Indekss 
Protokols
XML 126kPDF 244kWORD 73k
Otrdiena, 2020. gada 11. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Ierosinātās pilnvaras sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (debates)
 3.Komiteju un delegāciju sastāvs
 4.ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana *** – ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) – ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** – ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Sēdes vadītāja paziņojums
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats (debates)
 9.Padomes Lēmuma 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā noteikumu pārkāpums: sankciju sarakstā iekļautas personas nelikumīga ieceļošana ES dalībvalsts teritorijā (debates)
 10.ASV plāns attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem: ES reakcija atbilstīgi starptautiskajām tiesībām (debates)
 11.Pašreizējā drošības situācija Sīrijā (debates)
 12.Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija (debates)
 13.Cīņa pret antisemītismu, rasismu un naidu Eiropā (debates)
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Pašreizējais tiesiskuma apdraudējums Polijā (debates)
 16.Parlamenta sastāvs
 17.Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā (debates)
 18.Šīs sēdes protokola apstiprināšana
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.06.


2. Ierosinātās pilnvaras sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ierosinātās pilnvaras sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (2020/2557(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Ursula von der Leyen (Komisijas priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Nathalie Loiseau grupas “Renew” vārdā, Peter Kofod ID grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā un Christophe Hansen.

SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters un Francisco José Millán Mon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov un Robert Hajšel.

Uzstājās Michel Barnier (Darba grupas attiecībām ar Apvienoto Karalisti vadītājs).

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nikolina Brnjac.

Par rezolūcijas priekšlikumu, kas iesniegts saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2020. protokola 11.9. punkts.


3. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minēto S&D grupas lēmumu, ar ko tiek grozīts komiteju un delegāciju sastāvs.

ENVI komiteja: Rovana Plumb vietā – Tudor Ciuhodaru.

Šis lēmums stājas spēkā šajā dienā.


4. ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana *** – ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija)ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** – ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku [06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0003/2020).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku [2018/0356M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0017/2020).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0002/2020).

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [2018/0358M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0014/2020).

Geert Bourgeois iepazīstināja ar minētajiem ieteikumiem un ziņojumiem.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Isabel Wiseler-Lima (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Tomas Tobé (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Pietro Bartolo (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Iuliu Winkler PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Karin Karlsbro grupas “Renew” vārdā, Danilo Oscar Lancini ID grupas vārdā, Saskia Bricmont Verts/ALE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Emmanuel Maurel GUE/NGL grupas vārdā, Tiziana Beghin, pie grupām nepiederoša deputāte, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele un Lídia Pereira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca un Helmut Scholz.

Uzstājās Phil Hogan un Geert Bourgeois.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2020. protokola 11.1. punkts, 12.2.2020. protokola 11.2. punkts, 12.2.2020. protokola 11.3. punkts un 12.2.2020. protokola 11.4. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.41.)


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.07.


6. Sēdes vadītāja paziņojums

Priekšsēdētājs darīja zināmu, ka saskaņā ar Reglamenta 176. panta 1. punktu viņš ir nolēmis piemērot sankcijas Ioannis Lagos par 2020. gada 29. janvāra plenārsēdes norises traucēšanu, lietojot aizvainojošus izteicienus, kā arī rādot un pēcāk saplēšot valsts karogu simbolizējošu papīra lapu.

Sankcijas ir šādas: minētais deputāts uz septiņām dienām zaudē tiesības saņemt dienas naudu un tiek apturēta viņa dalība visās Eiropas Parlamenta un tā struktūrvienību darbībās uz četrām secīgām dienām, sākot no 2020. gada 11. februāra.

Šis lēmums ir paziņots minētajam deputātam, kurš saskaņā ar Reglamentu par to var iesniegt Prezidijam iekšēju pārsūdzību.


7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskatu [2019/2129(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Costas Mavrides (A9-0016/2020).

Costas Mavrides iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Christine Lagarde (Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks).

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Luis Garicano grupas “Renew” vārdā, Gunnar Beck ID grupas vārdā, Stasys Jakeliūnas Verts/ALE grupas vārdā, Johan Van Overtveldt ECR grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Márton Gyöngyösi, pie grupām nepiederošs deputāts, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang un Agnès Evren.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly un Domènec Ruiz Devesa.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde un Costas Mavrides.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2020. protokola 11.10. punkts.


9. Padomes Lēmuma 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā noteikumu pārkāpums: sankciju sarakstā iekļautas personas nelikumīga ieceļošana ES dalībvalsts teritorijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Padomes Lēmuma 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā noteikumu pārkāpums: sankciju sarakstā iekļautas personas nelikumīga ieceļošana ES dalībvalsts teritorijā (2020/2564(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dolors Montserrat PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mick Wallace (sēdes vadītājs viņu sauca pie kārtības, aizrādot par izmantotajiem izteicieniem), Jordi Cañas grupas “Renew” vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Hermann Tertsch ECR grupas vārdā, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ibán García Del Blanco, un Javi López, kas arī atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Hermann Tertsch.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego un Clare Daly.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


10. ASV plāns attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem: ES reakcija atbilstīgi starptautiskajām tiesībām (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ASV plāns attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem: ES reakcija atbilstīgi starptautiskajām tiesībām (2020/2559(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Anna-Michelle Asimakopoulou PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Anna Bonfrisco ID grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Charlie Weimers ECR grupas vārdā, Manu Pineda GUE/NGL grupas vārdā, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei un Tonino Picula.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig un Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


11. Pašreizējā drošības situācija Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pašreizējā drošības situācija Sīrijā (2020/2560(RSP)).

Josep Borrell Fontelles (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Ewa KOPACZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Hilde Vautmans grupas “Renew” vārdā, Thierry Mariani ID grupas vārdā, Hannah Neumann Verts/ALE grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Giorgos Georgiou GUE/NGL grupas vārdā, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mick Wallace, Tonino Picula un Raphaël Glucksmann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace un Clare Daly.

Uzstājās Josep Borrell Fontelles.

Debates tika slēgtas.


12. Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000007/2020 un kuru uzdeva Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā Komisijai: Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija (B9-0006/2020).

Tomas Tobé izvērsa jautājumu.

Jutta Urpilainen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Hildegard Bentele PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Charles Goerens grupas “Renew” vārdā, Dominique Bilde ID grupas vārdā, Pierrette Herzberger-Fofana Verts/ALE grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia un Samira Rafaela.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly un Krzysztof Hetman.

Uzstājās Jutta Urpilainen.

Debates tika slēgtas.


13. Cīņa pret antisemītismu, rasismu un naidu Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Cīņa pret antisemītismu, rasismu un naidu Eiropā (2020/2524(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Frédérique Ries grupas “Renew” vārdā, Filip De Man ID grupas vārdā, Sergey Lagodinsky Verts/ALE grupas vārdā, Nicola Procaccini ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari un Asim Ademov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira un Vlad-Marius Botoş.

Uzstājās Věra Jourová un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis turpmāk minētos PPE grupas lēmumus, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ECON komiteja: Ralf Seekatz

ENVI komiteja: Christian Doleschal

ITRE komiteja: Hildegard Bentele

LIBE komiteja: Lívia Járóka

SEDE apakškomiteja: Michael Gahler

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


15. Pašreizējais tiesiskuma apdraudējums Polijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pašreizējais tiesiskuma apdraudējums Polijā (2020/2561(RSP)).

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Michal Šimečka grupas “Renew” vārdā, Hynek Blaško ID grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Beata Szydło ECR grupas vārdā, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL grupas vārdā, Carles Puigdemont i Casamajó, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patryk Jaki, Ramona Strugariu, kas arī atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Zalewska, Jiří Pospíšil un Radosław Sikorski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah un Ruža Tomašić.

Uzstājās Didier Reynders (Komisijas loceklis) un Nikolina Brnjac.

Debates tika slēgtas.


16. Parlamenta sastāvs

Saskaņā ar Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija lēmumu un ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, Nīderlandes kompetentās iestādes ir paziņojušas par Bart Groothuis, Dorein Rookmaker un Marcel De Graaff ievēlēšanu Eiropas Parlamentā, viņu deputāta mandātam stājoties spēkā 2020. gada 1. februārī.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr nav pārbaudītas šo deputātu pilnvaras vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


17. Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000010/2020 un kuru uzdeva Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Padomei: ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības negatīvajām sekām (B9-0003/2020).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000011/2020 un kuru uzdeva Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības negatīvajām sekām (B9-0004/2020).

Stanislav Polčák izvērsa jautājumus.

Nikolina Brnjac (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Stella Kyriakides (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Liudas Mažylis PPE grupas vārdā, Sylwia Spurek S&D grupas vārdā, Martin Hojsík grupas “Renew” vārdā, Marco Dreosto ID grupas vārdā, Francisco Guerreiro Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak un Isabella Adinolfi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil un Petras Auštrevičius.

Uzstājās Stella Kyriakides un Nikolina Brnjac.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdāpar ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzību pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības negatīvajām sekām (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2020. protokola 11.11. punkts.


18. Šīs sēdes protokola apstiprināšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes pēcpusdienas sākumā.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 647.408/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Ģenerālsekretārs

priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika