Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg

11.6. Invändning mot en genomförandeakt enligt artikel 112: Bly och blyföreningar (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly och blyföreningar (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Députés responsables: Bas Eickhout, Maria Arena och Martin Hojsík.

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionen.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0030)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

Senaste uppdatering: 20 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy