Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2020 m. vasario 12 d. - Strasbūras

11. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Su protokolo priede pateikiamais vardinio balsavimo rezultatais galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


11.1. ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0026)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


11.2. ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [2018/0356M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0027)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)


11.3. ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0028)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


11.4. ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0358M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0029)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)


11.5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnį: Sąjungos bendro intereso projektų sąrašas: (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0091/2020

(Kad rezoliucija būrų priimta, reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)


11.6. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: švinas ir jo junginiai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis pateikė ENVI komitetas – dėl Komisijos reglamento projekto, kuriuo dėl švino ir jo junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Atsakingi Parlamento nariai: Bas Eickhout, Maria Arena ir Martin Hojsík.

(Kad rezoliucija būrų priimta, reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0030)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)


11.7. ES strategija, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. gruodžio 18 d. (2019 12 18 protokolo 24 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz ir Christine Schneider PPE frakcijos vardu, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz ir Alessandra Moretti S&D frakcijos vardu, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior ir Caroline Nagtegaal RENEW frakcijos vardu, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter ir Alice Kuhnke Verts/ALE frakcijos vardu, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska ir Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardudėl ES strategijos, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest ir Virginie Joron ID frakcijos vardu – dėl ES strategijos, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0090/2020

Priimta (P9_TA(2020)0031)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0092/2020 anuliuotas.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)


11.8. Automatizuoti sprendimų priėmimo procesai. Vartotojų apsaugos ir laisvo prekių ir paslaugų judėjimo užtikrinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0094/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0032)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)


11.9. Siūlomi derybų įgaliojimai dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (balsavimas)

Diskusijos vyko 2020 m. vasario 11 d. (2020 02 11 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

—   Jungtinės Karalystės klausimo koordinavimo grupės koordinatorius David McAllister, Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş RENEW frakcijos vardu, Philippe Lamberts ir Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas Antonio Tajani, Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas Bernd Lange, Saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkė Nathalie Loiseau, INTA komiteto pranešėjas, Jungtinės Karalystės klausimo koordinavimo grupės narys Christophe Hansen, S&D frakcijos atstovas Jungtinės Karalystės klausimo koordinavimo grupėje Pedro Silva Pereira ir RENEW frakcijos atstovas Jungtinės Karalystės klausimo koordinavimo grupėje Morten Petersen – dėl siūlomų derybų įgaliojimų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0033)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

Kalbėjo:

José Gusmão, pateikė 50 dalies žodinį pakeitimą. Parlamentas sutiko, kad dėl šio žodinio pakeitimo būtų balsuojama.


11.10. Europos Centrinio Banko 2018 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Centrinio Banko 2018 m. metinės ataskaitos [2019/2129(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0034)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)


11.11. Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0088/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0035)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika