Zoznam 
Zápisnica
XML 129kPDF 249kWORD 74k
Utorok, 11. februára 2020 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (rozprava)
 3.Zloženie výborov a delegácií
 4.Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom *** - Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom *** - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018 (rozprava)
 9.Porušenie rozhodnutia Rady 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele – neoprávnený vstup osoby zahrnutej do zoznamu sankcií na územie členského štátu EÚ (rozprava)
 10.Plán USA pre Blízky východ: reakcia EÚ v súlade s medzinárodným právom (rozprava)
 11.Súčasná bezpečnostná situácia v Sýrii (rozprava)
 12.Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku (rozprava)
 13.Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v Európe (rozprava)
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Pretrvávajúce ohrozenie právneho štátu v Poľsku (rozprava)
 16.Zloženie Parlamentu
 17.Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ (rozprava)
 18.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.06 h.


2. Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Navrhovaný mandát na rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (2020/2557(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) et Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: David McAllister v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Nathalie Loiseau v mene skupiny Renew, Peter Kofod v mene skupiny ID, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL a Christophe Hansen.

PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Nicolas Bay, Terry Reintke, Zdzisław Krasnodębski, Idoia Villanueva Ruiz, Antonio Tajani, Bernd Lange, Luis Garicano, Marco Campomenosi, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Esteban González Pons, Tonino Picula, Liesje Schreinemacher, Ivan David, Jorge Buxadé Villalba, Danuta Maria Hübner, Paolo De Castro, Barry Andrew, Harald Vilimsky, João Ferreira, Siegfried Mureşan, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Markus Buchheit, François-Xavier Bellamy, Christel Schaldemose, Paulo Rangel, Clara Aguilera, Luděk Niedermayer, Johan Danielsson, Kris Peeters a Francisco José Millán Mon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Mairead McGuinness, Mick Wallace, Victor Negrescu, Eugen Tomac, Bogdan Rzońca, Clare Daly, Alexander Alexandrov Yordanov a Robert Hajšel.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (vedúci Osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom).

PREDSEDNÍCTVO: Katarina BARLEY
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Nikolina Brnjac.

Návrh uznesenia predložený podľa článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.9 zápisnice zo dňa 12.2.2020.


3. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D rozhodnutie, ktorým sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ENVI: Tudor Ciuhodaru namiesto Rovany Plumbovej

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dnešným dňom.


4. Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom *** - Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom *** - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou [06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou [2018/0356M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0358M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Geert Bourgeois predstavil odporúčania a správy.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Isabel Wiseler-Lima (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Tomas Tobé (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Pietro Bartolo (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Iuliu Winkler v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Karin Karlsbro v mene skupiny Renew, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ID, Saskia Bricmont v mene skupiny Verts/ALE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Emmanuel Maurel v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin – nezaradená poslankyňa, Christophe Hansen, Patrizia Toia, Svenja Hahn, Herve Juvin, Anna Cavazzini, Mazaly Aguilar, Ivan Vilibor Sinčić, Jörgen Warborn, Raphaël Glucksmann, Marie-Pierre Vedrenne, Roman Haider, Yannick Jadot, Eugen Jurzyca, Miroslav Radačovský, Sven Simon, Nicola Danti, Dita Charanzová, Marco Campomenosi, Heidi Hautala, Adam Bielan, Enikő Győri, Inma Rodríguez-Piñero, Pierre Karleskind, Maximilian Krah, Markéta Gregorová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Simon, Carlo Fidanza, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marianne Vind, Angelika Winzig, Seán Kelly, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko, Hildegard Bentele a Lídia Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Clare Daly, Izaskun Bilbao Barandica, Maria Arena, Mick Wallace, Jordi Cañas, Bogdan Rzońca a Helmut Scholz.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a Geert Bourgeois.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.1 zápisnice zo dňa 12.2.2020, bod 11.2 zápisnice zo dňa 12.2.2020, bod 11.3 zápisnice zo dňa 12.2.2020 a bod 11.4 zápisnice zo dňa 12.2.2020.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.41 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.07 h.


6. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 176 ods.1 rokovacieho poriadku rozhodol udeliť sankciu Ioannisovi Lagosovi za rušenie rokovania 29. januára 2020 používaním urážlivých slov a vystavením, ako aj roztrhaním papiera, ktorý symbolizoval národnú vlajku.

Sankcia spočíva v strate práva na príspevok na stravu a ubytovanie počas siedmich dní a v dočasnom pozastavení účasti poslanca na činnostiach Európskeho parlamentu a jeho orgánov počas štyroch po sebe nasledujúcich dní počnúc 11. februárom 2020.

Toto rozhodnutie bolo oznámené dotknutej osobe, ktorá môže v súlade s rokovacím poriadkom podať Predsedníctvu interné odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.


7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018 (rozprava)

Správa o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2018 [2019/2129(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Costas Mavrides uviedol správu.

V rozprave vystúpili: Christine Lagarde (prezidentka Európskej centrálnej banky) a Valdis Dombrovskis (výkonný podpredseda Komisie).

V rozprave vystúpil Markus Ferber v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Stasys Jakeliūnas v mene skupiny Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL a Márton Gyöngyösi – nezaradený poslanec, Sirpa Pietikäinen, Irene Tinagli, Stéphanie Yon-Courtin, Hélène Laporte, Sven Giegold, Piernicola Pedicini, Stefan Berger, Pedro Silva Pereira, Engin Eroglu, Antonio Maria Rinaldi, Frances Fitzgerald, Alfred Sant, Roman Haider, Aurore Lalucq, Paul Tang a Agnès Evren.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Kyrtsos, Margarida Marques, Billy Kelleher, João Ferreira, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly a Domènec Ruiz Devesa.

V rozprave vystúpili: Valdis Dombrovskis, Christine Lagarde a Costas Mavrides.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.10 zápisnice zo dňa 12.2.2020.


9. Porušenie rozhodnutia Rady 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele – neoprávnený vstup osoby zahrnutej do zoznamu sankcií na územie členského štátu EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Porušenie rozhodnutia Rady 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele – neoprávnený vstup osoby zahrnutej do zoznamu sankcií na územie členského štátu EÚ (2020/2564(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dolors Montserrat v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristina Maestre Martín De Almagro, Javier Moreno Sánchez v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mick Wallace (predseda ho napomenul za jeho spôsob vyjadrovania), Jordi Cañas v mene skupiny Renew, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Hermann Tertsch v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Leopoldo López Gil, Mónica Silvana González, Dita Charanzová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ibán García Del Blanco, a Javi López, ktorý zároveň odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hermann Tertsch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, João Ferreira, Sira Rego a Clare Daly.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


10. Plán USA pre Blízky východ: reakcia EÚ v súlade s medzinárodným právom (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Plán USA pre Blízky východ: reakcia EÚ v súlade s medzinárodným právom (2020/2559(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna-Michelle Asimakopoulou v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Anna Bonfrisco v mene skupiny ID, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Charlie Weimers v mene skupiny ECR, Manu Pineda v mene skupiny GUE/NGL, Lukas Mandl, Sven Mikser, Bernard Guetta, Jaak Madison, Margrete Auken, Bert-Jan Ruissen, Niyazi Kizilyürek, Evin Incir, Nicolaus Fest, Mounir Satouri, Tanja Fajon, Laura Huhtasaari, Ernest Urtasun, Brando Benifei a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Domènec Ruiz Devesa, Nicolae Ştefănuță, Beata Kempa, Silvia Modig a Lefteris Nikolaou-Alavanos.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


11. Súčasná bezpečnostná situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Súčasná bezpečnostná situácia v Sýrii (2020/2560(RSP))

Josep Borrell Fontelles (podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ewa KOPACZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Hilde Vautmans v mene skupiny Renew, Thierry Mariani v mene skupiny ID, Hannah Neumann v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Giorgos Georgiou v mene skupiny GUE/NGL, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Ivan David, Assita Kanko, Nikolaj Villumsen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mick Wallace, Tonino Picula a Raphaël Glucksmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Traian Băsescu, Domènec Ruiz Devesa, Leszek Miller, Costas Mavrides, Beata Kempa, Sandra Pereira, Mick Wallace a Clare Daly.

V rozprave vystúpil Josep Borrell Fontelles.

Rozprava sa skončila.


12. Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000007/2020, ktorú položil Tomas Tobé, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Nová komplexná stratégia EÚ pre Afriku (B9-0006/2020)

Tomas Tobé rozvinul otázku.

Jutta Urpilainen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Hildegard Bentele v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny Renew, Dominique Bilde v mene skupiny ID, Pierrette Herzberger-Fofana v mene skupiny Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Carlos Zorrinho, Chrysoula Zacharopoulou, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Giuliano Pisapia a Samira Rafaela.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Maria Manuel Leitão Marques, Beata Kempa, Silvia Modig, Deirdre Clune, Clare Daly a Krzysztof Hetman.

V rozprave vystúpila Jutta Urpilainen.

Rozprava sa skončila.


13. Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v Európe (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti antisemitizmu, rasizmu a nenávisti v Európe (2020/2524(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny Renew, Filip De Man v mene skupiny ID, Sergey Lagodinsky v mene skupiny Verts/ALE, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara – nezaradená poslankyňa, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Anna Júlia Donáth, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Joachim Stanisław Brudziński, Clara Ponsati ObiolsClara Ponsatí Obiols, Tomas Tobé, Brando Benifei, Teuvo Hakkarainen, Salima Yenbou, Alexandr Vondra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Anna-Michelle Asimakopoulou, Sylwia Spurek, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Joachim Stanisław Brudziński, Jean-Paul Garraud, Helmut Geuking, Nuno Melo, Łukasz Kohut, Nicolaus Fest, Lena Düpont, Rasa Juknevičienė, Michaela Šojdrová, Magdalena Adamowicz, Peter van Dalen, Balázs Hidvéghi, Arba Kokalari a Asim Ademov.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Milan Brglez, Ilhan Kyuchyuk, Pierrette Herzberger-Fofana, Gilles Lebreton, Ruža Tomašić, Sandra Pereira a Vlad-Marius Botoş.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Nikolina Brnjac.

Rozprava sa skončila.


14. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ECON: Ralf Seekatz

výbor ENVI: Christian Doleschal

výbor ITRE: Hildegard Bentele

výbor LIBE: Lívia Járóka

podvýbor SEDE: Michael Gahler

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


15. Pretrvávajúce ohrozenie právneho štátu v Poľsku (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Pretrvávajúce ohrozenie právneho štátu v Poľsku (2020/2561(RSP))

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (podpredsedníčka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

V rozprave vystúpil Roberta Metsola v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Michal Šimečka v mene skupiny Renew, Hynek Blaško v mene skupiny ID, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Beata Szydło v mene skupiny ECR, Konstantinos Arvanitis v mene skupiny GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Domènec Ruiz Devesa, Andrzej Halicki, Katarina Barley, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patryk Jaki, Ramona Strugariu, ktorá zároveň odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Tineke Strik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Jadwiga Wiśniewska, Esteban González Pons, Robert Biedroń, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Joanna Kopcińska, Fabienne Keller, Vladimír Bilčík, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Zalewska, Jiří Pospíšil a Radosław Sikorski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Irena Joveva, Maximilian Krah a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpili: Didier Reynders (člen Komisie) a Nikolina Brnjac.

Rozprava sa skončila.


16. Zloženie Parlamentu

V súlade s rozhodnutím Európskej rady z 28. júna 2018 a v dôsledku odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie 31. januára 2020 príslušné holandské orgány komunikovali zvolenie Barta Groothuisa, Doreiny Rookmakerovej et Marcela De Graaffa do Európskeho parlamentu s účinnosťou od 1. februára 2020.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú títo poslanci miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


17. Nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000010/2020, ktorú položili Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Radu: Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami (B9-0003/2020)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000011/2020, ktorú položil Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami (B9-0004/2020)

Stanislav Polčák rozvinul otázky.

Nikolina Brnjac (úradujúca predsedníčka Rady) a Stella Kyriakides (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Liudas Mažylis v mene skupiny PPE, Sylwia Spurek v mene skupiny S&D, Martin Hojsík v mene skupiny Renew, Marco Dreosto v mene skupiny ID, Francisco Guerreiro v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi, Pascal Arimont, Tudor Ciuhodaru, Jan Huitema, Tilly Metz, Antoni Comín i Oliveres, Sunčana Glavak a Isabella Adinolfi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil a Petras Auštrevičius.

V rozprave vystúpili: Stella Kyriakides a Nikolina Brnjac.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, o ochrane vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľa pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami (2019/2814(RSP)) (B9-0088/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.11 zápisnice zo dňa 12.2.2020.


18. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie popoludní na budúcom rokovaní.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 647.408/OJME).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.47 h.

Klaus Welle

Dita Charanzová

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alametsä Alviina, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Berlato Sergio, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, de la Pisa Carrión Margarita, De Meo Salvatore, De Castro Paolo, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jerković Romana, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lewandowski Janusz, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Negrescu Victor, Neumann Hannah, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Ros Sempere Marcos, Rougé André, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Al-Sahlani Abir, Bernhuber Alexander, Fotyga Anna, López-Istúriz White Antonio, Matias Marisa, Michels Martina, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Søgaard-Lidell Linea, Zagorakis Theodoros

Posledná úprava: 20. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia