Indeks 
Protokol
XML 129kPDF 246kWORD 72k
Tirsdag den 11. februar 2020 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (forhandling)
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 4.Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam *** - Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) - Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam *** - Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 (forhandling)
 9.Overtrædelsen af Rådets afgørelse 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela - ulovlig indrejse på en EU-medlemsstats område af en person, der er opført på listen over sanktioner (forhandling)
 10.USA's plan for Mellemøsten: EU-reaktion i overensstemmelse med international ret (forhandling)
 11.Den nuværende sikkerhedssituation i Syrien (forhandling)
 12.Den nye omfattende EU-Afrika-strategi (forhandling)
 13.Bekæmpelse af antisemitisme, racisme og had i Europa (forhandling)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Den vedvarende trussel mod retsstaten i Polen (forhandling)
 16.Parlamentets sammensætning
 17.Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU (forhandling)
 18.Godkendelse af protokollen fra dette møde
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.06.


2. Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Ursula von der Leyen (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Nathalie Loiseau for Renew-Gruppen, Peter Kofod for ID-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, og Christophe Hansen.

FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

Talere: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov og Robert Hajšel.

Taler: Michel Barnier (Chef for Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige).

FORSÆDE: Katarina BARLEY
næstformand

Taler: Nikolina Brnjac.

Der ville senere blive givet meddelelse om det beslutningsforslag, der var fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 132, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.9 i protokollen af 12.2.2020.


3. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende afgørelse om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

ENVI: Tudor Ciuhodaru i stedet for Rovana Plumb

Afgørelsen ville finde anvendelse fra dags dato.


4. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam *** - Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) - Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam *** - Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam [06050/2019 – C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side [2018/0358M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois forelagde henstillingerne og betænkningerne.

Taler: Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Isabel Wiseler-Lima (ordfører for udtalelse fra AFET), Tomas Tobé (ordfører for udtalelse fra DEVE), Pietro Bartolo (ordfører for udtalelse fra PECH), Iuliu Winkler for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Karin Karlsbro for Renew-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ID-Gruppen, Saskia Bricmont for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Emmanuel Maurel for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin, løsgænger, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele og Lídia Pereira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca og Helmut Scholz.

Talere: Phil Hogan og Geert Bourgeois.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 12.2.2020, punkt 11.2 i protokollen af 12.2.2020, punkt 11.3 i protokollen af 12.2.2020 og punkt 11.4 i protokollen af 12.2.2020.

(Mødet afbrudt kl. 12.41.)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.07.


6. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at han havde truffet afgørelse, jf. forretningsordenens artikel 176, stk. 1, om at pålægge Ioannis Lagos en sanktion for at have forstyrret mødet den 29. januar 2020 ved at bruge et stødende sprog og ved at fremvise et stykke papir med et nationalt flag og rive det i stykker.

Sanktionen bestod i fratagelse af retten til dagpenge i syv dage og en midlertidig udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets og dets organers aktiviteter i en periode på fire på hinanden følgende mødedage fra og med den 11. februar 2020.

Denne afgørelse var blevet meddelt samme dag til medlemmet, som kunne indgive en intern klage over afgørelsen til Præsidiet i overensstemmelse med forretningsordenen.


7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 (forhandling)

Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 [2019/2129(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides forelagde betænkningen.

Talere: Christine Lagarde (formand for Den Europæiske Centralbank) og Valdis Dombrovskis (ledende næstformand for Kommissionen).

Taler: Markus Ferber for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Luis Garicano for Renew-Gruppen, Gunnar Beck for ID-Gruppen, Stasys Jakeliūnas for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Overtveldt for ECR-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, og Márton Gyöngyösi, løsgænger, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang og Agnès Evren.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly og Domènec Ruiz Devesa.

Talere: Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde og Costas Mavrides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.10 i protokollen af 12.2.2020.


9. Overtrædelsen af Rådets afgørelse 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela - ulovlig indrejse på en EU-medlemsstats område af en person, der er opført på listen over sanktioner (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Overtrædelsen af Rådets afgørelse 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela - ulovlig indrejse på en EU-medlemsstats område af en person, der er opført på listen over sanktioner (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav en redegørelse.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Dolors Montserrat for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mick Wallace (formanden kaldte sidstnævnte til orden på grund af sprogbrugen), Jordi Cañas for Renew-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Hermann Tertsch for ECR-Gruppen, Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ibán García Del Blanco, og Javi López, der ligeledes afviste et blåt kort-spørgsmål fra Hermann Tertsch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego og Clare Daly.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. USA's plan for Mellemøsten: EU-reaktion i overensstemmelse med international ret (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: USA's plan for Mellemøsten: EU-reaktion i overensstemmelse med international ret (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Anna-Michelle Asimakopoulou for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Anna Bonfrisco for ID-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Charlie Weimers for ECR-Gruppen, Manu Pineda for GUE/NGL-Gruppen, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig og Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Den nuværende sikkerhedssituation i Syrien (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den nuværende sikkerhedssituation i Syrien (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ewa KOPACZ
næstformand

Talere: Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Thierry Mariani for ID-Gruppen, Hannah Neumann for Verts/ALE-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Giorgos Georgiou for GUE/NGL-Gruppen, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mick Wallace, Tonino Picula og Raphaël Glucksmann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace og Clare Daly.

Taler: Josep Borrell Fontelles.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Den nye omfattende EU-Afrika-strategi (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000007/2020 af Tomas Tobé, for DEVE, til Kommissionen: Den nye omfattende EU-Afrika strategi (B9-0006/2020)

Tomas Tobé begrundede spørgsmålet.

Jutta Urpilainen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Hildegard Bentele for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Charles Goerens for Renew-Gruppen, Dominique Bilde for ID-Gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana for Verts/ALE-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia og Samira Rafaela.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly og Krzysztof Hetman.

Taler: Jutta Urpilainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Bekæmpelse af antisemitisme, racisme og had i Europa (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Bekæmpelse af antisemitisme, racisme og had i Europa (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Věra Jourová (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for Renew-Gruppen, Filip De Man for ID-Gruppen, Sergey Lagodinsky for Verts/ALE-Gruppen, Nicola Procaccini for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari og Asim Ademov.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira og Vlad-Marius Botoş.

Talere: Věra Jourová og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

ECON: Ralf Seekatz

ENVI: Christian Doleschal

ITRE: Hildegard Bentele

LIBE: Lívia Járóka

SEDE: Michael Gahler

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


15. Den vedvarende trussel mod retsstaten i Polen (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den vedvarende trussel mod retsstaten i Polen (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Věra Jourová (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Taler: Roberta Metsola for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Talere: Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Michal Šimečka for Renew-Gruppen, Hynek Blaško for ID-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Beata Szydło for ECR-Gruppen, Konstantinos Arvanitis for GUE/NGL-Gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patryk Jaki, Ramona Strugariu, der ligeledes afviste et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Zalewska, Jiří Pospíšil og Radosław Sikorski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah og Ruža Tomašić.

Talere: Didier Reynders (medlem af Kommissionen) og Nikolina Brnjac.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Parlamentets sammensætning

I overensstemmelse med Det Europæiske Råds afgørelse af 28. juni 2018 og som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 havde de kompetente myndigheder i Nederlandene meddelt valget af Bart Groothuis, Dorein Rookmaker og Marcel De Graaff til Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. februar 2020.

Disse medlemmer deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


17. Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000010/2020 af Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp og Eleonora Evi, for ENVI, til Rådet: Beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr (B9-0003/2020)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000011/2020 af Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák begrundede forespørgslerne.

Nikolina Brnjac (formand for Rådet) og Stella Kyriakides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Liudas Mažylis for PPE-Gruppen, Sylwia Spurek for S&D-Gruppen, Martin Hojsík for Renew-Gruppen, Marco Dreosto for ID-Gruppen, Francisco Guerreiro for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak og Isabella Adinolfi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil og Petras Auštrevičius.

Talere: Stella Kyriakides og Nikolina Brnjac.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp og Eleonora Evi, for ENVI, om beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.11 i protokollen af 12.2.2020.


18. Godkendelse af protokollen fra dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af eftermiddagsdelen af det følgende møde.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 647.408/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik