Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 130kPDF 242kWORD 73k
Tiistai 11. helmikuuta 2020 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (keskustelu)
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus *** - EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus *** - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Puhemiehen ilmoitus
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018 (keskustelu)
 9.Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 rikkominen - luetteloon merkityn henkilön laiton tulo EU:n jäsenvaltion alueelle (keskustelu)
 10.Yhdysvaltojen Lähi-itää koskeva suunnitelma: kansainvälisen oikeuden mukainen EU:n vastine (keskustelu)
 11.Syyrian tämänhetkinen turvallisuustilanne (keskustelu)
 12.Uusi kattava EU–Afrikka-strategia (keskustelu)
 13.Antisemitismin, rasismin ja vihan torjunta Euroopassa (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Oikeusvaltioon edelleen kohdistuva uhka Puolassa (keskustelu)
 16.Parlamentin kokoonpano
 17.Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa (keskustelu)
 18.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.06.


2. Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Ursula von der Leyen (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Peter Kofod ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Christophe Hansen.

Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

Puheenvuorot: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters ja Francisco José Millán Mon.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov ja Robert Hajšel.

Michel Barnier (suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän johtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Katarina BARLEY

Nikolina Brnjac käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetystä päätöslauselmaesityksestä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.9.


3. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan päätöksen valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ENVI-valiokunta: Rovana Plumbin tilalle Tudor Ciuhodaru

Päätös tulee voimaan tänään.


4. EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus *** - EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus *** - EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [2018/0356M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen investointisuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2018/0358M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois esitteli suositukset ja mietinnöt.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Isabel Wiseler-Lima (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomas Tobé (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pietro Bartolo (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Karin Karlsbro Renew-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ID-ryhmän puolesta, Saskia Bricmont Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Tiziana Beghin, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele ja Lídia Pereira.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca ja Helmut Scholz.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Geert Bourgeois.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.1, istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.2, istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.3 ja istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.4.

(Istunto keskeytettiin klo 12.41.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.07.


6. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että hän on päättänyt määrätä Ioannis Lagosille työjärjestyksen 176 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraamuksen tämän häirittyä istuntoa 29. tammikuuta 2020 käyttämällä loukkaavaa kieltä ja esittelemällä valtion lippua symbolisoivaa paperia ja repimällä sen.

Seuraamus koostuu päivärahan pidättämisestä seitsemän päivän ajaksi ja määräaikaisesta kiellosta osallistua parlamentin ja sen elinten toimintaan neljän peräkkäisen päivän ajan 11. helmikuuta 2020 alkaen.

Tästä päätöksestä on ilmoitettu tänään asianomaiselle jäsenelle, joka voi työjärjestyksen mukaisesti hakea siihen puhemiehistöltä muutosta.


7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018 (keskustelu)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2018 [2019/2129(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Christine Lagarde (Euroopan keskuspankin pääjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission johtava varapuheenjohtaja).

Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Luis Garicano Renew-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Stasys Jakeliūnas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johan Van Overtveldt ECR-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang ja Agnès Evren.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly ja Domènec Ruiz Devesa.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde ja Costas Mavrides.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.10.


9. Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 rikkominen - luetteloon merkityn henkilön laiton tulo EU:n jäsenvaltion alueelle (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 rikkominen - luetteloon merkityn henkilön laiton tulo EU:n jäsenvaltion alueelle (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Dolors Montserrat PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mick Wallace (puhemies huomautti tälle tämän kielenkäytöstä ja kehotti palaamaan järjestykseen), Jordi Cañas Renew-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Hermann Tertsch ECR-ryhmän puolesta, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ibán García Del Blanco, ja Javi López, joka lisäksi kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka hänelle halusi esittää Hermann Tertsch.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego ja Clare Daly.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Yhdysvaltojen Lähi-itää koskeva suunnitelma: kansainvälisen oikeuden mukainen EU:n vastine (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhdysvaltojen Lähi-itää koskeva suunnitelma: kansainvälisen oikeuden mukainen EU:n vastine (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Anna-Michelle Asimakopoulou PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Anna Bonfrisco ID-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charlie Weimers ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei ja Tonino Picula.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig ja Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Syyrian tämänhetkinen turvallisuustilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tämänhetkinen turvallisuustilanne (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Thierry Mariani ID-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mick Wallace, Tonino Picula ja Raphaël Glucksmann.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace ja Clare Daly.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Uusi kattava EU–Afrikka-strategia (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000007/2020 – Tomas Tobé DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi kattava EU-Afrikka-strategia (B9-0006/2020)

Tomas Tobé esitteli kysymyksen.

Jutta Urpilainen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Hildegard Bentele PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens Renew-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ID-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia ja Samira Rafaela.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly ja Krzysztof Hetman.

Jutta Urpilainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Antisemitismin, rasismin ja vihan torjunta Euroopassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Antisemitismin, rasismin ja vihan torjunta Euroopassa (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Frédérique Ries Renew-ryhmän puolesta, Filip De Man ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nicola Procaccini ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laura Ferrara, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari ja Asim Ademov.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira ja Vlad-Marius Botoş.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ECON-valiokunta: Ralf Seekatz

ENVI-valiokunta: Christian Doleschal

ITRE-valiokunta: Hildegard Bentele

LIBE-valiokunta: Lívia Járóka

SEDE-alivaliokunta: Michael Gahler

Päätökset tulevat voimaan tänään.


15. Oikeusvaltioon edelleen kohdistuva uhka Puolassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioon edelleen kohdistuva uhka Puolassa (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

Puheenvuorot: Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Michal Šimečka Renew-ryhmän puolesta, Hynek Blaško ID-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beata Szydło ECR-ryhmän puolesta, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Carles Puigdemont i Casamajó, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patryk Jaki, Ramona Strugariu, joka lisäksi kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka hänelle halusi esittää Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anna Zalewska, Jiří Pospíšil ja Radosław Sikorski.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Didier Reynders (komission jäsen) ja Nikolina Brnjac.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Parlamentin kokoonpano

Eurooppa-neuvoston 28. kesäkuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti ja Yhdistyneen kuningaskunnan erottua Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020 Alankomaiden toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Bart Groothuis, Dorein Rookmaker ja Marcel De Graaff ovat tulleet valituiksi Euroopan parlamenttiin 1. helmikuuta 2020 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, he osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin ja heillä on kaikki jäsenille kuuluvat oikeudet edellyttäen, että he ovat ensin allekirjoittaneet ilmoituksen siitä, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


17. Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys O-000010/2020 – Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta (B9-0003/2020)

Suullisesti vastattava kysymys O-000011/2020 – Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák esitteli kysymykset.

Nikolina Brnjac (neuvoston puheenjohtaja) ja Stella Kyriakides (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Liudas Mažylis PPE-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek S&D-ryhmän puolesta, Martin Hojsík Renew-ryhmän puolesta, Marco Dreosto ID-ryhmän puolesta, Francisco Guerreiro Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak ja Isabella Adinolfi.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil ja Petras Auštrevičius.

Puheenvuorot: Stella Kyriakides ja Nikolina Brnjac.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelusta lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2020, kohta 11.11.


18. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon iltapäiväosuuden alussa.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 647.408/OJME).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö