Index 
Notulen
XML 129kPDF 244kWORD 73k
Dinsdag 11 februari 2020 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (debat)
 3.Samenstelling commissies en delegaties
 4.Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam *** - Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam *** - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018 (debat)
 9.Schending van Besluit 2017/2074 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela - illegale binnenkomst van een persoon op de sanctielijst op het grondgebied van een EU-lidstaat (debat)
 10.Het plan van de VS voor het Midden-Oosten: EU-respons in overeenstemming met het internationaal recht (debat)
 11.De huidige veiligheidssituatie in Syrië (debat)
 12.De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika (debat)
 13.Bestrijding van antisemitisme, racisme en haat in geheel Europa (debat)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.De aanhoudende bedreiging van de rechtsstaat in Polen (debat)
 16.Samenstelling Parlement
 17.De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU (debat)
 18.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.06 uur geopend.


2. Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Peter Kofod, namens de ID-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Christophe Hansen.

VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrews, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters en Francisco José Millán Mon.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov en Robert Hajšel.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofd van de taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk).

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac.

De overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresolutie wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.9 van de notulen van 12.2.2020.


3. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende besluit tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie ENVI: Tudor Ciuhodaru in plaats van Rovana Plumb

Dit besluit wordt vandaag van kracht.


4. Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam *** - Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam *** - Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam [06050/2019 – C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Verslag met een voorstel voor een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Verslag met een voorstel voor een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [2018/0358M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois leidt de aanbevelingen en verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Isabel Wiseler-Lima (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Tomas Tobé (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Pietro Bartolo (rapporteur voor advies van de commissie PECH), Iuliu Winkler, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Karin Karlsbro, namens de Renew-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ID-Fractie, Saskia Bricmont, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, niet-fractiegebonden lid, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele en Lídia Pereira.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca en Helmut Scholz.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Geert Bourgeois.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.1 van de notulen van 12.2.2020, punt 11.2 van de notulen van 12.2.2020, punt 11.3 van de notulen van 12.2.2020 en punt 11.4 van de notulen van 12.2.2020.

(De vergadering wordt om 12.41 uur onderbroken.)


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.07 uur hervat.


6. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat hij overeenkomstig artikel 176, lid 1, van het Reglement heeft besloten Ioannis Lagos een sanctie op te leggen omdat hij de vergadering van 29 januari 2020 heeft verstoord door beledigende taal te gebruiken en een blad papier met een nationale vlag erop te tonen en stuk te scheuren.

De sanctie bestaat uit het verlies van het recht op de verblijfsvergoeding voor een duur van zeven dagen en uit tijdelijke uitsluiting van deelname van het lid aan de werkzaamheden van het Europees Parlement en zijn organen voor een duur van vier opeenvolgende dagen, te rekenen vanaf 11 februari 2020.

Dit besluit is vandaag meegedeeld aan de betrokkene, die hiertegen intern beroep kan instellen bij het Bureau, overeenkomstig het Reglement.


7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018 (debat)

Verslag over het jaarverslag 2018 van de Europese Centrale Bank [2019/2129(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Christine Lagarde (president van de Europese Centrale Bank) en Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Gunnar Beck, namens de ID-Fractie, Stasys Jakeliūnas, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Márton Gyöngyösi, niet-fractiegebonden lid, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang en Agnès Evren.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly en Domènec Ruiz Devesa.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde en Costas Mavrides.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.10 van de notulen van 12.2.2020.


9. Schending van Besluit 2017/2074 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela - illegale binnenkomst van een persoon op de sanctielijst op het grondgebied van een EU-lidstaat (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie over de schending van Besluit 2017/2074 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela - illegale binnenkomst van een persoon op de sanctielijst op het grondgebied van een EU-lidstaat (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt een verklaring af.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dolors Montserrat, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Mick Wallace (de Voorzitter roept hem tot de orde over zijn taalgebruik), Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Hermann Tertsch, namens de ECR-Fractie, Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Ibán García Del Blanco, en Javi López, die eveneens weigert een “blauwe kaart”-vraag te aanvaarden van Hermann Tertsch.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


10. Het plan van de VS voor het Midden-Oosten: EU-respons in overeenstemming met het internationaal recht (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Het plan van de VS voor het Midden-Oosten: EU-respons in overeenstemming met het internationaal recht (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Anna-Michelle Asimakopoulou, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Anna Bonfrisco, namens de ID-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Charlie Weimers, namens de ECR-Fractie, Manu Pineda, namens de GUE/NGL-Fractie, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei en Tonino Picula.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig en Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


11. De huidige veiligheidssituatie in Syrië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De huidige veiligheidssituatie in Syrië (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Ewa KOPACZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Hilde Vautmans, namens de Renew-Fractie, Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, Hannah Neumann, namens de Verts/ALE-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Giorgos Georgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Mick Wallace, Tonino Picula en Raphaël Glucksmann.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Josep Borrell Fontelles.

Het debat wordt gesloten.


12. De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000007/2020 van Tomas Tobé, namens de commissie DEVE, aan de Commissie: De nieuwe alomvattende EU-strategie voor Afrika (B9-0006/2020)

Tomas Tobé licht de vraag toe.

Jutta Urpilainen (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Hildegard Bentele, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de Renew-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, Pierrette Herzberger-Fofana, namens de Verts/ALE-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia en Samira Rafaela.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly en Krzysztof Hetman.

Het woord wordt gevoerd door Jutta Urpilainen.

Het debat wordt gesloten.


13. Bestrijding van antisemitisme, racisme en haat in geheel Europa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bestrijding van antisemitisme, racisme en haat in geheel Europa (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Frédérique Ries, namens de Renew-Fractie, Filip De Man, namens de ID-Fractie, Sergey Lagodinsky, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, niet-fractiegebonden lid, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari en Asim Ademov.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira en Vlad-Marius Botoş.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van commissies en delegaties ontvangen:

commissie ECON: Ralf Seekatz

commissie ENVI: Christian Doleschal

commissie ITRE: Hildegard Bentele

commissie LIBE: Lívia Járóka

subcommissie SEDE: Michael Gahler

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


15. De aanhoudende bedreiging van de rechtsstaat in Polen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De aanhoudende bedreiging van de rechtsstaat in Polen (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Michal Šimečka, namens de Renew-Fractie, Hynek Blaško, namens de ID-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, Konstantinos Arvanitis, namens de GUE/NGL-Fractie, Carles Puigdemont i Casamajó, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Patryk Jaki, Ramona Strugariu, die eveneens weigert een “blauwe kaart”-vraag te aanvaarden van Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Anna Zalewska, Jiří Pospíšil en Radosław Sikorski.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Didier Reynders (lid van de Commissie) en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.


16. Samenstelling Parlement

Overeenkomstig het besluit van de Europese Raad van 28 juni 2018 en naar aanleiding van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 hebben de bevoegde Nederlandse autoriteiten kennisgegeven van de benoeming van Bart Groothuis, Dorein Rookmaker en Marcel De Graaff tot lid van het Europees Parlement met ingang van 1 februari 2020.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen deze leden, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


17. De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000010/2020 van Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren (B9-0003/2020)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000011/2020 van Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák licht de vragen toe.

Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Stella Kyriakides (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Liudas Mažylis, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, namens de S&D-Fractie, Martin Hojsík, namens de Renew-Fractie, Marco Dreosto, namens de ID-Fractie, Francisco Guerreiro, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak en Isabella Adinolfi.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil en Petras Auštrevičius.

Het woord wordt gevoerd door Stella Kyriakides en Nikolina Brnjac.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, over het beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.11 van de notulen van 12.2.2020.


18. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement, worden de notulen van deze vergadering aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd bij de hervatting van de volgende vergadering na de middagonderbreking.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 647.408/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.47 uur gesloten.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid