Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 12. februar 2020 - Strasbourg

11. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskega glasovanja, ki so priloga zapisnika, so na voljo na spletnem mestu Parlamenta.


11.1. Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam [06050/2019 - C9-0023/2019- 2018/0356(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0026)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


11.2. Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam [2018/0356M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0027)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)


11.3. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani [05931/2019 - C9-0020/2019- 2018/0358(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0028)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


11.4. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani [2018/0358M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0029)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


11.5. Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije: (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0091/2020

(za sprejetje resolucije je potrebna absolutna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)


11.6. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede svinca in njegovih spojin (D063675/03 ; 2019/2949(RPS)) (B9-0089/2020) - odgovorni poslanci: Bas Eickhout, Maria Arena in Martin Hojsík.

(za sprejetje resolucije je potrebna absolutna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0030)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)


11.7. Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu (glasovanje)

Razprava je potekala dne18. decembra 2019 (točka 24 zapisnika z dne 18.12.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz in Christine Schneider v imenu skupine PPE, Pina Picierno, Maria Noichl, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz in Alessandra Moretti v imenu skupine S&D, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Katalin Cseh, Moritz Körner, Michal Šimečka, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior in Caroline Nagtegaal v imenu skupine Renew, Pierrette Herzberger-Fofana, François Alfonsi, Karima Delli, Gwendoline Delbos-Corfield, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Monika Vana, Petra De Sutter in Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Jessica Stegrud, Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Veronika Vrecionová, Joanna Kopcińska in Beata Mazurek v imenu skupine ECR, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne-Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, José Gusmão in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o strategiji EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu (2019/2988(RSP)) (B9-0090/2020);

—   Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest in Virginie Joron v imenu skupine ID o strategiji EU za odpravo pohabljanja ženskih spolnih organov po svetu (2019/2988(RSP)) (B9-0092/2020).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0090/2020

Sprejeto (P9_TA(2020)0031)

(Predlog resolucije B9-0092/2020 je brezpredmeten.)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)


11.8. Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter prostega pretoka blaga in storitev (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0094/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0032)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)


11.9. Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (glasovanje)

Razprava je potekala dne11. februarja 2020 (točka 2 zapisnika z dne 11.2.2020).

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   David McAllister, koordinator usmerjevalne skupine za Združeno kraljestvo, Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Philippe Lamberts in Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Antonio Tajani, predsednik konference predsednikov odborov, Bernd Lange, predsednik Odbora za mednarodno trgovino, Nathalie Loiseau, predsednica Pododbora za varnost in obrambo, Christophe Hansen, poročevalec odbora INTA, član usmerjevalne skupine za Združeno kraljestvo, Pedro Silva Pereira, predstavnik skupine S&D v usmerjevalni skupini za Združeno kraljestvo, in Morten Petersen, predstavnik skupine Renew v usmerjevalni skupini za Združeno kraljestvo, o predlaganem mandatu za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (2020/2557(RSP)) (B9-0098/2020).

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0033)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

Govori

José Gusmão, za vložitev ustnega predloga spremembe k odstavku 50. Parlament odobri glasovanje o ustnem predlogu spremembe.


11.10. Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018 [2019/2129(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0034)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)


11.11. Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU (glasovanje)

Predlog resolucije B9-0088/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0035)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Zadnja posodobitev: 20. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov