Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Вторник, 11 февруари 2020 г. - Страсбург

2. Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Peter Kofod, от името на групата ID, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, и Christophe Hansen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Александър Александров Йорданов и Robert Hajšel.

Изказа се Michel Barnier (ръководител на Работната група за отношенията с Обединеното кралство).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказа се Nikolina Brnjac.

Предложението за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 12.2.2020 г.

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност