Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 28k
Onsdag den 12. februar 2020 - Strasbourg

11. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedlagt protokollen, er tilgængelige på Parlamentets hjemmeside.


11.1. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0026)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


11.2. Indgåelse af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0027)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)


11.3. Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0028)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


11.4. Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem EU og Vietnam (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side [2018/0358M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0029)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


11.5. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111: EU-listen over projekter af fælles interesse: (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0091/2020

(Et flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)


11.6. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Bly og dets forbindelser (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, om udkastet til Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bly og dets forbindelser (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Ansvarlige medlemmer: Bas Eickhout, Maria Arena og Martin Hojsík.

(Et flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0030)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)


11.7. En EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 18. december 2019 (punkt 24 i protokollen af 18.12.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz og Christine Schneider, for PPE-Gruppen, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz og Alessandra Moretti, for S&D-Gruppen, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior og Caroline Nagtegaal, for Gruppen Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter og Alice Kuhnke, for Verts/ALE-Gruppen, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska og Beata Mazurek, for ECR-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen, om en EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020)

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest og Virginie Joron, for ID-Gruppen, om en EU-strategi for udryddelse af kvindelig kønslemlæstelse i hele verden (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0090/2020

Vedtaget (P9_TA(2020)0031)

(Forslag til beslutning B9-0092/2020 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


11.8. Automatiserede beslutningsprocesser: sikring af forbrugerbeskyttelse og fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0094/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0032)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)


11.9. Foreslået mandat til forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 11. februar 2020 (punkt 2 i protokollen af 11.2.2020).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   David McAllister, koordinator for koordinationsgruppen for Det Forenede Kongerige, Manfred Weber, for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez, for S&D-Gruppen, Dacian Cioloş, for Gruppen Renew, Philippe Lamberts og Ska Keller, for Verts/ALE-Gruppen, Martin Schirdewan, for GUE/NGL-Gruppen, Antonio Tajani, formand for Udvalgsformandskonference, Bernd Lange, formand for Udvalget om International Handel, Nathalie Loiseau, formand for Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar, Christophe Hansen, ordfører for INTA, medlem koordinationsgruppen for Det Forenede Kongerige, Pedro Silva Pereira, repræsentant for S&D-Gruppen inden for koordinationsgruppen for Det Forenede Kongerige og Morten Petersen, repræsentant for Gruppen Renew inden for koordinationsgruppen for Det Forenede Kongerige, om det foreslåede forhandlingsmandat med henblik på et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0033)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

Indlæg

José Gusmão for at stille et mundtligt ændringsforslag til punkt 50. Parlamentet godtog at sætte det mundtlige ændringsforslag under afstemning.


11.10. Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Centralbank - årsberetning 2018 [2019/2129(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0034)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)


11.11. Den ulovlige handel med selskabsdyr i EU (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0088/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0035)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Seneste opdatering: 20. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik