Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 12. veljače 2020. - Strasbourg

11. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su na internetskoj stranici Parlamenta.


11.1. Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0026)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


11.2. Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama [2018/0356M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0027)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)


11.3. Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama *** (glasovanje)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(Potrebna obična većina)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0028)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


11.4. Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i Vijetnama (Rezolucija) (glasovanje)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane [2018/0358M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0029)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)


11.5. Prigovor u skladu s člankom 111.: popis projekata od zajedničkog interesa Unije: (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B9-0091/2020

(Za usvajanje rezolucije potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)


11.6. Prigovor u skladu s člankom 112.: olovo i njegovi spojevi (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112., stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova i njegovih spojeva (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Nadležni zastupnici: Bas Eickhout, Maria Arena i Martin Hojsík.

(Za usvajanje rezolucije potrebna je većina glasova zastupnika u Parlamentu.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0030)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)


11.7. Strategija EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta (glasovanje)

Rasprava je održana 18. prosinca 2019. (točka 24. zapisnika od 18.12.2019.).

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz i Christine Schneider, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz i Alessandra Moretti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior i Caroline Nagtegaal, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter i Alice Kuhnke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska i Beata Mazurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão i Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o strategiji EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest i Virginie Joron, u ime Kluba zastupnika ID-ao strategiji EU-a za okončanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B9-0090/2020

Usvojen (P9_TA(2020)0031)

(Prijedlog rezolucije B9-0092/2020 se ne razmatra.)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)


11.8. Automatizirani postupak donošenja odluka: osiguravanje zaštite potrošača i slobodnog kretanja robe i usluga (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B9-0094/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0032)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)


11.9. Predloženi mandat za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (glasovanje)

Rasprava je održana 11. veljače 2020. (točka 2. zapisnika od 11.2.2020.).

Prijedlog rezloucije koji se podnosi u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   David McAllister, koordinator koordinacijske skupine za Ujedinjenu Kraljevinu (UKCG), Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Philippe Lamberts i Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Antonio Tajani, predsjednik Konferencije predsjednika odbora, Bernd Lange, predsjednik odbora INTA, Nathalie Loiseau, predsjednica pododbora SEDE, Christophe Hansen, izvjestitelj odbora INTA, član UKCG-a, Pedro Silva Pereira, predstavnik Kluba zastupnika S&D-a pri UKCG-u i Morten Petersen, predstavnik Kluba zastupnika Renew pri UKCG-u, o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0033)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

Govorili su:

José Gusmão, kako bi podnio usmeni amandman na stavak 50. Parlament je prihvatio da se usmeni amandman podnese na glasovanje.


11.10. Europska središnja banka - godišnje izvješće za 2018. (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2018. [2019/2129(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0034)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)


11.11. Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u EU-u (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B9-0088/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0035)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Posljednje ažuriranje: 20. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti