Seznam 
Zápis
XML 129kPDF 244kWORD 73k
Úterý, 11. února 2020 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (rozprava)
 3.Členství ve výborech a v delegacích
 4.Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem *** – Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení) – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem *** – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení) (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Sdělení předsednictví
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018 (rozprava)
 9.Porušení rozhodnutí Rady 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele – neoprávněný vstup osoby uvedené na sankčním seznamu na území členského státu EU (rozprava)
 10.Plán USA pro Blízký východ: reakce EU v souladu s mezinárodním právem (rozprava)
 11.Současná bezpečnostní situace v Sýrii (rozprava)
 12.Nová komplexní strategie EU-Afrika (rozprava)
 13.Boj proti antisemitismu, rasismu a nenávisti v Evropě (rozprava)
 14.Členství ve výborech a v delegacích
 15.Současné ohrožení právního státu v Polsku (rozprava)
 16.Složení Parlamentu
 17.Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU (rozprava)
 18.Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:06.


2. Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Ursula von der Leyen (předsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Nathalie Loiseau za skupinu Renew, Peter Kofod za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, a Christophe Hansen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

Vystoupili: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters a Francisco José Millán Mon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov a Robert Hajšel.

Vystoupil Michel Barnier (vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím).

PŘEDSEDNICTVÍ: Katarina BARLEY
místopředsedkyně

Vystoupila Nikolina Brnjac.

Návrh usnesení, který byl předložen podle čl. 132 odst. 2 jednacího řádu, bude oznámen později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.9 zápisu ze dne 12.2.2020.


3. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D toto rozhodnutí, kterým se mění složení výborů a delegací:

výbor ENVI: Tudor Ciuhodaru, kterým je nahrazena Rovana Plumb

Toto rozhodnutí nabývá účinnost dnešním dnem.


4. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem *** – Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení)Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem *** – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou [06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou [2018/0356M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [2018/0358M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois uvedl doporučení a zprávy.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Isabel Wiseler-Lima (zpravodajka výboru AFET), Tomas Tobé (zpravodaj výboru DEVE), Pietro Bartolo (zpravodaj výboru PECH), Iuliu Winkler za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Karin Karlsbro za skupinu Renew, Danilo Oscar Lancini za skupinu ID, Saskia Bricmont za skupinu Verts/ALE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Emmanuel Maurel za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezařazená poslankyně, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele a Lídia Pereira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca a Helmut Scholz.

Vystoupili: Phil Hogan a Geert Bourgeois.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 12.2.2020, bod 11.2 zápisu ze dne 12.2.2020, bod 11.3 zápisu ze dne 12.2.2020 a bod 11.4 zápisu ze dne 12.2.2020.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:41.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:07.


6. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že se v souladu s čl. 176 odst. 1 jednacího řádu rozhodl uložit sankci Ioannisi Lagosovi za to, že narušil průběh denního zasedání konaného dne 29. ledna 2020 urážlivým projevem a vystavením, jakož i roztrháním papíru symbolizujícího státní vlajku.

Sankce má formu ztráty nároku na příspěvek na pobyt na dobu sedmi dní a dočasného pozastavení účasti poslance na činnosti Parlamentu a jeho orgánů na dobu čtyř po sobě následujících dní počínaje dnem 11. února 2020.

Dotčený poslanec byl o tomto rozhodnutí, proti kterému může v souladu s jednacím řádem podat vnitřní odvolání k předsednictvu, informován dnešního dne.


7. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


8. Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018 [2019/2129(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides uvedl zprávu.

Vystoupili: Christine Lagarde (prezidentka Evropské centrální banky) a Valdis Dombrovskis (výkonný místopředseda Komise).

Vystoupil Markus Ferber za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Jonás Fernández za skupinu S&D, Luis Garicano za skupinu Renew, Gunnar Beck za skupinu ID, Stasys Jakeliūnas za skupinu Verts/ALE, Johan Van Overtveldt za skupinu ECR, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Márton Gyöngyösi – nezařazený poslanec, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang a Agnès Evren.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly a Domènec Ruiz Devesa.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde a Costas Mavrides.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.10 zápisu ze dne 12.2.2020.


9. Porušení rozhodnutí Rady 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele – neoprávněný vstup osoby uvedené na sankčním seznamu na území členského státu EU (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Porušení rozhodnutí Rady 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele – neoprávněný vstup osoby uvedené na sankčním seznamu na území členského státu EU (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Dolors Montserrat za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Mick Wallace (předsedající poslance napomenul v souvislosti s jeho způsobem vyjadřování), Jordi Cañas za skupinu Renew, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Hermann Tertsch za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ibán García Del Blanco, a Javi López, který rovněž odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Hermann Tertsch.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego a Clare Daly.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


10. Plán USA pro Blízký východ: reakce EU v souladu s mezinárodním právem (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Plán USA pro Blízký východ: reakce EU v souladu s mezinárodním právem (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

Vystoupili: Anna-Michelle Asimakopoulou za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Anna Bonfrisco za skupinu ID, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Charlie Weimers za skupinu ECR, Manu Pineda za skupinu GUE/NGL, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


11. Současná bezpečnostní situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Současná bezpečnostní situace v Sýrii (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (místopředseda Komise, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Hilde Vautmans za skupinu Renew, Thierry Mariani za skupinu ID, Hannah Neumann za skupinu Verts/ALE, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Giorgos Georgiou za skupinu GUE/NGL, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Mick Wallace, Tonino Picula a Raphaël Glucksmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace a Clare Daly.

Vystoupil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava skončila.


12. Nová komplexní strategie EU-Afrika (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000007/2020, kterou pokládá Tomas Tobé za výbor DEVE Komisi: Nová komplexní strategie EU-Afrika (B9-0006/2020)

Tomas Tobé rozvinul otázku.

Jutta Urpilainen (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Hildegard Bentele za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu Renew, Dominique Bilde za skupinu ID, Pierrette Herzberger-Fofana za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia a Samira Rafaela.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly a Krzysztof Hetman.

Vystoupila Jutta Urpilainen.

Rozprava skončila.


13. Boj proti antisemitismu, rasismu a nenávisti v Evropě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Boj proti antisemitismu, rasismu a nenávisti v Evropě (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Frédérique Ries za skupinu Renew, Filip De Man za skupinu ID, Sergey Lagodinsky za skupinu Verts/ALE, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara – nezařazená poslankyně, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari a Asim Ademov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira a Vlad-Marius Botoş.

Vystoupily: Věra Jourová a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.


14. Členství ve výborech a v delegacích

Předsedající obdržel od skupiny PPE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ECON: Ralf Seekatz

výbor ENVI: Christian Doleschal

výbor ITRE: Hildegard Bentele

výbor LIBE: Lívia Járóka

podvýbor SEDE: Michael Gahler

Tato rozhodnutí nabývají účinnosti dnešním dnem.


15. Současné ohrožení právního státu v Polsku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Současné ohrožení právního státu v Polsku (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (místopředsedkyně Komise) učinily prohlášení.

Vystoupila Roberta Metsola za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Nicola BEER
místopředsedkyně

Vystoupili: Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Michal Šimečka za skupinu Renew, Hynek Blaško za skupinu ID, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Beata Szydło za skupinu ECR, Konstantinos Arvanitis za skupinu GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patryk Jaki, Ramona Strugariu, která rovněž odmítla otázku, kterou chtěla zvednutím modré karty položit Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Anna Zalewska, Jiří Pospíšil a Radosław Sikorski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Didier Reynders (člen Komise) a Nikolina Brnjac.

Rozprava skončila.


16. Složení Parlamentu

Příslušné nizozemské orgány oznámily v souladu s rozhodnutím Evropské rady ze dne 28. června 2018 a v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020, že Bart Groothuis, Dorein Rookmaker a Marcel De Graaff byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 1. února 2020.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají tito poslanci v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


17. Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000010/2020, kterou pokládají Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp a Eleonora Evi za výbor ENVI Radě: Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu (B9-0003/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000011/2020, kterou pokládají Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák rozvinul otázky.

Nikolina Brnjac (úřadující předsedkyně Rady) a Stella Kyriakides (členka Komise) odpověděly na otázky.

Vystoupili: Liudas Mažylis za skupinu PPE, Sylwia Spurek za skupinu S&D, Martin Hojsík za skupinu Renew, Marco Dreosto za skupinu ID, Francisco Guerreiro za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak a Isabella Adinolfi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil a Petras Auštrevičius.

Vystoupily: Stella Kyriakides a Nikolina Brnjac.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp a Eleonora Evi za výbor ENVI o ochraně vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů před negativními dopady nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.11 zápisu ze dne 12.2.2020.


18. Schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání

Podle čl. 202 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z tohoto denního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku odpolední části příštího denního zasedání.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 647.408/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Omluven/a:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Poslední aktualizace: 20. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí