Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 февруари 2020 г. - Страсбург

5. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегирано решение на Комисията за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 февруари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на привеждането на правилата за поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства в съответствие с Регламент (ЕС) № 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти за аквакултура и превозвачите на водни животни (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 30 януари 2020 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца допълнително по искане на Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти (C(2019)08956 - 2019/3005(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 декември 2019 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца допълнително по искане на Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Последно осъвременяване: 20 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност