Indeks 
Protokół
XML 128kPDF 246kWORD 73k
Wtorek, 11 lutego 2020 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (debata)
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem *** - Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem *** - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018 (debata)
 9.Naruszenie decyzji Rady 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli – nielegalny wjazd osoby objętej sankcjami na terytorium państwa członkowskiego UE (debata)
 10.Plan USA dla Bliskiego Wschodu: reakcja UE zgodnie z prawem międzynarodowym (debata)
 11.Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Syrii (debata)
 12.Nowa kompleksowa strategia UE–Afryka (debata)
 13.Walka z antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią w Europie (debata)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Obecne zagrożenie praworządności w Polsce (debata)
 16.Skład Parlamentu
 17.Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE (debata)
 18.Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.06.


2. Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: David McAllister w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Nathalie Loiseau w imieniu grupy Renew, Peter Kofod w imieniu grupy ID, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL i Christophe Hansen.

PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters i Francisco José Millán Mon.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov i Robert Hajšel.

Głos zabrał Michel Barnier (szef Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem).

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Nikolina Brnjac.

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 12 lutego 2020.


3. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następującą decyzję zmieniającą skład komisji i delegacji:

komisja ENVI: Tudor Ciuhodaru zamiast Rovany Plumb

Decyzja wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.


4. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem *** - Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem *** - Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [2018/0356M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [2018/0358M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois przedstawił zalecenia i sprawozdania.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Isabel Wiseler-Lima (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Tomas Tobé (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Pietro Bartolo (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Iuliu Winkler w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Karin Karlsbro w imieniu grupy Renew, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ID, Saskia Bricmont w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Emmanuel Maurel w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin niezrzeszona, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Simona, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele i Lídia Pereira.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca i Helmut Scholz.

Głos zabrali Phil Hogan i Geert Bourgeois.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 12.2.2020, pkt 11.2 protokołu z dnia 12.2.2020, pkt 11.3 protokołu z dnia 12.2.2020 i pkt 11.4 protokołu z dnia 12.2.2020.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.41.)


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.07.


6. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 176 ust. 1 Regulaminu postanowil nałożyć sankcję na Ioannisa Lagosa za zakłócenie obrad w dniu 29 stycznia 2020 r., kiedy poseł ten użył obraźliwego języka oraz pokazał i podarł kartkę symbolizującą flagę narodową.

Sankcja polega na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres siedmiu dni i na czasowym zawieszeniu udziału posła w pracach Parlamentu Europejskiego i jego organów na okres czterech kolejnych dni począwszy od dnia 11 lutego 2020 r.

Zainteresowany został w dniu dzisiejszym poinformowany o tej decyzji i może wnieść do Prezydium wewnętrzne odwołanie od tej decyzji zgodnie z Regulaminem.


7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


8. Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018 (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2018 [2019/2129(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Christine Lagarde (Europejski Bank Centralny) (prezes Europejskiego Banku Centralnego) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Głos zabrał Markus Ferber w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew, Gunnar Beck w imieniu grupy ID, Stasys Jakeliūnas w imieniu grupy Verts/ALE, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Márton Gyöngyösi niezrzeszony, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang i Agnès Evren.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly i Domènec Ruiz Devesa.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde i Costas Mavrides.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.10 protokołu z dnia 12.2.2020.


9. Naruszenie decyzji Rady 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli – nielegalny wjazd osoby objętej sankcjami na terytorium państwa członkowskiego UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Naruszenie decyzji Rady 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli – nielegalny wjazd osoby objętej sankcjami na terytorium państwa członkowskiego UE (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dolors Montserrat w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristinę Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Micka Wallace'a (Przewodniczący przywołał tego ostatniego do porządku w związku z używanym przez niego językiem), Jordi Cañas w imieniu grupy Renew, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Hermann Tertsch w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ibána Garcíę Del Blanca, i Javi López, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hermanna Tertscha.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego i Clare Daly.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.


10. Plan USA dla Bliskiego Wschodu: reakcja UE zgodnie z prawem międzynarodowym (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Plan USA dla Bliskiego Wschodu: reakcja UE zgodnie z prawem międzynarodowym (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Anna-Michelle Asimakopoulou w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Anna Bonfrisco w imieniu grupy ID, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Charlie Weimers w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig i Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.


11. Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Syrii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Syrii (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ewa KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Thierry Mariani w imieniu grupy ID, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Micka Wallace'a, Tonino Picula i Raphaël Glucksmann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace i Clare Daly.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.


12. Nowa kompleksowa strategia UE–Afryka (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000007/2020, które skierował Tomas Tobé, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Nowa kompleksowa strategia UE-Afryka (B9-0006/2020)

Tomas Tobé rozwinął pytanie.

Jutta Urpilainen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Hildegard Bentele w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy Renew, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Pierrette Herzberger-Fofana w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia i Samira Rafaela.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly i Krzysztof Hetman.

Głos zabrała Jutta Urpilainen.

Debata została zamknięta.


13. Walka z antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią w Europie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Walka z antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią w Europie (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy Renew, Filip De Man w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara niezrzeszona, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński,Clara Ponsatí Obiols, Alexandr Vondra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stanislava Polčáka, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Joachima Stanisława Brudzińskiego, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari i Asim Ademov.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira i Vlad-Marius Botoş.

Głos zabrały Věra Jourová i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.


14. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja ECON: Ralf Seekatz

komisja ENVI: Christian Doleschal

komisja ITRE: Hildegard Bentele

komisja LIBE: Lívia Járóka

podkomisja SEDE: Michael Gahler

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


15. Obecne zagrożenie praworządności w Polsce (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Obecne zagrożenie praworządności w Polsce (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrała Roberta Metsola w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Michal Šimečka w imieniu grupy Renew, Hynek Blaško w imieniu grupy ID, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Szydło w imieniu grupy ECR, Konstantinos Arvanitis w imieniu grupy GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Domèneca Ruiza Devesę, Andrzej Halicki, Katarina Barley, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patryka Jakiego, Ramona Strugariu, która nie zgodziła się również na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Tineke Strik, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Esteban González Pons, Robert Biedroń, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Joannę Kopcińską, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Annę Zalewską, Jiří Pospíšil i Radosław Sikorski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah i Ruža Tomašić.

Głos zabrali Didier Reynders (członek Komisji) i Nikolina Brnjac.

Debata została zamknięta.


16. Skład Parlamentu

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r. i w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej dnia 31 stycznia 2020 r. właściwe organy Niderlandów powiadomiły o wybraniu Barta Groothuisa, Dorein Rookmaker i Marcela De Graaffa na posłów do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu posłowie ci biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


17. Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000010/2020, które skierowali Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (B9-0003/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000011/2020, które skierowali Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák rozwinął pytania.

Nikolina Brnjac (urzędująca przewodnicząca Rady) i Stella Kyriakides (członkini Komisji) odpowiedziały na pytania.

Głos zabrali: Liudas Mažylis w imieniu grupy PPE, Sylwia Spurek w imieniu grupy S&D, Martin Hojsík w imieniu grupy Renew, Marco Dreosto w imieniu grupy ID, Francisco Guerreiro w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak i Isabella Adinolfi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali Jiří Pospíšil i Petras Auštrevičius.

Głos zabrały Stella Kyriakides i Nikolina Brnjac.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.11 protokołu z dnia 12.2.2020.


18. Zatwierdzenie protokołu niniejszego posiedzenia

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia wczesnym popołudniem podczas następnego posiedzenia.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 647.408/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.47.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności