Показалец 
Протокол
XML 143kPDF 262kWORD 77k
Вторник, 11 февруари 2020 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (разискване)
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам *** - Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам *** - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция) (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Съобщение на председателството
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г. (разискване)
 9.Нарушение на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела - незаконно влизане на територията на държава - членка на ЕС, на включено в списъка със санкции лице (разискване)
 10.План на САЩ за Близкия изток: отговор на ЕС в съответствие с международното право (разискване)
 11.Настоящото положение със сигурността в Сирия (разискване)
 12.Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка (разискване)
 13.Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа (разискване)
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Продължаващата заплаха за върховенството на закона в Полша (разискване)
 16.Състав на Парламента
 17.Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС (разискване)
 18.Одобряване на протокола от настоящото заседание
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.06 ч.


2. Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Ursula von der Leyen (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Nathalie Loiseau, от името на групата Renew, Peter Kofod, от името на групата ID, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, и Christophe Hansen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Klára DOBREV
Заместник-председател

Изказаха се Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Александър Александров Йорданов и Robert Hajšel.

Изказа се Michel Barnier (ръководител на Работната група за отношенията с Обединеното кралство).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказа се Nikolina Brnjac.

Предложението за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъде обявено по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.9 от протокола от 12.2.2020 г.


3. Състав на комисиите и делегациите

Председателят е получил от групата S&D следното решение за изменение на състава на комисиите и делегациите:

комисия ENVI: Tudor Ciuhodaru на мястото на Rovana Plumb

Това решение влиза в сила днес.


4. Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам *** - Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам *** - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция) (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам [2018/0356M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [2018/0358M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois представи препоръките и докладите.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се Isabel Wiseler-Lima (докладчик по становището на комисията AFET), Tomas Tobé (докладчик по становището на комисията DEVE), Pietro Bartolo (докладчик по становището на комисията РECH), Iuliu Winkler, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Karin Karlsbro, от името на групата Renew, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ID, Saskia Bricmont, от името на групата Verts/ALE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele и Lídia Pereira.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca и Helmut Scholz.

Изказаха се Phil Hogan и Geert Bourgeois.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 12.2.2020 г, точка 11.2 от протокола от 12.2.2020 г, точка 11.3 от протокола от 12.2.2020 г и точка 11.4 от протокола от 12.2.2020 г.

(Заседанието беше прекъснато в 12.41 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

5. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.07 ч.


6. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че е решил, въз основа на член 176, параграф 1 от Правилника за дейността, да наложи санкция на Ioannis Lagos заради нарушаването на реда по време на заседанието на 29 януари 2020 г. чрез използване на обиден език и излагането и символичното разкъсване на хартия, символизираща национално знаме.

Санкцията се състои от загуба на дневни надбавки в продължение на седем дни и от временно прекъсване на участието на члена на ЕП в дейностите на Европейския парламент и неговите органи в продължение на четири последователни дни, считано от 11 февруари 2020 г.

Решението е било съобщено днес на засегнатото лице, което може да внесе възражение срещу него пред Бюрото в съответствие с Правилника за дейността.


7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


8. Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г. (разискване)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2018 г. [2019/2129(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides представи доклада.

Изказаха се Christine Lagarde (председател на Европейската централна банка) и Valdis Dombrovskis (изпълнителен заместник-председател на Комисията).

Изказа се Markus Ferber, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се Jonás Fernández, от името на групата S&D, Luis Garicano, от името на групата Renew, Gunnar Beck, от името на групата ID, Stasys Jakeliūnas, от името на групата Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang и Agnès Evren.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly и Domènec Ruiz Devesa.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde и Costas Mavrides.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 12.2.2020 г.


9. Нарушение на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела - незаконно влизане на територията на държава - членка на ЕС, на включено в списъка със санкции лице (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Нарушение на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела - незаконно влизане на територията на държава - членка на ЕС, на включено в списъка със санкции лице (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Dolors Montserrat, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mick Wallace (председателят призовава последния да спазва реда заради използвания от него език), Jordi Cañas, от името на групата Renew, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ibán García Del Blanco, и Javi López, който отказа също така въпрос „синя карта“ от Hermann Tertsch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego и Clare Daly.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


10. План на САЩ за Близкия изток: отговор на ЕС в съответствие с международното право (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: План на САЩ за Близкия изток: отговор на ЕС в съответствие с международното право (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Anna-Michelle Asimakopoulou, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Anna Bonfrisco, от името на групата ID, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Charlie Weimers, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig и Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


11. Настоящото положение със сигурността в Сирия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Настоящото положение със сигурността в Сирия (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mick Wallace, Tonino Picula и Raphaël Glucksmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace и Clare Daly.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.


12. Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000007/2020, зададен от Tomas Tobé, от името на комисията DEVE, към Комисията: Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка (B9-0006/2020)

Tomas Tobé разви въпроса.

Jutta Urpilainen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Hildegard Bentele, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата Renew, Dominique Bilde, от името на групата ID, Pierrette Herzberger-Fofana, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia и Samira Rafaela.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly и Krzysztof Hetman.

Изказа се Jutta Urpilainen.

Разискването приключи.


13. Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Věra Jourová (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се Roberta Metsola, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата Renew, Filip De Man, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, независим член на ЕП, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari и Асим Адемов.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Илхан Кючюк, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira и Vlad-Marius Botoş.

Изказаха се Věra Jourová и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.


14. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ECON: Ralf Seekatz

комисия ENVI: Christian Doleschal

комисия ITRE: Hildegard Bentele

комисия LIBE: Lívia Járóka

подкомисия SEDE: Michael Gahler

Тези решения влизат в сила днес.


15. Продължаващата заплаха за върховенството на закона в Полша (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Продължаващата заплаха за върховенството на закона в Полша (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказа се Roberta Metsola, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Michal Šimečka, от името на групата Renew, Hynek Blaško, от името на групата ID, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Beata Szydło, от името на групата ECR, Konstantinos Arvanitis, от името на групата GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Patryk Jaki, Ramona Strugariu, отказа също така въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Zalewska, Jiří Pospíšil и Radosław Sikorski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah и Ruža Tomašić.

Изказаха се Didier Reynders (член на Комисията) и Nikolina Brnjac.

Разискването приключи.


16. Състав на Парламента

В съответствие с решението на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. и вследствие на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. компетентните органи на Нидерландия съобщиха за избирането на Bart Groothuis, Dorein Rookmaker и Marcel De Graaff за членове на Европейския парламент, считано от 1 февруари 2020 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, тези депутати заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


17. Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор O-000010/2020, зададен от Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Съвета: Защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци (B9-0003/2020)

Въпрос с искане за устен отговор O-000011/2020, зададен от Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: Защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák разви въпросите.

Nikolina Brnjac (действащ председател на Съвета) и Stella Kyriakides (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се Liudas Mažylis, от името на групата PPE, Sylwia Spurek, от името на групата S&D, Martin Hojsík, от името на групата Renew, Marco Dreosto, от името на групата ID, Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak и Isabella Adinolfi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil и Petras Auštrevičius.

Изказаха се Stella Kyriakides и Nikolina Brnjac.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, относно защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.11 от протокола от 12.2.2020 г.


18. Одобряване на протокола от настоящото заседание

В съответствие с член 202, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следобедната част на следващото заседание.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 647.408/OJME).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.47 ч.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Ковачев Андрей, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Майдел Ева, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Михайлова Искра, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Радев Емил, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Йончева Елена, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност