Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. februar 2020 - Strasbourg

5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede afgørelse om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (C(2020)00229 - 2020/2546(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3. februar 2020

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 hvad angår tilpasning af reglerne for vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur til forordning (EU) nr. 1321/2014 (C(2020)00336 - 2020/2536(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. januar 2020

henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr (C(2020)00415 - 2020/2544(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2020

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (C(2020)00416 - 2020/2545(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2020

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om fravigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1149 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren (C(2020)00423 - 2020/2543(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. januar 2020

henvist til kor. udv.: AGRI

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (C(2019)04056 - 2019/3000(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv.: AGRI, ENVI (forretningsordenens artikel 57)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår forvaltning af import- og eksporttoldkontingenter, for hvilke der gælder en licensordning, og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sikkerhedsstillelse i forbindelse med forvaltning af toldkontingenter (C(2019)08956 – 2019/3005(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. december 2019

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv.: AGRI

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik