Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. helmikuuta 2020 - Strasbourg

11. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavilla parlamentin verkkosivustolla.


11.1. EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0026)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


11.2. EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [2018/0356M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0027)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)


11.3. EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen investointisuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2020)0028)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


11.4. EU:n ja Vietnamin välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2018/0358M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0029)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)


11.5. Työjärjestyksen 111 artiklan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista: (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0091/2020

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)


11.6. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: lyijy ja lyijy-yhdisteet (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn ja lyijy-yhdisteiden osalta (D063675/03 - 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Asiasta vastaavat jäsenet: Bas Eickhout, Maria Arena ja Martin Hojsík.

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0030)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


11.7. EU:n strategia naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (äänestys)

Keskustelu käytiin 18. joulukuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 18.12.2019, kohta 24).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz ja Christine Schneider PPE-ryhmän puolesta, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz ja Alessandra Moretti S&D-ryhmän puolesta, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior ja Caroline Nagtegaal Renew-ryhmän puolesta, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter ja Alice Kuhnke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska ja Beata Mazurek ECR-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n strategiasta naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020)

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest ja Virginie Joron ID-ryhmän puolesta EU:n strategiasta naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0090/2020

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0031)

(Päätöslauselmaesitys B9-0092/2020 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)


11.8. Automatisoidut päätöksentekoprosessit: kuluttajansuojan sekä tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0094/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0032)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)


11.9. Ehdotus valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (äänestys)

Keskustelu käytiin 11. helmikuuta 2020 (istunnon pöytäkirja 11.2.2020, kohta 2).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   UKCG:n koordinaattori David McAllister, Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Dacian Cioloş Renew-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts ja Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja Antonio Tajani, kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan puheenjohtaja Nathalie Loiseau, INTA-valiokunnan esittelijä ja UKCG:n jäsen Christophe Hansen, S&D-ryhmän edustaja UKCG:ssä Pedro Silva Pereira ja Renew-ryhmän edustaja UKCG:ssä Morten Petersen ehdotuksesta valtuutuksen antamiseksi aloittaa neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0033)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

Puheenvuorot:

José Gusmão, joka esitti suullisen tarkistuksen 50 kohtaan. Parlamentti päätti toimittaa suullisesta tarkistuksesta äänestyksen.


11.10. Euroopan keskuspankki - vuosikertomus 2018 (äänestys)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2018 [2019/2129(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0034)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)


11.11. Lemmikkieläinten laiton kauppa EU:ssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0088/2020

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0035)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

Puhetta johti Lívia JÁRÓKA
varapuhemies

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö