Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 lutego 2020 r. - Strasburg

11. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych, załączone do protokołu, są dostępne na stronie internetowej Parlamentu.


11.1. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0026)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


11.2. Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu [2018/0356M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0027)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)


11.3. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0028)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


11.4. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [2018/0358M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0029)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


11.5. Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0091/2020

(Do przyjęcia rezolucji wymagana jest większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)


11.6. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) odnośnie do ołowiu i jego związków (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Posłowie odpowiedzialni: Bas Eickhout, Maria Arena i Martin Hojsík.

(Do przyjęcia rezolucji wymagana jest większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0030)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)


11.7. Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie (głosowanie)

Debata odbyła się dnia18 grudnia 2019 r. (pkt 24 protokołu z dnia 18.12.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz i Christine Schneider, w imieniu grupy PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz i Alessandra Moretti, w imieniu grupy S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior i Caroline Nagtegaal, w imieniu grupy Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter i Alice Kuhnke, w imieniu grupy Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska i Beata Mazurek, w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie strategii UE mającej wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest i Virginie Joron, w imieniu grupy ID, w sprawie strategii UE mającej wykorzenić okaleczanie żeńskich narządów płciowych na świecie (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0090/2020

Przyjęto (P9_TA(2020)0031)

(Projekt rezolucji B9-0092/2020 stał się bezprzedmiotowy.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)


11.8. Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0094/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0032)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)


11.9. Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (głosowanie)

Debata odbyła się dnia11 lutego 2020 r. (pkt 2 protokołu z dnia 11.2.2020).

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   David McAllister, koordynator grupy koordynacyjnej ds. Zjednoczonego Królestwa, Manfred Weber, w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez, w imieniu grupy S&D, Dacian Cioloş, w imieniu grupy Renew, Philippe Lamberts i Ska Keller, w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan, w imieniu grupy GUE/NGL, Antonio Tajani, przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji, Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego, Nathalie Loiseau, przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, Christophe Hansen, sprawozdawca komisji INTA, członek grupy koordynacyjnej ds. Zjednoczonego Królestwa, Pedro Silva Pereira, przedstawiciel grupy S&D w grupie koordynacyjnej ds. Zjednoczonego Królestwa i Morten Petersen, przedstawiciel grupy Renew w grupie koordynacyjnej ds. Zjednoczonego Królestwa, w sprawie propozycji mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0033)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

Wystąpienia

José Gusmão, aby przedstawić poprawkę ustną do ustępu 50. Parlament zgodził się poddać pod głosowanie poprawkę ustną.


11.10. Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2018 [2019/2129(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0034)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)


11.11. Nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0088/2020

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0035)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności