Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2988(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0090/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0031

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο

11.7. Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις18 Δεκεμβρίου 2019 (σημείο 24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Frances Fitzgerald, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz και Christine Schneider, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz και Alessandra Moretti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior και Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter και Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska και Beata Mazurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Γιώργος Γεωργίου, Anne-Sophie Pelletier, Πέτρος Κόκκαλης, Έλενα Κουντουρά, Στέλιος Κούλογλου, José Gusmão και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020)·

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest και Virginie Joron, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλο τον κόσμο (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0090/2020

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0031)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0092/2020 καταπίπτει.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου