Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 27k
Středa, 12. února 2020 - Štrasburk

11. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování, které jsou přílohou zápisu, jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu.


11.1. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0026)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)

Parlament schválil uzavření dohody.


11.2. Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou [2018/0356M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0027)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)


11.3. Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0028)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

Parlament schválil uzavření dohody.


11.4. Dohoda o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [2018/0358M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0029)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 4)


11.5. Námitka podle článku 111 jednacího řádu: unijní seznam projektů společného zájmu (hlasování)

Návrh usnesení B9-0091/2020

(Pro přijetí usnesení se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 5)


11.6. Námitka podle článku 112 jednacího řádu: olovo a jeho sloučeniny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o olovo a jeho sloučeniny (D063675/03 - 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) – Odpovědní poslanci: Bas Eickhout, Maria Arena a Martin Hojsík.

(Pro přijetí usnesení se vyžaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0030)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 6)


11.7. Strategie EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (hlasování)

Rozprava se konala dne 18. prosince 2019 (bod 24 zápisu ze dne 18.12.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz a Christine Schneider za skupinu PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz a Alessandra Moretti za skupinu S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior a Caroline Nagtegaal za skupinu Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter a Alice Kuhnke za skupinu Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska a Beata Mazurek za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o strategii EU pro vymýcení praktiky mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest a Virginie Joron za skupinu ID o strategii pro ukončení praxe mrzačení ženských pohlavních orgánů ve světě (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ B9-0090/2020

přijat (P9_TA(2020)0031)

(Návrh usnesení B9-0092/2020 se nebere v potaz.)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 7)


11.8. Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb (hlasování)

Návrh usnesení B9-0094/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0032)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 8)


11.9. Návrh mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (hlasování)

Rozprava se konala dne 11. února 2020 (bod 2 zápisu ze dne 11.2.2020).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   David McAllister, koordinátor UKCG, Manfred Weber za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Dacian Cioloş za skupinu Renew, Philippe Lamberts a Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Antonio Tajani, předseda Konference předsedů výborů, Bernd Lange, předseda Výboru pro mezinárodní obchod, Nathalie Loiseau, předsedkyně podvýboru pro bezpečnost a obranu, Christophe Hansen, zpravodaj výboru INTA, člen UKCG, Pedro Silva Pereira, zástupce S&D v UKCG a Morten Petersen, zástupce Renew v UKCG o návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0033)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 9)

Vystoupení

José Gusmão, aby předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 50. Parlament souhlasil s tím, aby se o ústním pozměňovacím návrhu hlasovalo.


11.10. Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2018 [2019/2129(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0034)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 10)


11.11. Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu v EU (hlasování)

Návrh usnesení B9-0088/2020

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0035)

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“, bod 11)

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí