapuheenjohtaja)

S&D (12)

ANGEL Marc

BISCHOFF Gabriele

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

BRGLEZ Milan

DOBREV Klára

DURÁ FERRANDIS Estrella

FRITZON Heléne

GUALMINI Elisabetta

HOMS GINEL Alicia

JONGERIUS Agnes

PIZARRO Manuel

VIND Marianne

Renew (6)

AL-SAHLANI Abir

BRUNET Sylvie

MAXOVÁ Radka

PÎSLARU Dragoş

SEMEDO Monica

TOOM Yana

ID (6)

BILDE Dominique

FEST Nicolaus

JAMET France

LIZZI Elena

REIL Guido

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (4)

LANGENSIEPEN Katrin (neljäs varapuheenjohtaja)

PETER-HANSEN Kira Marie

SATOURI Mounir

ŽDANOKA Tatjana

ECR (5)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia (puheenjohtaja)

GEUKING Helmut

RAFALSKA Elżbieta

SZYDŁO Beata

GUE/NGL (4)

CHAIBI Leila

DEMIREL Özlem

PEREIRA Sandra (toinen varapuheenjohtaja)

VILLUMSEN Nikolaj

NI (1)

RONDINELLI Daniela

      C08 ENVI      

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на хранитеComisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων      

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire      

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia      

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta      

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(81 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (19)

ARŁUKOWICZ Bartosz

BĂSESCU Traian

BERNHUBER Alexander

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

EVREN Agnès

JARUBAS Adam

KOPACZ Ewa

DE LANGE Esther

LIESE Peter

MARTUSCIELLO Fulvio

MAŽYLIS Liudas

MONTSERRAT Dolors

MOTREANU Dan-Ştefan

NOVAK Ljudmila

POLČÁK Stanislav

POLFJÄRD Jessica

SCHNEIDER Christine

TÓTH Edina

WIEZIK Michal

S&D (16)

ANDROULAKIS Nikos

BALT Marek Paweł

BEŇOVÁ Monika

BONAFÈ Simona

BURKHARDT Delara

CERDAS Sara

CHAHIM Mohammed

DALLI Miriam

GUTELAND Jytte

LÓPEZ Javi

LUENA César

MORETTI Alessandra

RÓNAI Sándor

SIDL Günther

VITANOV Petar

WÖLKEN Tiemo

Renew (11)

CANFIN Pascal (puheenjohtaja)

FEDERLEY Fredrick

GLÜCK Andreas

HOJSÍK Martin

HUITEMA Jan

RIES Frédérique

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

SØGAARD-LIDELL Linea

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

TORVALDS Nils

TRILLET-LENOIR Véronique

ID (9)

BALDASSARRE Simona

BEIGNEUX Aurelia

DREOSTO Marco

GRISET Catherine

HAKKARAINEN Teuvo

LIMMER Sylvia

MÉLIN Joëlle

REGIMENTI Luisa

SARDONE Silvia

Verts/ALE (8)

AUKEN Margrete

EICKHOUT Bas (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

HOLMGREN Pär

JADOT Yannick

METZ Tilly

NIINISTÖ Ville

O'SULLIVAN Grace

PAULUS Jutta

ECR (7)

BERLATO Sergio

FIOCCHI Pietro

KOPCIŃSKA Joanna

LEGUTKO Ryszard Antoni

ROOKEN Rob

VONDRA Alexandr

ZALEWSKA Anna

GUE/NGL (5)

BJÖRK Malin

HAZEKAMP Anja (neljäs varapuheenjohtaja)

KOKKALIS Petros

MODIG Silvia

WALLACE Mick

NI (3)

EVI Eleonora

KONSTANTINOU Athanasios

SINČIĆ Ivan Vilibor

C09 ITRE      

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Comisión de Industria, Investigación y Energía

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Committee on Industry, Research and Energy

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Commissie industrie, onderzoek en energie

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(78 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (19)

BELLAMY François-Xavier

BERENDSEN Tom

BUŞOI Cristian-Silviu (puheenjohtaja)

BUZEK Jerzy

CARVALHO Maria da Graça

DEL CASTILLO VERA Pilar

EHLER Christian

GYÜRK András

KELLY Seán

KUBILIUS Andrius

MAYDELL Eva

NIEBLER Angelika

PATRICIELLO Aldo

PIEPER Markus

SKYTTEDAL Sara

SPYRAKI Maria

TERRAS Riho

VIRKKUNEN Henna

WEISS Pernille

S&D (16)

CALENDA Carlo

CUTAJAR Josianne

FUGLSANG Niels

GÁLVEZ MUÑOZ Lina (neljäs varapuheenjohtaja)

GEIER Jens

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

HAJŠEL Robert

HRISTOV Ivo

JERKOVIĆ Romana

KAILI Eva

KOHUT Łukasz

KUMPULA-NATRI Miapetra

NICA Dan

PENKOVA Tsvetelina

TOIA Patrizia (kolmas varapuheenjohtaja)

ZORRINHO Carlos

Renew (10)

BEER Nicola

CSEH Katalin

DLABAJOVÁ Martina

FLEGO Valter

GAMON Claudia

GRUDLER Christophe

IJABS Ivars

MIHAYLOVA Iskra

PEKKARINEN Mauri

PETERSEN Morten (toinen varapuheenjohtaja)

ID (8)

BORCHIA Paolo

BUCHHEIT Markus

CAROPPO Andrea

MARIANI Thierry

MAYER Georg

MÉLIN Joëlle

RIVIÈRE Jérôme

TOVAGLIERI Isabella

Verts/ALE (8)

ALFONSI François

BLOSS Michael

BUCHNER Klaus

CUFFE Ciarán

HAHN Henrike

NIINISTÖ Ville

PEKSA Mikuláš

TOUSSAINT Marie

ECR (7)

KLOC Izabela-Helena

KRASNODĘBSKI Zdzisław (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ROOS Robert

STEGRUD Jessica

SZYDŁO Beata

TOBISZOWSKI Grzegorz

TOŠENOVSKÝ Evžen

GUE/NGL (4)

BOMPARD Manuel

BOTENGA Marc

MATIAS Marisa

REGO Sira

NI (3)

BUSCHMANN Martin

CORRAO Ignazio

PONSATÍ OBIOLS Clara

C10 IMCO      

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(45 jäsenet)

Varsinaiset jäsenet

PPE (12)

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

CLUNE Deirdre

KOKALARI Arba

KOVATCHEV Andrey

MANDERS Antonius

MOTREANU Dan-Ştefan

PEETERS Kris

SCHWAB Andreas

SOKOL Tomislav

ŠTEFANEC Ivan

THUN UND HOHENSTEIN Róża (kolmas varapuheenjohtaja)

WALSMANN Marion

S&D (9)

AGIUS SALIBA Alex

BENIFEI Brando

BORZAN Biljana

GEBHARDT Evelyne

GRAPINI Maria (toinen varapuheenjohtaja)

LEITÃO MARQUES Maria Manuel (neljäs varapuheenjohtaja)

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLER Leszek

SCHALDEMOSE Christel

Renew (6)

ANSIP Andrus

BOTOŞ Vlad-Marius

CHARANZOVÁ Dita

GOZI Sandro

HAHN Svenja

LØKKEGAARD Morten

ID (5)

BASSO Alessandra

BLAŠKO Hynek

BUCHHEIT Markus

JORON Virginie

LACAPELLE Jean-Lin

Verts/ALE (5)

CORMAND David

DE SUTTER Petra (puheenjohtaja)

GEESE Alexandra

KOLAJA Marcel

VAN SPARRENTAK Kim

ECR (4)

BIELAN Adam

FIDANZA Carlo

JURZYCA Eugen

MAZUREK Beata

GUE/NGL (2)

KONEČNÁ Kateřina

PELLETIER Anne-Sophie

NI (2)

RADAČOVSKÝ Miroslav

ZULLO Marco

C11 TRAN      

Комисия по транспорт и туризъм

Comisión de Transportes y Turismo

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Transport- og Turismeudvalget

Ausschuss für Verkehr und Tourismus

Transpordi- ja turismikomisjon

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Committee on Transport and Tourism

Commission des transports et du tourisme

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Odbor za promet i turizam

Commissione per i trasporti e il turismo

Transporta un tūrisma komiteja

Transporto ir turizmo komitetas

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Commissie vervoer en toerisme

Komisja Transportu i Turystyki

Comissão dos Transportes e do Turismo

Comisia pentru transport și turism

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Odbor za promet in turizem

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Utskottet för transport och turism

(49 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (13)

ADAMOWICZ Magdalena

DELI Andor

FALCĂ Gheorghe

GIESEKE Jens

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

LUTGEN Benoît

MARINESCU Marian-Jean

MILAZZO Giuseppe

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

SALINI Massimiliano

SCHULZE Sven (toinen varapuheenjohtaja)

THALER Barbara

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

S&D (10)

AMERIKS Andris (kolmas varapuheenjohtaja)

DANIELSSON Johan

ERTUG Ismail

FERRANDINO Giuseppe

GARCÍA MUÑOZ Isabel

LIBERADZKI Bogusław

PLUMB Rovana

TAX Vera

UJHELYI István (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

VITANOV Petar

Renew (6)

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BILBAO BARANDICA Izaskun

GADE Søren

NAGTEGAAL Caroline

OETJEN Jan-Christoph (neljäs varapuheenjohtaja)

RIQUET Dominique

ID (5)

CAMPOMENOSI Marco

CASANOVA Massimo

LECHANTEUX Julie

OLIVIER Philippe

VUOLO Lucia

Verts/ALE (5)

CUFFE Ciarán

DALUNDE Jakop G.

DELLI Karima (puheenjohtaja)

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

METZ Tilly

ECR (4)

LUNDGREN Peter

PORĘBA Tomasz Piotr

ZĪLE Roberts

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (3)

FERREIRA João

KONEČNÁ Kateřina

KOUNTOURA Elena

NI (2)

D'AMATO Rosa

FURORE Mario

C12 REGI      

Комисия по регионално развитие

Comisión de Desarrollo Regional

Výbor pro regionální rozvoj

Regionaludviklingsudvalget

Ausschuss für regionale Entwicklung

Regionaalarengukomisjon

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Committee on Regional Development

Commission du développement régional

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

Odbor za regionalni razvoj

Commissione per lo sviluppo regionale

Reģionālās attīstības komiteja

Regioninės plėtros komitetas

Regionális Fejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Commissie regionale ontwikkeling

Komisja Rozwoju Regionalnego

Comissão do Desenvolvimento Regional

Comisia pentru dezvoltare regională

Výbor pre regionálny rozvoj

Odbor za regionalni razvoj

Aluekehitysvaliokunta

Utskottet för regional utveckling

(43 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet   

PPE (11)

ARIMONT Pascal

BENJUMEA BENJUMEA Isabel (neljäs varapuheenjohtaja)

BERENDSEN Tom

BOGOVIČ Franc

DEUTSCH Tamás

DOLESCHAL Christian

HAVA Mircea-Gheorghe

HETMAN Krzysztof (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

JAHR Peter

KEFALOGIANNIS Manolis

NOVAKOV Andrey

S&D (9)

BENEA Adrian-Dragoş (kolmas varapuheenjohtaja)

BERGKVIST Erik

COZZOLINO Andrea

CREȚU Corina

KREHL Constanze

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MARQUES Pedro

MEBAREK Nora

PENKOVA Tsvetelina

Renew (5)

BIJOUX Stéphane

GHINEA Cristian (toinen varapuheenjohtaja)

KNOTEK Ondřej

SOLÍS PÉREZ Susana

USPASKICH Viktor

ID (5)

ANDROUËT Mathilde

DONATO Francesca

PANZA Alessandro

ROUGÉ André

SOFO Vincenzo

Verts/ALE (4)

ALFONSI François

NIENAß Niklas

ROOSE Caroline

VANA Monika

ECR (4)

FITTO Raffaele

KRUK Elżbieta

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

TOMAŠEVSKI Valdemar

GUE/NGL (2)

MICHELS Martina

OMARJEE Younous (puheenjohtaja)

NI (2)

D'AMATO Rosa

GEMMA Chiara

C13 AGRI      

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Committee on Agriculture and Rural Development

Commission de l'agriculture et du développement rural

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

(48 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (13)

AMARO Álvaro

BUDA Daniel (toinen varapuheenjohtaja)

DE MEO Salvatore

DORFMANN Herbert

KALINOWSKI Jarosław

LINS Norbert (puheenjohtaja)

MCGUINNESS Mairead

MORTLER Marlene

SANDER Anne

SARVAMAA Petri

SCHMIEDTBAUER Simone

SCHREIJER-PIERIK Annie

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (10)

AGUILERA Clara

ANDRIEU Eric

ARA-KOVÁCS Attila

AVRAM Carmen

BENEA Adrian-Dragoş

CARVALHAIS Isabel

DE CASTRO Paolo

NOICHL Maria

OLEKAS Juozas

PICIERNO Pina

Renew (7)

ALIEVA-VELI Atidzhe

CHRISTENSEN Asger

CIOLOŞ Dacian

DECERLE Jérémy

HLAVÁČEK Martin

KATAINEN Elsi (neljäs varapuheenjohtaja)

MÜLLER Ulrike

ID (5)

BIZZOTTO Mara

CIOCCA Angelo

DAVID Ivan

LEBRETON Gilles

PIRBAKAS Maxette

Verts/ALE (5)

BITEAU Benoît

GUERREIRO Francisco (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

HÄUSLING Martin

ROPĖ Bronis

WIENER Sarah

ECR (4)

AGUILAR Mazaly (kolmas varapuheenjohtaja)

JURGIEL Krzysztof

RUISSEN Bert-Jan

VRECIONOVÁ Veronika

GUE/NGL (3)

CARTHY Matt

FLANAGAN Luke Ming

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

NI (1)

GIARRUSSO Dino

C14 PECH      

Комисия по рибно стопанство

Comisión de Pesca

Výbor pro rybolov

Fiskeriudvalget

Fischereiausschuss

Kalanduskomisjon

Επιτροπή Αλιείας

Committee on Fisheries

Commission de la pêche

An Coiste um Iascach

Odbor za ribarstvo

Commissione per la pesca

Zivsaimniecības komiteja

Žuvininkystės komitetas

Halászati Bizottság

Kumitat għas-Sajd

Commissie visserij

Komisja Rybołówstwa

Comissão das Pescas

Comisia pentru pescuit

Výbor pre rybárstvo

Odbor za ribištvo

Kalatalousvaliokunta

Fiskeriutskottet

(28 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet   

PPE (7)

BELLAMY François-Xavier

VAN DALEN Peter (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

HERBST Niclas

MILLÁN MON Francisco José

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia (neljäs varapuheenjohtaja)

SCHREIJER-PIERIK Annie

ZAGORAKIS Theodoros

S&D (6)

AGUILERA Clara

BARTOLO Pietro

CARVALHAIS Isabel

FERRANDINO Giuseppe (kolmas varapuheenjohtaja)

MATIĆ Predrag Fred

PIZARRO Manuel

Renew (3)

BILBAO BARANDICA Izaskun

GADE Søren (toinen varapuheenjohtaja)

KARLESKIND Pierre

ID (3)

CASANOVA Massimo

CONTE Rosanna

JAMET France

Verts/ALE (3)

GUERREIRO Francisco

O'SULLIVAN Grace

ROOSE Caroline

ECR (2)

RUISSEN Bert-Jan

TOMAŠIĆ Ruža

GUE/NGL (2)

FERREIRA João

HAZEKAMP Anja

NI (1)

D'AMATO Rosa

C15 CULT      

Комисия по култура и образование

Comisión de Cultura y Educación

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ausschuss für Kultur und Bildung

Kultuuri- ja hariduskomisjon

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Committee on Culture and Education

Commission de la culture et de l'éducation

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

Odbor za kulturu i obrazovanje

Commissione per la cultura e l'istruzione

Kultūras un izglītības komiteja

Kultūros ir švietimo komitetas

Kulturális és Oktatási Bizottság

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

Commissie cultuur en onderwijs

Komisja Kultury i Edukacji

Comissão da Cultura e da Educação

Comisia pentru cultură și educație

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Odbor za kulturo in izobraževanje

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Utskottet för kultur och utbildning

(31 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (8)

ADEMOV Asim

BOCSKOR Andrea (neljäs varapuheenjohtaja)

FRANKOWSKI Tomasz

POLLÁK Peter

ŠOJDROVÁ Michaela

VERHEYEN Sabine (puheenjohtaja)

ZAGORAKIS Theodoros

ZVER Milan

S&D (7)

HEIDE Hannes

KAMMEREVERT Petra

MATIĆ Predrag Fred

NEGRESCU Victor

ROS SEMPERE Marcos

RUIZ DEVESA Domènec

SMERIGLIO Massimiliano

Renew (4)

BOTOŞ Vlad-Marius

CICUREL Ilana

FARRENG Laurence

JOVEVA Irena

ID (3)

ANDERSON Christine

COLLARD Gilbert

DA RE Gianantonio

Verts/ALE (3)

FRANZ Romeo (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

NIENAß Niklas

YENBOU Salima

ECR (3)

LEGUTKO Ryszard Antoni

MELBĀRDE Dace (toinen varapuheenjohtaja)

SLABAKOV Andrey

GUE/NGL (2)

GEORGOULIS Alexis

KIZILYÜREK Niyazi

NI (1)

ADINOLFI Isabella

C16 JURI      

Комисия по правни въпроси

Comisión de Asuntos Jurídicos

Výbor pro právní záležitosti

Retsudvalget

Rechtsausschuss

Õiguskomisjon

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Committee on Legal Affairs

Commission des affaires juridiques

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Odbor za pravna pitanja

Commissione giuridica

Juridiskā komiteja

Teisės reikalų komitetas

Jogi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Commissie juridische zaken

Komisja Prawna

Comissão dos Assuntos Jurídicos

Comisia pentru afaceri juridice

Výbor pre právne veci

Odbor za pravne zadeve

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Utskottet för rättsliga frågor

(25 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

DIDIER Geoffroy

GONZÁLEZ PONS Esteban

POSPÍŠIL Jiří

SZÁJER József

VOSS Axel

WALSMANN Marion (toinen varapuheenjohtaja)

ZARZALEJOS Javier

S&D (5)

GARCÍA DEL BLANCO Ibán (kolmas varapuheenjohtaja)

ROBERTI Franco

ROS SEMPERE Marcos

WÖLKEN Tiemo

WOLTERS Lara

Renew (4)

MELCHIOR Karen

SCHREINEMACHER Liesje

SÉJOURNÉ Stéphane

VÁZQUEZ LÁZARA Adrián

ID (3)

BECK Gunnar

GARRAUD Jean-Paul

LEBRETON Gilles

Verts/ALE (2)

LAGODINSKY Sergey (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

TOUSSAINT Marie

ECR (2)

DZHAMBAZKI Angel

STANCANELLI Raffaele (neljäs varapuheenjohtaja)

GUE/NGL (1)

AUBRY Manon

NI (1)

KOLAKUŠIĆ Mislav

C17 LIBE      

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

(68 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet   

PPE (16)

BILČÍK Vladimír

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

DÜPONT Lena

HALICKI Andrzej

HIDVÉGHI Balázs

LENAERS Jeroen

MANDL Lukas

MELO Nuno

METSOLA Roberta

MORANO Nadine

RADEV Emil (neljäs varapuheenjohtaja)

RANGEL Paulo

SEEKATZ Ralf

TOBÉ Tomas

ZARZALEJOS Javier

S&D (13)

BARLEY Katarina

BARTOLO Pietro (toinen varapuheenjohtaja)

CHINNICI Caterina

GUILLAUME Sylvie

INCIR Evin

KALJURAND Marina

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (puheenjohtaja)

MORENO SÁNCHEZ Javier

SIPPEL Birgit

SPUREK Sylwia

TERHEŞ Cristian

VOLLATH Bettina

YONCHEVA Elena

Renew (9)

AZMANI Malik

DONÁTH Anna Júlia

IN 'T VELD Sophia

KELLER Fabienne

KÖRNER Moritz

PAGAZAURTUNDÚA Maite (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ŠIMEČKA Michal

STRUGARIU Ramona

TUDORACHE Dragoş

ID (7)

BAY Nicolas

FEST Nicolaus

GARRAUD Jean-Paul

KOFOD Peter

SARDONE Silvia

TARDINO Annalisa

VANDENDRIESSCHE Tom

Verts/ALE (7)

BREYER Patrick

BRICMONT Saskia

CARÊME Damien

KUHNKE Alice

REINTKE Terry

RIBA I GINER Diana

STRIK Tineke

ECR (6)

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUXADÉ VILLALBA Jorge

JAKI Patryk

KANKO Assita

PROCACCINI Nicola

WIŚNIEWSKA Jadwiga

GUE/NGL (4)

ARVANITIS Konstantinos

BARRENA ARZA Pernando

DALY Clare

ERNST Cornelia

NI (3)

FERRARA Laura

SONNEBORN Martin

UHRÍK Milan

C18 AFCO      

Комисия по конституционни въпроси

Comisión de Asuntos Constitucionales

Výbor pro ústavní záležitosti

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ausschuss für konstitutionelle Fragen

Põhiseaduskomisjon

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

Committee on Constitutional Affairs

Commission des affaires constitutionnelles

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Odbor za ustavna pitanja

Commissione per gli affari costituzionali

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Konstitucinių reikalų komitetas

Alkotmányügyi Bizottság

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Commissie constitutionele zaken

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Comisia pentru afaceri constituționale

Výbor pre ústavné veci

Odbor za ustavne zadeve

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Utskottet för konstitutionella frågor

(28 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

GONZÁLEZ PONS Esteban

HORTEFEUX Brice

RANGEL Paulo

TAJANI Antonio (puheenjohtaja)

TRÓCSÁNYI László

VINCZE Loránt

WIELAND Rainer

S&D (6)

BISCHOFF Gabriele (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

GRAPINI Maria

PISAPIA Giuliano (kolmas varapuheenjohtaja)

RUIZ DEVESA Domènec

SILVA PEREIRA Pedro

Renew (4)

DURAND Pascal

GOERENS Charles (toinen varapuheenjohtaja)

GOZI Sandro

VERHOFSTADT Guy

ID (3)

ANNEMANS Gerolf

HUHTASAARI Laura

RINALDI Antonio Maria

Verts/ALE (3)

BOESELAGER Damian

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

FREUND Daniel

ECR (2)

BOURGEOIS Geert

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

GUE/NGL (2)

CHAIBI Leila

SCHOLZ Helmut

NI (1)

CASTALDO Fabio Massimo

C19 FEMM      

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Committee on Women's Rights and Gender Equality

Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne

Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

(35 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (9)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FITZGERALD Frances

FRANSSEN Cindy

JÁRÓKA Lívia

KOKALARI Arba

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

PIETIKÄINEN Sirpa

SCHNEIDER Christine

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet (kolmas varapuheenjohtaja)

S&D (7)

BIEDROŃ Robert (neljäs varapuheenjohtaja)

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

FRITZON Heléne

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

NOICHL Maria

PICIERNO Pina

REGNER Evelyn (puheenjohtaja)

Renew (4)

MELCHIOR Karen

RAFAELA Samira

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

TOLLERET Irène

ID (4)

ANDERSON Christine

BALDASSARRE Simona

BRUNA Annika

TOVAGLIERI Isabella

Verts/ALE (4)

DELBOS-CORFIELD Gwendoline (toinen varapuheenjohtaja)

KUHNKE Alice

RIBA I GINER Diana

URTASUN Ernest

ECR (3)

DE LA PISA CARRIÓN Margarita

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

STEGRUD Jessica

GUE/NGL (2)

PEREIRA Sandra

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

NI (1)

ZULLO Marco

C20 PETI      

Комисия по петиции

Comisión de Peticiones

Petiční výbor

Udvalget for Andragender

Petitionsausschuss

Petitsioonikomisjon

Επιτροπή Αναφορών

Committee on Petitions

Commission des pétitions

An Coiste um Achainíocha

Odbor za predstavke

Commissione per le petizioni

Lūgumrakstu komiteja

Peticijų komitetas

Petíciós Bizottság

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Commissie verzoekschriften

Komisja Petycji

Comissão das Petições

Comisia pentru petiții

Výbor pre petície

Odbor za peticije

Vetoomusvaliokunta

Utskottet för framställningar

(35 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (9)

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

BERNHUBER Alexander

EVREN Agnès

FALCĂ Gheorghe

JAHR Peter

KANEV Radan

MONTSERRAT Dolors (puheenjohtaja)

RADEV Emil

VINCZE Loránt

S&D (6)

AGIUS SALIBA Alex

AMERIKS Andris

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina (neljäs varapuheenjohtaja)

SANT Alfred

SMERIGLIO Massimiliano

TERHEŞ Cristian

Renew (4)

MÜLLER Ulrike

RIES Frédérique

TOOM Yana (toinen varapuheenjohtaja)

VEDRENNE Marie-Pierre

ID (4)

BARDELLA Jordan

BUCHHEIT Markus

GANCIA Gianna

ZAMBELLI Stefania

Verts/ALE (3)

AUKEN Margrete

WAITZ Thomas

ŽDANOKA Tatjana (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard (kolmas varapuheenjohtaja)

FRAGKOS Emmanouil

ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2)

GEORGOULIS Alexis

REGO Sira

NI (2)

EVI Eleonora

FURORE Mario

SC01A DROI      

Подкомисия по правата на човека

Subcomisión de Derechos Humanos

Podvýbor pro lidská práva

Underudvalget om Menneskerettigheder

Unterausschuss Menschenrechte

Inimõiguste allkomisjon

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Subcommittee on Human Rights

Sous-commission "droits de l'homme"

An Fochoiste um Chearta an Duine

Pododbor za ljudska prava

Sottocommissione per i diritti dell'uomo

Cilvēktiesību apakškomiteja

Žmogaus teisių pakomitetis

Emberi Jogi Albizottság

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem

Subcommissie mensenrechten

Podkomisja Praw Człowieka

Subcomissão dos Direitos do Homem

Subcomisia pentru drepturile omului

Podvýbor pre ľudské práva

Pododbor za človekove pravice

Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Underutskottet för mänskliga rättigheter

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

VAN DALEN Peter

GÁL Kinga

HÖLVÉNYI György

LEGA David

LÓPEZ GIL Leopoldo

TOMAC Eugen

WISELER-LIMA Isabel

S&D (6)

ARENA Maria (puheenjohtaja)

COZZOLINO Andrea

GLUCKSMANN Raphaël (neljäs varapuheenjohtaja)

KÖSTER Dietmar

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SANTOS Isabel

Renew (2)

GOERENS Charles

GUETTA Bernard

ID (3)

BERG Lars Patrick

DE MAN Filip

MARIANI Thierry

Verts/ALE (3)

HAUTALA Heidi

NEUMANN Hannah (toinen varapuheenjohtaja)

RIBA I GINER Diana

ECR (3)

CZARNECKI Ryszard

KANKO Assita

KARSKI Karol

GUE/NGL (2)

MATIAS Marisa

URBÁN CRESPO Miguel

NI (1)

PAPADAKIS Kostas

SC01B SEDE      

Подкомисия по сигурност и отбрана

Subcomisión de Seguridad y Defensa

Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar

Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Subcommittee on Security and Defence

Sous-commission "sécurité et défense"

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint

Pododbor za sigurnost i obranu

Sottocommissione per la sicurezza e la difesa

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Saugumo ir gynybos pakomitetis

Biztonság- és Védelempolitikai Albizottság

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Subcommissie veiligheid en defensie

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Subcomissão da Segurança e da Defesa

Subcomisia pentru securitate și apărare

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Pododbor za varnost in obrambo

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Underutskottet för säkerhet och försvar

(30 jäsentä)

Varsinaiset jäsenet

PPE (7)

BĂSESCU Traian

DANJEAN Arnaud

GÁL Kinga (toinen varapuheenjohtaja)

MANDL Lukas (neljäs varapuheenjohtaja)

MEIMARAKIS Vangelis

PEETERS Kris

SIKORSKI Radosław

S&D (6)

ANDROULAKIS Nikos (ensimmäinen varapuheenjohtaja)

ARA-KOVÁCS Attila

LÓPEZ Javi

MANDA Claudiu

MIKSER Sven

YONCHEVA Elena

Renew (4)

AUŠTREVIČIUS Petras

LOISEAU Nathalie (puheenjohtaja)

NART Javier

PAET Urmas

ID (3)

BERG Lars Patrick

BLAŠKO Hynek

RIVIÈRE Jérôme

Verts/ALE (3)

BUCHNER Klaus

NEUMANN Hannah

SATOURI Mounir

ECR (3)

FOTYGA Anna

VONDRA Alexandr

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

GUE/NGL (2)

DEMIREL Özlem (kolmas varapuheenjohtaja)

WALLACE Mick

NI (1)

CASTALDO Fabio Massimo

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö