Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 februarie 2020 - Strasbourg

11. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate procesului-verbal, sunt disponibile pe site-ul Parlamentului.


11.1. Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0026)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


11.2. Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0027)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)


11.3. Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(Majoritate simplă)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0028)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


11.4. Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [2018/0358M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0029)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


11.5. Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii: (vot)

Propunere de rezoluție B9-0091/2020

(Pentru a fi adoptată, rezoluția trebuie să întrunească majoritatea voturilor membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)


11.6. Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul și compușii acestuia (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - Deputați responsabili: Bas Eickhout, Maria Arena și Martin Hojsík.

(Pentru a fi adoptată, rezoluția trebuie să întrunească majoritatea voturilor membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0030)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)


11.7. O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (vot)

Dezbaterea a avut loc la 18 decembrie 2019 (punctul 24 al PV din 18.12.2019).

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz și Christine Schneider, în numele Grupului PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz și Alessandra Moretti, în numele Grupului S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior și Caroline Nagtegaal, în numele Grupului Renew Europe, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter și Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska și Beata Mazurek, în numele Grupului ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la o strategie a UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest și Virginie Joron, în numele Grupului ID, referitoare la o strategie a UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B9-0090/2020

Adoptat (P9_TA(2020)0031)

(Propunerea de rezoluție B9-0092/2020 a devenit caducă.)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)


11.8. Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a serviciilor (vot)

Propunere de rezoluție B9-0094/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0032)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)


11.9. Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (vot)

Dezbaterea a avut loc la 11 februarie 2020 (punctul 2 al PV din 11.2.2020).

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   David McAllister, coordonatorul grupului de coordonare pentru Regatul Unit, Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Dacian Cioloş, în numele Grupului Renew Europe, Philippe Lamberts și Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Antonio Tajani, președintele Conferinței președinților de comisie, Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț internațional, Nathalie Loiseau, președinta Subcomisiei pentru securitate și apărare, Christophe Hansen, raportor INTA, membru al grupului de coordonare pentru Regatul Unit, Pedro Silva Pereira, reprezentant al Grupului S&D în cadrul grupului de coordonare pentru Regatul Unit, și Morten Petersen, reprezentant al Grupului Renew în cadrul grupului de coordonare pentru Regatul Unit, referitoare la mandatul propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0033)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

Intervenții

José Gusmão, pentru a prezenta un amendament oral la alineatul (50). Parlamentul a acceptat supunerea la vot a amendamentului oral.


11.10. Banca Centrală Europeană – raport anual 2018 (vot)

Raport privind Raportul anual pe 2018 al Băncii Centrale Europene [2019/2129(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0034)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)


11.11. Comerțul ilegal cu animale de companie în UE (vot)

Propunere de rezoluție B9-0088/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0035)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Ultima actualizare: 20 mai 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate