Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2020. gada 12. februāris - Strasbūra

11. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē.


11.1. ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0003/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0026).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


11.2. ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku [2018/0356M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0017/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0027).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)


11.3. ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0002/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2020)0028).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


11.4. ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses [2018/0358M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Geert Bourgeois (A9-0014/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0029).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)


11.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0091/2020.

(Rezolūcijas pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)


11.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: svins un tā savienojumi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz svinu un tā savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) – Atbildīgie deputāti: Bas Eickhout, Maria Arena un Martin Hojsík.

(Rezolūcijas pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0030).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)


11.7. ES stratēģija sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē (balsošana)

Debates notika 2019. gada 18. decembrī (18.12.2019. protokola 24. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz un Christine Schneider PPE grupas vārdā, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz un Alessandra Moretti S&D grupas vārdā, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior un Caroline Nagtegaal grupas “Renew” vārdā, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter un Alice Kuhnke Verts/ALE grupas vārdā, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska un Beata Mazurek ECR grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdāpar ES stratēģiju sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest un Virginie Joron ID grupas vārdā – par ES stratēģiju sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0090/2020

Pieņemts (P9_TA(2020)0031).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0092/2020 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)


11.8. Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0094/2020.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0032).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)


11.9. Ierosinātās pilnvaras sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (balsošana)

Debates notika 2020. gada 11. februārī (11.2.2020. protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Attiecībām ar Apvienoto Karalisti izveidotās koordinācijas grupas vadītājs David McAllister, Manfred Weber PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Dacian Cioloş grupas “Renew” vārdā, Philippe Lamberts un Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs Antonio Tajani, Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernd Lange, Drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētāja Nathalie Loiseau, INTA komitejas referents un attiecībām ar Apvienoto Karalisti izveidotās koordinācijas grupas loceklis Christophe Hansen, S&D grupas pārstāvis attiecībām ar Apvienoto Karalisti izveidotajā koordinācijas grupā Pedro Silva Pereira un grupas “Renew” pārstāvis attiecībām ar Apvienoto Karalisti izveidotajā koordinācijas grupā Morten Petersen – par ierosinātajām pilnvarām sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0033).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Uzstāšanās

José Gusmão, lai iesniegtu mutisku grozījumu par 50. punktu. Parlaments piekrita mutisko grozījumu nodot balsošanai.


11.10. Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskatu [2019/2129(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Costas Mavrides (A9-0016/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0034).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)


11.11. Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0088/2020

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0035).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 20. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika